Nieuws

HR tip #20

16 juli 2018

Compensatieregeling geaccepteerd door Tweede Kamer
Eerder schreven wij al over de ingevoerde transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid en het wetsvoorstel dat door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ingediend bij de Tweede Kamer voor een compensatieregeling van de transitievergoeding (https://www.snijders-advocaten.nl/nieuws/zieke-medewerker-recht-op-volledige-transitievergoeding/).

Die compensatieregeling is op 5 juli jongstleden door de Tweede Kamer geaccepteerd en ligt nu bij de Eerste Kamer. Formeel kan de Eerste Kamer het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen, maar niet meer wijzigen. In de praktijk zijn er echter wel een aantal middelen voor de Eerste Kamer om invloed uit te oefenen om het wetsvoorstel aangepast te krijgen. Het is dus nog even afwachten hoe de compensatieregeling er uiteindelijk precies uit zal zien.  
Als de compensatieregeling door de Eerste Kamer volledig wordt aangenomen, dan worden werkgevers vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Deze compensatie wordt voldaan uit het Algemeen werkloosheidsfonds (het “Awf”). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

De aanleiding voor de compensatieregeling
Werknemers wiens dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever, hebben recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, zo is tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer naar voren gekomen. Deze situatie heeft geresulteerd in slapende dienstverbanden: Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft jegens de arbeidsongeschikte werknemer, dan staat hij voor de keuze om ofwel het dienstverband te beëindigen (hetgeen betekent dat hij de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen), ofwel het dienstverband slapend voort te zetten. 

Het is echter zo dat als het dienstverband slapend voortduurt, dat tot gevolg heeft dat de transitievergoeding hoger wordt als die op enig moment toch nog verschuldigd is. Immers is dan sprake van een langer dienstverband en is de duur van het dienstverband van invloed op de hoogte van de transitievergoeding. Daarnaast wijzen wij erop dat bij een slapend dienstverband de
re-integratieverplichtingen voor de werkgever blijven bestaan.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, belt u ons dan gerust.

Team HR / Arbeidsrecht
Hilde, Maud, Nina en Lydia


 

HR tip #20

Nieuws - Archief