Nieuws

Schending geheimhoudingsbeding leidt tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

15 juni 2018

Schending geheimhoudingsbeding leidt tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

De feiten
Op 13 maart 2018 heeft de rechtbank Noord-Holland vonnis gewezen over een claim van Buba Entertainment B.V. tegen Schiphol Nederland B.V. (ECLI:NL:RBNHO:2018:858). De vordering van Buba van ongeveer EUR 1 mln. wordt afgewezen; de eis in reconventie van Schiphol tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst wordt toegewezen.

Buba, exploitant van spelautomaten heeft in 2009 een exploitatieovereenkomst gesloten met Aviodrome. In november 2011 failleert Aviodrome. Buba meent dat Schiphol mede verantwoordelijk is voor het faillissement van Aviodrome als gevolg van welk faillissement Buba schade heeft geleden. In november 2013 wordt er een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen Buba en Schiphol. In deze overeenkomst komen Buba en Schiphol onder meer een ‘preferred suppliership’ overeen. Over de inhoud van de overeenkomst spreken Buba en Schiphol geheimhouding af. In 2016 blijkt dat er niet voldaan kan worden aan het overeengekomen ‘preferred suppliership’. In juni 2017 plaatst de Telegraaf een artikel met als kop “Gedupeerd door Schiphol”. In dit artikel vertelt de directeur van Buba onder meer over de afspraken met Schiphol en de claim die Buba meent te hebben richting Schiphol.  

De vorderingen en het oordeel van de rechter
Buba meent in de procedure dat er sprake is van wederzijdse dwaling. Zowel Buba als Schiphol zouden onterecht zijn uitgegaan van het gegeven dat er voor Buba een substantiële toekomstige business mogelijk zou zijn. Nu Buba de verwachte business niet gekregen heeft, wil zij ofwel de overeenkomst laten wijzigen en eist daarbij ong. EUR 900.000,- van Schiphol of wil zij de vaststellingsovereenkomst laten ontbinden waarbij Buba een schade vordert van ong. EUR 1.200.000,-.

De rechtbank Noord-Holland komt tot het oordeel dat niet duidelijk is geworden waarover nu precies gedwaald zou zijn. Beide partijen zijn, na de onderhandelingen, akkoord gegaan met de tekst van de vaststellingsovereenkomst. Dat er gedurende de afgelopen periode geen overeenstemming is bereikt over het plaatsen van extra spelautomaten maakt dat niet anders. Buba heeft daarnaast expliciet afstand gedaan van het recht om schadevergoedingsvorderingen in te stellen tegen Schiphol. De rechtbank wijst de vorderingen van Buba dan ook af.

De rechtbank stelt daarnaast vast dat door Buba, als gevolg van de publicaties in de Telegraaf, de geheimhouding, zoals overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst, is geschonden. De door Schiphol gevraagde ontbinding van de vaststellingsovereenkomst wordt toegewezen. Gevolg van deze ontbinding is dat reeds gedane betalingen weer moeten worden teruggedraaid. Schiphol heeft om haar moverende redenen deze vordering beperkt tot een bedrag van EUR 200.000,-. Buba wordt tot slot als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld.

Let op
In de meeste vaststellingsovereenkomsten staat een geheimhoudingsbeding. Let er op dat deze strikt wordt nageleefd. Ook al meent u dat de overeenkomst door de andere partij niet wordt nageleefd en u op grond daarvan meent schade te hebben geleden, doet dat niet af aan de tussen partijen overeengekomen geheimhouding. Let dus goed op!

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of heeft u nog vragen over andere kwesties dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen of met een van mijn collega’s van Snijders Advocaten. Wij helpen u graag verder.
 
Dagmar Meijers-Ploegmakers
Snijders Advocaten
 

Schending geheimhoudingsbeding leidt tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

Nieuws - Archief