Nieuws

Hoe voorkomt u dat u schadevergoeding moet betalen?

06 augustus 2018

Als ondernemer zit u niet te wachten op (hoge) schadeclaims. Hoe kunt u dat voorkomen? Met een exoneratieclausule, een contractuele bepaling waarmee u uw aansprakelijkheid beperkt of zelfs uitsluit.

Welke vereisten gelden voor een exoneratieclausule?
 
Een exoneratieclausle is aan regels gebonden. Vereist is dat de andere partij instemt met het exoneratiebeding. Een (rechts)persoon is niet gebonden aan een eenzijdige mededeling zonder dat hij/zij daarmee heeft ingestemd. Inhoudelijk mag het exoneratiebeding niet in strijd zijn met de wet, openbare orde, of goede zeden (bijvoorbeeld doordat het beding ook schade uitsluit die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid). Anders is het beding nietig.
 
Wat is verder nog belangrijk?

Sluit u contracten met consumenten, dan moet u extra opletten, omdat exoneratiebedingen in consumentenovereenkomsten op de zogeheten ‘grijze lijst’ staan. Dat houdt in dat het beding onredelijk bezwarend is (en dus ongeldig), tenzij u het tegendeel bewijst. In veel gevallen zal dat niet gemakkelijk zijn.
 
Sluit u een overeenkomst met een professionele of commercieel handelende (grote) partij, dan gelden deze regels niet. Indien u een exoneratiebeding met zo’n zakelijke wederpartij overeenkomt, dan kunt u in principe een beroep doen op dat beding. Dat is slechts anders als het in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid om een beroep op dat beding te doen, maar volgens de Hoge Raad moet dat met “extra terughoudendheid” worden beoordeeld. In de praktijk betekent dit dat het voor een zakelijke partij uitermate lastig is om een exoneratiebeding aan de kant te zetten.
 
Advies
 
Als ondernemer kunt u op verschillende manier te maken krijgen met een exoneratiebeding.
U kunt daar zelf gebruik van maken of uw wederpartij kan dat doen. Als u er zelf gebruik van maakt, is het belangrijk dat het beding aan de voorwaarden voldoen. Gebruikt uw contractspartij een exoneratiebeding, dan moet u daar niet te lichtzinnig over denken: het is lastig om onder zo’n bepalingen uit te komen, zeker als u een commerciële partij bent. In beide gevallen kan het verstandig zijn dat u zich laat adviseren.

Jeroen Oerlemans
Advocaat

Jeroen Oerlemans
 

Hoe voorkomt u dat u schadevergoeding moet betalen?

Nieuws - Archief