Nieuws

Selectieve betaling van schuldeisers: wanneer onrechtmatig?

04 december 2015

Wanneer kunt u als ondernemer bij het doen van betalingen aan uw schuldeisers nog naar eigen inzicht handelen?
 
Op 12 augustus van dit jaar veroordeelde de rechtbank Midden-Nederland een tweetal gevolmachtigden van een B.V., belast met het dagelijks bestuur, tot schadevergoeding aan de curator voor het verrichten van onrechtmatige selectieve betalingen (kort voor het faillissement). Klik hier voor de uitspraak.
 
Volgens vaste rechtspraak is selectieve betaling, ofwel het selectief voldoen van schuldeisers, in beginsel niet onrechtmatig. Als ondernemer bent u in beginsel vrij om te bepalen in welke volgorde u uw crediteuren voldoet.
 
Vanaf het moment dat u er ernstig rekening mee moet houden dat de vennootschap niet al haar schulden (tijdig) zou kunnen betalen, kan het verrichten van betalingen aan één of meer bepaalde schuldeisers — anders dan op grond van wettelijke redenen van voorrang of bijzondere omstandigheden die dit rechtvaardigen — echter onrechtmatig zijn jegens uw overige schuldeisers. Dit risico van onrechtmatigheid speelt in het bijzonder in het zicht van een faillissement.
 
In de casus die ten grondslag ligt aan de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 12 augustus 2015 had de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 21 december 2011 besloten tot de aanvraag van het eigen faillissement, daarin vertegenwoordigd door de beide gevolmachtigden. Nog op diezelfde dag en op de twee dagen daarna zijn door de gevolmachtigden (grote) betalingen gedaan aan diverse crediteuren van de B.V. Op 27 december 2011 is de B.V. op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard.
 
De rechtbank overweegt dat het de gevolmachtigden in ieder geval vanaf 21 december 2011 – de datum waarop werd besloten tot de eigen aangifte van het faillissement – niet meer onverkort vrij stond om selectieve betalingen te doen. Zij acht de vanaf dat moment verrichte selectieve betalingen onrechtmatig, nu zij niet gerechtvaardigd worden door bijzondere omstandigheden. De beide gevolmachtigden worden hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van de dientengevolge opgetreden schade.
 
Als ondernemer in financieel zwaar weer, verdient uw betaalgedrag dus in het bijzonder de aandacht.
Verkeert u in financiële moeilijkheden? Dreigt uw faillissement of een surséance van betaling? Of wilt u een reddingsplan voor uw onderneming opstellen maar twijfelt u eraan welke schuldeisers u nog wel of juist niet kan voldoen? En waarom? Neem dan contact met ons op. Snijders Advocaten kan u hierbij adviseren.

Arno Fuijkschot
Advocaat

Selectieve betaling van schuldeisers: wanneer onrechtmatig?

Nieuws - Archief