073 720 02 00
HR

HR tip #8 ​De nieuwe Arbowet

Bijgewerkt op

Al eerder schreven wij dat de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd, in 2017 gewijzigd zou worden. De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 in werking getreden. In dit artikel brengen wij nog eens onder de aandacht wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

De Arbowet, voor wie geldt dit?

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Ook deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, werknemers met 0-uren contracten en stagiaires vallen onder deze wet. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken in Nederland. Door deze wet hebben zowel de werkgever als de werknemers verplichtingen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving waardoor uitval en verzuim voorkomen kan worden.

Nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet versterkt de positie van de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Bovendien leidt de nieuwe Arbowet tot een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokkenen; de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker.

Wijzingen op een rij

Basis contract

Door de nieuwe Arbowet wordt een basiscontract verplicht. Dat houdt in dat het contract -tussen werkgever en arbodienstverleners- moet voldoen aan bepaalde minimum eisen. In het basiscontract worden de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de arbodienstverleners vastgelegd. In het contract kunnen meer afspraken worden opgenomen zodat maatwerk altijd mogelijk blijft.

Open spreekuur

In de nieuwe Arbowet wordt het open spreekuur geïntroduceerd. Dat houdt in dat de werknemer ook een bedrijfsarts kan bezoeken als hij nog niet in verzuim is of klachten heeft. Een werknemer moet de mogelijkheid hebben om vragen over zijn gezondheid en zijn relatie tot werk te stellen aan een specialist op dat gebied. De werknemer heeft door de nieuwe Arbowet het recht om, ook zonder toestemming van de werkgever, een bedrijfsarts te bezoeken.

Vrije toegang werkvloer

Daarnaast heeft de bedrijfsarts door de nieuwe Arbowet het recht om iedere werkplek te bezoeken. Hierdoor krijgt de bedrijfsarts de mogelijkheid om goed inzicht te krijgen in de werkomgeving van de werknemer.

Second opinion

Een van de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet is de invoering van de second opinion. Dat houdt in dat indien een werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts, hij de mogelijkheid heeft om het oordeel van de bedrijfsarts voor te leggen aan een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag zo’n verzoek niet weigeren tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De kosten voor de second opinion komen voor rekening van de werkgever.

Grotere medewerkersbetrokkenheid

Het medezeggenschapsorgaan wordt meer betrokken in het arbobeleid. Het medezeggenschapsorgaan krijgt een instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Daarnaast zorgt de nieuwe Arbowet ervoor dat arbodienstverleners kunnen overleggen met het medezeggenschapsorgaan.

Klachtenprocedure & Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tot slot is in de nieuwe Arbowet vastgelegd dat iedere bedrijfsarts een klachtenprocedure moet hebben. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, dus ook voor de niet-gecertificeerde arbodiensten en de zelfstandige bedrijfsartsen. Daarnaast krijgt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer mogelijkheden om sancties op te leggen als de Arbowet niet juist wordt nageleefd.

Tot slot

De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2018. In deze overgangsperiode moet de werkgever het nieuwe arbobeleid implementeren in het bedrijf. Vanaf 1 juli 2017 geldt dat alle nieuwe contracten direct moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten.

Kortom, de nieuwe Arbowet brengt de nodige wijzigingen met zich mee. Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,7 op basis van 27 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,7 op basis van 27 referenties