Nieuws

Riskeer geen hoge boete tot €820.000,- bij verzuim en arbeidsongeschiktheid!

28 maart 2017

In verzuimsystemen mogen we niet de aard en oorzaak van de ziekte vastleggen, zelfs niet dat een medewerkster zwanger is. Werkgevers mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dit niet verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming Persoonsgegevens) houdt hier controle op en kan bij overtredingen hoge dwangsommen (tot €820.000,-) opleggen.
 
Ook mag een leidinggevende niet zelf vaststellen of een medewerker arbeidsongeschikt is. Dit is uitsluitende de taak van de bedrijfsarts. Naar aanleiding van de terugkoppeling van de bedrijfsarts kan de werkgever samen met de medewerker bekijken wat voor werkzaamheden de medewerker (nog) wel kan doen.
 
Noodzakelijke gegevens voor de loondoorbetalingsplicht en re-integratie
Artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens bevat onder meer een verbod op de verwerking van gezondheidsgegevens tenzij er sprake is van een ontheffing op dit verbod zoals te vinden in artikel 21 of artikel 23 Wbp. Gegevens die nodig zijn voor de re-integratie van medewerkers vallen onder een ontheffing. Een werkgever mag dus in het kader van zijn loondoorbetalingsverplichting en voor de re-integratie een beperkt aantal noodzakelijke medische gegevens verwerken van zijn zieke medewerkers.
 
De werkgever mag niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte, De Autoriteit Persoonsgegevens heeft do’s & don’ts gepubliceerd voor werkgevers en werknemers.
 
Beleidsregels “de zieke werknemer” van de Autoriteit Persoonsgevens (AP)
Wat mag een werkgever vragen als een medewerker zich ziek meldt?

 • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres
 • De vermoedelijke duur van het verzuim
 • De lopende afspraken en werkzaamheden
 • Of de medewerker onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke)
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
 • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een aansprakelijke derde is betrokken (regresmogelijkheid)
 • Geen specifieke klachten of pijnaanduidingen, diagnoses of namen van ziekte schriftelijk vastleggen in verslagen of interne E-mail. Risico boete tot maximaal €820.000,-
 
Wat mag de bedrijfsarts delen met de werkgever?
 • De werkzaamheden waartoe de medewerker niet meer of nog wel in staat is
 • De verwachte duur van het verzuim
 • De mate van arbeidsongeschiktheid van de medewerker
 • Adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen
 
Wat mag de bedrijfsarts niet aan de werkgever verstrekken?
 • Diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen;
 • Eigen waarnemingen over de gezondheidstoestand van de medewerker;
 • Informatie over therapieën;
 • Afspraken met artsen, therapeuten of begeleiders;
 • Problemen uit het verleden of in de privésfeer;
 
In uitzonderlijke gevallen wel toegestaan zodat collega’s passend kunnen reageren bij een epileptische aanval of suikerziekte!

Voor meer vragen over dit onderwerp neem contact met ons op!

Snijders Adovcaten

Bron: TripleA, Peter de Kort

Riskeer geen hoge boete tot €820.000,- bij verzuim en arbeidsongeschiktheid!

Nieuws - Archief