073 720 02 00
Nieuws

Veel werkgevers sinds 2013 onterecht en te hoog beboet door de Inspectie SZW

Gepubliceerd op 19 oktober 2020

Het financieel dagblad opende vandaag, 19 oktober 2020, met de kop: ‘’Arbeidsinspectie gaf werkgevers onterechte en te hoge boetes’’. Sinds de in 2013 ingevoerde hardere fraudeaanpak heeft de Inspectie SZW, in de volksmond ook wel de Arbeidsinspectie genoemd, stelselmatig onterechte en te hoge boetes opgelegd. Dit blijkt uit een analyse van het FD op basis van rechtszaken alsmede gesprekken met advocaten.

Sinds 2013 zouden er rond de 20.000 boetes zijn opgelegd. Al deze boetes tezamen vertegenwoordigen een bedrag van circa 200 miljoen euro. Uit onderzoek is gebleken dat het hier veelal ging om zaken waarbij de werkgever nauwelijks een verwijt kon worden gemaakt, zoals voor bedrijfsongevallen veroorzaakt door werknemers die opzettelijk de regels overtraden. Het lijkt wel alsof sinds de invoering van de harde fraudeaanpak elke werkgever als fraudeur bestempelt en de inspectie ongeacht hetgeen is voorgevallen hard optreedt. Dit is opmerkelijk, gelet op het motto van de Inspectie SZW, namelijk: ‘’hard waar het moet, zacht waar het kan.’’

Maar wat doet de Inspectie SZW nou ook alweer precies? Waar is zij toe bevoegd? En welke sancties en maatregelen kan zij opleggen bij een mogelijke overtreding van de wet- en regelgeving.  In dit blog zal daar kort bij worden stilgestaan, maar zeker ook bij de mogelijkheden om de boete van de Inspectie aan te vechten.

Wat doet en welke bevoegdheden heeft de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW

De Inspectie SZW zorgt onder meer dat de wetgeving over veiligheid en gezondheid op de werkvloer op een correcte wijze wordt nageleefd. Daarnaast houdt de Inspectie SZW toezicht op (i) of de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd; (ii) naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag; (iii) de regelgeving omtrent het in dienst nemen van vreemdelingen en (iv) op enkele onderdelen van de Warenwet.

De controles van de Inspectie SZW richten zich met name op werkgevers. Het is namelijk hun taak en verantwoordelijkheid dat binnen de onderneming de regelgeving op een correcte wijze wordt nageleefd.

Rechten en bevoegdheden

In de eerste plaats heeft de Inspectie SZW het zogenaamde ‘’binnentredingsrecht’. De Inspectie SZW mag een werkplek betreden wanneer zij dat nodig acht. Deze bevoegdheid geldt niet alleen voor de werkplek op kantoor, maar ook voor de ruimte van de werknemers die thuis werken.

In de tweede plaats zijn het ook opsporingsambtenaren. Dit betekent dat zij beslag mogen leggen op zaken, bescheiden mogen bekijken en het bedrijf mogen betreden. Een werkgever en zijn werknemers zijn verplicht om aan het onderzoek/de inspectie hun medewerking te verlenen. Daarnaast zijn zij verplicht alle door de Inspectie SWZ gevraagde informatie en inlichtingen te verstrekken, onder de voorwaarde dat deze inlichtingen en informatie betrekking hebben op de naleving van de wet- en regelgeving die de Inspectie SZW controleert.

Tegenover de voornoemde rechten en bevoegdheden van de Inspectie SZW staat de identificatieplicht van de inspecteur. Een werkgever heeft dus het recht om van een inspecteur van het SZW te verlangen dat hij zich legitimeert alvorens hij de inspecteur binnen laat. De Inspectie SZW kent twee soorten inspecteurs, namelijk toezichthouders en opsporingsambtenaren. De inspecteur met toezichthoudende bevoegdheden beschikt over een legitimatiebewijs dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is. De opsporingsambtenaar beschikt over legitimatiebewijs dat wordt gebruikt voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Deze worden vastgesteld en uitgegeven door Justitie.

Mogelijke maatregelen of sancties

Als de inspecteur van de SZW dan tot de conclusie komt dat een werkgever de wet- en regelgeving heeft overtreden, dan kan de inspecteur sancties of maatregelen opleggen. Uit het hiervoor aangehaalde motto van de Inspectie, moet de door de inspecteur op te leggen maatregelen en/of sanctie dus wel passen bij de ernst van de overtreding. De Inspectie SZW kan de volgende maatregelen of sancties opleggen:

  1. De inspecteur kan met een werkgever afspreken dat hij slechts de overtreding dient op te heffen en dat daarmee de kous af is;
  2. De inspecteur kan een officiële waarschuwing geven. Dit is vaak aan de orde bij minder ernstige, meer administratieve overtredingen van de wet- en regelgeving.
  3. Het zogenaamd stellen van een eis tot naleving van de wet. Met andere woorden: door de Inspecteur wordt schriftelijk aangegeven welke wettelijke bepaling is overtreden en hij geeft een termijn waarbinnen dit moet zijn verholpen.
  4. Een bestuurlijke boete. Dit is vaak het geval indien sprake is van een ernstige overtreding of als bij een (na)controle blijkt dat een eerdere overtreding niet door werkgever is verholpen. Deze boetes kunnen behoorlijk oplopen.
  5. Een bevel tot onmiddellijke stillegging van het werk of de werkzaamheden.
  6. Het aanzeggen van een proces-verbaal en dit doorgeleiden naar de officier van justitie. Dit is pas aan de orde als sprake is van strafbare feiten of recidive.
  7. Het aanzeggen van een last onder dwangsom. Dit is een dwangmiddel dat de Inspecteur aan een niet meewerkende werkgever kan opleggen.

Vervolg procedure

Nadat een werkgever, en eventueel zijn werknemers, hebben bijgedragen aan het onderzoek van de inspecteur, wordt het onderzoek afgerond en volgt een (boete)rapport. Dat rapport wordt aan het ministerie verzonden. De werkgever ontvangt daar een kopie van. Op dat moment is het besluit van de Inspectie SZW nog niet definitief.

Mocht de Inspectie SZW daarna besluiten om bijvoorbeeld een boete op te leggen, dan ontvangt een werkgever eerst een boetevoornemen. Tegen dat voornemen mag de werkgever zijn zienswijze indienen. Tegen het definitieve besluit staat bezwaar, beroep en hoger beroep open. Het is belangrijk om tegen een besluit bezwaar te maken. Doet je dat niet als werkgever, dan verlies je je kans om de boete aan te vechten. Uit het artikel van het FD blijkt wel dat het zeer de moeite waard is om de boete aan te vechten!

Indien u na het lezen van dit blog nog vragen hebt of indien u bijvoorbeeld van mening bent dat u ten onrechte een boete is opgelegd, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties