Nieuws

Loondoorbetaling bij sport- en spelsituaties?

31 oktober 2018

Wat als je werknemer niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten vanwege zijn/haar hobby in zijn/haar vrije tijd? Moet je dan loon doorbetalen? In dit artikel wordt ingegaan op de loonbetalingsverplichting van zieke werknemers wegens sport- en spelsituaties.

De bekende hoofdregel is dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van ten minste 70 procent van zijn/haar loon, tenzij de ziekte door opzet is veroorzaakt. Regelmatig krijgen wij de vraag of de ziekte/blessure wegens een gevaarlijke sportuitoefening valt onder de ‘opzet-situatie’.
Natuurlijk mag iedereen een eigen hobby hebben maar als dit vaker voorkomt bij eenzelfde werknemer heb je er als werkgever  belang bij dat de werknemer met deze sport stopt. De werkgever kan dan verlangen dat hij of zij bijvoorbeeld minder risicovolle sporten zal uitoefenen. Hier hoeft de werknemer zonder meer niet mee in te stemmen, maar het is wel van belang om te bekijken of het verantwoord is voor de uitoefening van het beroep. Een fysiotherapeut heeft voor de uitoefening van zijn beroep bijvoorbeeld meer zijn fysiek nodig dan een directeur van een groot bedrijf. Los daarvan is elke werknemer verplicht om zich naar maatstaven van de redelijkheid in zijn vrije tijd te gedragen zodat je inzetbaar bent voor de werkzaamheden die je moet verrichten.

Zoals gezegd heeft de wetgever, gelet op de verstrekkende gevolgen die de uitsluiting van de loondoorbetaling tijdens ziekte heeft voor een werknemer, in de wet een zwaar criterium, te weten ‘’opzet’’, gehanteerd. Het enkele feit dat een werknemer zich bloot stelt aan een risicovolle activiteit en daarmee aan de reële kans om  wegens ziekte arbeidsongeschikt te raken, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van opzet. Dat geldt niet bij sporten die worden uitgeoefend met het oogmerk om arbeidsongeschiktheid teweeg te brengen. Uit het voorgaande volgt dat slechts wanneer deze sporten zijn uitgeoefend met het oogmerk om arbeidsongeschiktheid teweeg te brengen, dit leidt tot verlies van het loon.

Krijgt je werknemer een ongeluk in zijn of haar vrije tijd door bijvoorbeeld het uitoefenen van een hobby en kan diegene hierdoor niet op het werk verschijnen, dan moet je als werkgever in principe het loon doorbetalen. Hoeveel er precies uitbetaald moet worden aan de werknemer, hangt af van de afspraken die in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Zoals bekend, geldt een minimale loondoorbetaling van 70% van het salaris zijn gedurende 104 weken. Het is belangrijk om in de arbeidsovereenkomst of CAO afwijkende afspraken hierover te maken.

Het is uiteraard van belang of de werknemer vaak geblesseerd raakt en hierdoor vaak zijn werk niet kan uitoefenen of dat het eenmalig voorkomt. Nu duidelijk is dat je als werkgever de doorbetaling van het loon niet kan stoppen met een beroep op de opzet van de werknemer, is er wel een mogelijkheid om je te beroepen op slecht werknemerschap. Goed werknemerschap  speelt niet alleen een rol op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Dus ook in de privésfeer moet de werknemer zich als een goed werknemer en verantwoordelijk gedragen. Weliswaar heeft een werknemer recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en mag hij in zijn vrije tijd doen en laten wat hij wil, maar omdat de werkgever gehouden is om loon door te betalen als de werknemer ziek wordt, is een inbreuk op deze vrijheid geoorloofd.

Zoals besproken is het nu duidelijk dat het bijna onmogelijk is voor de werkgever om in eerste instantie de bovenwettelijke uitkering (boven de 70% van het salaris gedurende de eerste 104 weken) van de werknemer in te houden tijdens ziekte/afwezigheid. Dit hangt namelijk af van vele omstandigheden. Het is daarom van belang om hier afspraken over te maken in de arbeidsovereenkomst als je weet dat jouw werknemer een gevaarlijke en risicovolle sport beoefend.

Zo heb ik naast mijn werkzaamheden bij Snijders Advocaten als juridisch medewerkster een contract als speelster (topsport) van hockeyclub ’s-Hertogenbosch. In dit contract met de hockeyclub is er bijvoorbeeld opgenomen dat wij als speelsters niet mogen skiën in de winterstop. Dit heeft te maken met dat als je na de winterstop terug zou komen, niet je werkzaamheden zou kunnen uitvoeren. De hockeyclub probeert dus geblesseerde speelsters te kunnen voorkomen door in de arbeidsovereenkomst een soort clausule op te nemen.

Ontslag als werknemer niet wil meewerken
Wil de werknemer absoluut niet meewerken aan de oplossing van het probleem, dan kan de werkgever overwegen om over te gaan tot ontslag. Onder omstandigheden is dit zeker haalbaar.
Doet deze situatie zich bij u voor, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons kantoor op om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Sian Keil
Snijders Advocaten
 

Loondoorbetaling bij sport- en spelsituaties?

Nieuws - Archief