Nieuws

Schade koper door schending informatieplicht notaris verjaard

17 oktober 2017

In april 2004 koopt Beagle Vastgoed, hierna: ‘Beagle’, een viertal percelen, waaronder een perceel met kadastraal nummer [001], ten aanzien waarvan nog een onteigeningsprocedure loopt. In de herfst van 2004 neemt de advocaat van betrokkene 1 contact op met Beagle in verband met deze lopende onteigeningsprocedure. Beagle intervenieert als partij in de onteigeningsprocedure. In oktober 2006 becommentarieert de advocaat van (o.a.) Beagle een conceptrapport van de door de rechtbank in die onteigeningsprocedure benoemde deskundigen. In november 2008 wijst de rechtbank eindvonnis. De gemeente Haarlem dient aan Beagle te voldoen een bedrag aan schadeloosstelling van bijna € 400.000,-. Het onteigeningsvonnis wordt op 23 januari 2009 ingeschreven in de openbare registers, waarmee de gemeente eigenaar wordt van perceel [001]. Op 22 oktober 2013 stelt Beagle o.a. de notaris die betrokken was bij de (ver)koop van perceel [001] aansprakelijk voor een beroepsfout bestaande uit het niet waarschuwen van Beagle voor het nog lopen van een onteigeningsprocedure met betrekking tot perceel [001], terwijl de notaris had moeten weten dat Beagle zich niet realiseerde dat die procedure nog liep. Op 7 maart 2014 betrekt Beagle (o.a.) de notaris in rechte.

In feitelijke instanties wordt de vordering strekkende tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, als zijnde verjaard, afgewezen.

Het hof overweegt dat de verjaringstermijn 5 jaren beloopt en dat deze pas begint te lopen op de dag na die waarop de benadeelde daadwerkelijk in staat is een rechtsvordering tot vergoeding van de door hem geleden schade in te stellen. Daarvan zal sprake zijn als de benadeelde voldoende zekerheid heeft verkregen dat de schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon (vgl. Hoge Raad, 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM1688 ).
Het hof stelt vast dat Beagle aan haar vordering jegens de notaris ten grondslag legt dat de notaris bij de totstandkoming van de koopovereenkomst ten onrechte niet heeft gewezen op het feit dat ter zake van perceel [001] nog een onteigeningsprocedure liep. Blijkens haar eigen stellingen heeft Beagle als gevolg van de gestelde tekortkoming van de notaris schade geleden omdat zij indien zij wel door de notaris zou zijn gewaarschuwd, van de koop van perceel [001] zou hebben afgezien. De aldus door Beagle geleden schade bestaat er dan ook in dat zij in 2004 een (te hoge) koopprijs heeft betaald voor perceel [001] die zij bij een juiste voorstelling van zaken niet zou hebben voldaan. Die schade is in 2004 ontstaan. Omdat niet in geschil is dat Beagle al in de herfst van 2004 door de advocaat van [betrokkene 1] op de hoogte is gesteld van de nog lopende onteigeningsprocedure en de advocaat van (o.a.) Beagle in oktober 2006 commentaar heeft gegeven op een concept rapport van de deskundigen, moet het ervoor gehouden worden dat Beagle in ieder geval op dat moment bekend was met de geleden schade door de onterechte aanname dat er geen onteigeningsprocedure ter zake van perceel [001] meer liep. Beagle was toen ook met de notaris als aansprakelijke persoon bekend. De vordering van Beagle is dan ook verjaard.

In cassatie stelt Beagle één cassatiemiddel voor dat drie onderdelen omvat. Het tweede onderdeel klaagt dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting van het ontstaansmoment van de schade heeft blijk gegeven. De Hoge Raad doet de zaak af met toepassing van artikel 81 lid 1  RO.

Arno Fuijkschot
Snijders Advocaten

Schade koper door schending informatieplicht notaris verjaard

Nieuws - Archief