Nieuws

Europees Hof: reguliere detailhandel buiten stadscentrum verbieden is toegestaan.

19 februari 2018

De gemeente Appingedam, heeft buiten het winkelgebied van het stadscentrum, een zogeheten Woonplein, een winkelgebied met volumineuze detailhandel. In dat winkelgebied is detailhandel in onder meer meubels, keukens, woninginrichting, doe-het-zelf-artikelen, tuinartikelen, fietsen, ruitersportartikelen, auto’s en automaterialen gevestigd. Volgens het geldende bestemmingsplan is ter plaatse alleen volumineuze detailhandel toegestaan.
 
Een vastgoedeigenaar die winkelpanden aan het Woonplein in eigendom heeft, wil een pand verhuren aan Bristol BV, een discountketen voor schoenen en kleding.
 
Deze vastgoedeigenaar heeft bij de Raad van State beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld waarbij de vestiging van detailhandel in schoenen en kleding niet wordt toegestaan. Daarbij voerde hij aan dat het bestemmingsplan in strijd is met de Dienstenrichtlijn. De gemeenteraad van Appingedam stelt dat een goede ruimtelijke ordening rechtvaardigt dat detailhandel in schoenen en kleding zich enkel in het stadscentrum kan vestigen. Deze regel is gericht op het behoud van de leefbaarheid van het stadscentrum, het goed functioneren van het winkelcentrum dat er zich bevindt en het zoveel mogelijk voorkomen van structurele leegstand in binnenstedelijk gebied.
 
De Raad van State heeft aan het Europese Hof de vraag voorgelegd of detailhandel een "dienst" is, of de Dienstenrichtlijn van toepassing is en zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn.
 
Allereerst heeft het Hof bepaald dat detailhandel in goederen als schoenen en kleding onder het begrip "dienst” in de zin van de richtlijn vallen. Hierna stelt het Hof vast dat de voorschriften uit het bestemmingsplan die reguliere detailhandel verbieden, zijn gericht op het behoud van de leefbaarheid van het stadscentrum van de gemeente Appingedam en op het voorkomen van leegstand in binnenstedelijk gebied, in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Een dergelijk doel -bescherming van het stedelijk milieu-  kan een dwingende reden van algemeen belang vormen die een inperking van de dienstenvrijheid rechtvaardigt.
 
De Dienstenrichtlijn staat er dus niet aan in de weg dat een gemeente voorschriften in een bestemmingsplan opneemt die reguliere detailhandel buiten het stadscentrum verbieden. Dit verbod dient dat wel goed te zijn gemotiveerd.
 
Appingedam is niet de enige gemeente die dit soort bepalingen in het bestemmingsplan heeft staan. De meeste gemeenten hebben namelijk soortgelijke brancheringsregelingen. Als vastgoedeigenaar is het verstandig bij een eventuele aankoop van een pand eerst het bestemmingsplan te raadplegen over de (gebruiks)mogelijkheden. Uit deze uitspraak blijkt maar weer dat bepalingen uit een bestemmingsplan -mist goed gemotiveerd- lastig  aanvechtbaar zijn. Per geval is dat echter te beoordelen door een vastgoedspecialist. Bij Snijders Advocaten bent u vanzelfsprekend welkom voor een deskundig advies, zowel vooraf als bij conflict (E:  info@snijders-advocaten.nl , I: www.snijders-advocaten.nl) . Wij hebben langdurige, succesvolle ervaring als advies- en proces advocaten & juristen in het vastgoed. Op verzoek kunnen we mooie referenties en succesvolle uitspraken overleggen van grote vastgoedmaatschappijen alsook Gemeenten / Burgemeesters in Nederland (inclusief Nederlandse Antillen).
 
Vindplaats: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198844&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439085
 

Europees Hof: reguliere detailhandel buiten stadscentrum verbieden is toegestaan.

Nieuws - Archief