073 720 02 00
Nieuws

Nederland nodeloos op slot door stikstofcrisis

Door mr. Annemarie Posset Gepubliceerd op 1 november 2019

Al bijna een half jaar laat de stikstofcrisis ons land stilstaan. In het Brabants Dagblad van vrijdag 25 oktober jl. is te lezen dat de bouw van een nieuwe binnensportaccommodatie in Zaltbommel is stilgelegd vanwege de stikstofcrisis. De verantwoordelijk wethouder wordt geciteerd: “Omdat er nog geen oplossing is voor de stikstofcrisis, kunnen we niet verder. In Den Haag moeten over de stikstofcrisis echt knopen worden doorgehakt. Wat mij betreft zo snel mogelijk, want nu ligt alles stil.”

Maar let op: er zijn wel oplossingen! We spreken veel projectontwikkelaars die klagen over het stopzetten van procedures door overheden in afwachting van “een oplossing voor de stikstofcrisis”. Stilleggen is echter niet nodig. Voordat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het PAS) gold, kregen immers ontwikkelingen ook vergunningen!

Gemeenten en provincies hoeven echt niet te wachten totdat het Rijk met een nieuw beleidskader komt. Dat zit zo.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

In het PAS werkten Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen om de stikstofdepositie op de belangrijkste natuurgebieden in Nederland (Natura 2000 gebieden) terug te dringen. Kort gezegd leidt stikstofdepositie tot verzuring van de grond en tekorten aan mineralen waardoor kwetsbare planten en dieren verdwijnen.

In het PAS waren herstel- en bronmaatregelen opgenomen om de schade door stikstof in de natuur te herstellen en om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer en industrie te verlagen. Door deze maatregelen zou de stikstofdepositie op termijn dalen. Deze ruimte werd echter op voorhand al ingezet voor nieuwe economische activiteiten die tot een hogere stikstofdepositie leidden.

Uitspraak Raad van State

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State -de hoogte bestuursrechter in Nederland- maakte eind mei van dit jaar korte metten met het PAS. Kort gezegd kwam de uitspraak erop neer dat voordelen die van de PAS-maatregelen verwacht werden, ongewis zijn. Daarom is het in strijd met Europese natuurwetgeving om vooraf de mogelijke ontwikkelruimte al te gebruiken voor economische ontwikkelingen die weer tot een toename van de stikstofdepositie leiden. Zo’n toestemming vooraf mag niet meer.

Oplossingen

Inmiddels is duidelijk dat concrete maatregelen om de stikstofdepositie terug te dringen die voor de uitvoering van het project worden genomen, wel goedkeuring van de Raad van State kunnen krijgen.

In de zomer heeft de Raad van State geoordeeld dat een project van de gemeente Veldhoven -de verbreding van de Kempenbaan en een extra aansluiting op de A67- toch kan doorgaan ondanks extra stikstofuitstoot. De gemeente Veldhoven voerde een zogenaamde ADC-toets uit voor het project. De gemeente toonde aan dat er geen alternatieven (A) zijn voor het project, dat er dwingende redenen van groot openbaar belang (D) zijn om het project uit te voeren en dat er compensatie (C) plaatsvindt voor de schade aan de natuur. De Raad van State keurde dit goed.

Dus: hoezo ‘crisis’? Hoezo ‘alles ligt stil’?

Ook bestaat de mogelijkheid van interne of externe saldering. Dit betekent dat onderzocht wordt of binnen het project compensatie van de stikstofdepositie kan plaatsvinden (intern salderen). Als dat niet mogelijk is, dan kan vergunningsruimte van een ander bedrijf worden opgekocht (extern salderen). Ook deze opties kunnen voor het eerdergenoemde geval in Zaltbommel interessant zijn, zeker wanneer de nieuwe binnensportaccommodatie gaat voldoen aan de hoogste milieunormen. Dat het gemeentebestuur van Zaltbommel -net als andere gemeenten- wacht op oplossingen uit Den Haag is daarom passief en te afwachtend. Ja, dan is het wel crisis, maar heeft de overheid daar een actief aandeel, door nalaten in.

De geschetste oplossingen zijn vanzelfsprekend aan voorwaarden verbonden en vragen (onderzoeks)tijd, maar het Rijk komt waarschijnlijk op korte termijn echt niet met een totaaloplossing. Als er al een totaaloplossing bestaat! Er werd veel verwacht van de beleidsregels die de provincies recent hebben vastgesteld. De resultaten zijn echter flink tegengevallen, gezien het feit dat inmiddels vier provincies de beleidsregels al weer hebben ingetrokken.

Niet alle projecten hoeven dus stil te liggen, voor het PAS werden immers ook vergunningen verleend. Daarom deze boodschap aan gemeenten en projectontwikkelaars: ga aan de slag, er zijn legio oplossingen. Regel het gewoon aan de voorkant en dwing de overheid tot toestemming. Houd de ‘crisis’ niet zelf in stand!

Annemarie Posset
(bestuursrechtspecialist Snijders Advocaten)

Danny Snijders
(advocaat en CEO Snijders Advocaten, www.snijders-advocaten.nl, dsnijders@snijders-advocaten.nl)

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,7 op basis van 27 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,7 op basis van 27 referenties