Nieuws

Riot Games maakt inbreuk op portretrecht Edgar Davids

14 augustus 2017

Riot Games ontwikkelt en exploiteert het computerspel “League of Legends” (hierna: LoL). LoL wordt online gespeeld. Spelers besturen ieder een virtueel karakter (champion). Het uiterlijk van een champion kan door een speler worden aangepast door middel van door Riot Games verkochte “skins”. Ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal in 2014 is door Riot Games een viertal voetbal gerelateerde skins geïntroduceerd. Voor de champion Lucian kunnen spelers de “Striker” (in het Engels ook het woord voor voetbalspits) skin aanschaffen (hierna: Striker Lucian). Kort na de introductie van de skin verschenen berichten op spelersfora en sociale media dat de nieuwe skin sterke gelijkenissen vertoonde met de beeltenis van eiser, Edgar Davids. Davids meent dat Riot Games inbreuk maakt op zijn portretrecht door het gebruik van het personage Striker Lucian in LoL en vordert o.a. iedere inbreuk daarop te staken en gestaakt te houden en een schadevergoeding nader op te maken bij staat.

Riot Games is gevestigd in Ierland. De rechtbank oordeelt dat zij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen én dat de vorderingen naar Nederlands recht moeten worden beoordeeld. Vervolgens overweegt de rechtbank dat Striker Lucian een portet is van Edgar Davids vanwege de combinatie van de volgende elementen: een donkere huidskleur, sportief postuur, agressieve speelstijl, zwarte dreadlocks en een sportbril, gecombineerd met een voetbaluniform. De vervolgvraag is of de openbaarmaking van Striker Lucian tegenover Edgar Davids onrechtmatig is? Die beoordeling vergt volgens de rechtbank een afweging in het kader van het door artikel 8 EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en van het door artikel 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid, welke afweging met inachtneming van alle bijzonderheden van het gegeven geval ertoe strekt na te gaan welk van de betrokken belangen het zwaarst weegt.

De rechtbank overweegt dat de in artikel 21 Aw neergelegde norm betekent dat geportretteerden niet in alle gevallen behoeven toe te laten dat hun in de uitoefening van hun beroep verworven populariteit commercieel wordt geëxploiteerd door openbaarmaking van hun portretten, zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen. Het meedelen in de voordelen van deze exploitatie is een redelijk belang in de zin van artikel 21 Aw. Vanwege zijn verzilverbare populariteit als voormalig professioneel voetballer heeft Edgar Davids volgens de rechtbank een redelijk belang om op te komen tegen het zonder vergoeding openbaar maken van zijn portret. De rechtbank meent dat dit belang zwaarder weegt dan het belang van Riot Games ex artikel 10 EVRM. De rechtbank concludeert dan ook dat Riot Games onrechtmatig handelt door Striker Lucian openbaar te maken in Nederland. Het gebod om deze inbreuk in Nederland te staken is dan ook toewijsbaar en Riot Games is ook – in beginsel – schadevergoeding verschuldigd.

Arno Fuijkschot
Snijders Advocaten

Uitspraak
Bron: Smartnewz 14 augustus 2017

Riot Games maakt inbreuk op portretrecht Edgar Davids

Nieuws - Archief