Nieuws

Onvoldoende grond voor nieuw deskundigenbericht

03 januari 2017

Bij verzoeker is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis operatief een darmtumor verwijderd. Nadien hebben zich diverse complicaties, waaronder een zogenoemde naadlekkage, bij verzoeker voorgedaan. Bij brief van 3 december 2010 heeft verzoeker het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. De verzekeraar van het ziekenhuis, Centramed, heeft aansprakelijkheid van de hand gewezen. Wel heeft zij, samen met het ziekenhuis, op 31 januari 2012, een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht ingediend bij de rechtbank, welk verzoek is ingewilligd. De door de rechtbank aangestelde deskundige heeft op 24 januari 2013 een rapport uitgebracht. Verzoeker heeft kritiek op de wijze van de totstandkoming en de inhoud van dit rapport en doet nogmaals een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht. Verzoeker verzoekt hetzelfde onderzoek opnieuw te laten uitvoeren maar nu door een andere deskundige.

De rechtbank overweegt dat een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht, indien het ter zake dienend is en voldoende concreet, door de rechter in beginsel dient te worden ingewilligd. Dit tenzij de rechter van oordeel is dat het verzoek in strijd is met een goede procesorde, dat van de bevoegdheid toepassing van dit middel te verlangen misbruik wordt gemaakt, of dat het verzoek moet afstuiten op een ander door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar (vgl. Hoge Raad 19 december 2003, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2003:AL8610). Naar het oordeel van de rechtbank zal een tweede verzoek tot het wederom gelasten van hetzelfde onderzoek door een andere deskundige in het algemeen echter alleen kunnen worden ingewilligd indien sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden die een nieuw deskundigenbericht rechtvaardigen, of indien sprake is van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen de wijze van totstandkoming en/of de inhoud van het eerder uitgebrachte deskundigenbericht, die maken dat dit bericht onbruikbaar is om de procespositie te bepalen. Voor het opnieuw gelasten van een deskundigenbericht is geen ruimte indien degene die daar om verzoekt dit verzoek doet omdat hij het niet eens is met de inhoud van het deskundigenbericht en de daarin verwoorde conclusies. Na bespreking van de door verzoeker aangevoerde klachten concludeert de rechtbank dat het eerste rapport voldoende duidelijkheid geeft over de voor de beslissing van het geschil relevante feiten en omstandigheden en dat het bruikbaar is om de procespositie te bepalen. Dat verzoeker het met de inhoud van het rapport en de conclusies van de deskundige niet eens is, levert onvoldoende grond op om een nieuw deskundigenbericht te gelasten. Het verzoek wordt afgewezen.

Arno Fuijkschot
Snijders Advocaten

Op SmartNewz sinds: 2 januari 2017
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBOBR:2016:7126

Onvoldoende grond voor nieuw deskundigenbericht

Nieuws - Archief