Nieuws

Voorlopig getuigenverhoor

26 maart 2019

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.
 
Maar wat is een voorlopig getuigenverhoor dan precies en wordt een dergelijk verzoek altijd gehonoreerd?
 
Bij een voorlopig getuigenverhoor worden de te horen getuigen door de rechter onder ede gehoord voordat u een procedure aanhangig maakt. Tijdens een lopende procedure is het evenwel ook mogelijk dat de rechter op verzoek van een partij een voorlopig getuigenverhoor beveelt. Dat laatste komt in de praktijk echter minder vaak voor.
 
Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan worden afgewezen indien:

  • van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel misbruik wordt gemaakt;
  • het verzoek strijdig is met een goede procesorde;
  • het verzoek afstuit op een ander, door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar;
  • indien de verzoeker bij toewijzing daarvan onvoldoende belang heeft. 
 
In de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van de Hoge Raad van 22 december 2017 (Bencis/Van Oord) (Hoge Raad 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3250), was het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor afgewezen door zowel de rechtbank als het gerechtshof. De Hoge Raad stak daar in zijn arrest uiteindelijk een stokje voor en heeft in het arrest zijn vaste rechtspraak over wanneer een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan worden afgewezen nogmaals op een rij gezet. Zo overwoog de Hoge Raad in zijn arrest onder meer:
 
 “4.2.1 Een voorlopig getuigenverhoor strekt onder meer ertoe belanghebbenden bij een eventueel naderhand bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken geding de gelegenheid te bieden vooraf opheldering te verkrijgen omtrent de feiten, teneinde hen in staat te stellen hun positie beter te beoordelen, met name ook ten aanzien van de vraag tegen wie het geding moet worden aangespannen (…).
 
4.2.2 De verzoeker tot een voorlopig getuigenverhoor dient ingevolge art. 187 lid 3, aanhef en onder a en b, Rv in zijn verzoekschrift de aard en het beloop van de vordering te vermelden, alsmede de feiten of rechten die hij wil bewijzen. (…). Niet is vereist dat de verzoeker al in het verzoekschrift nauwkeurig aangeeft welke feiten en stellingen hij aan zijn voorgenomen vordering ten grondslag wil leggen en omtrent welke feiten hij getuigen wil doen horen. (…)
 
Evenmin hoeft de verzoeker zich uit te laten over de precieze aard van de in te stellen vordering en, in voorkomend geval, de omvang van de geleden schade. Een voorlopig getuigenverhoor dient (in een geval als het onderhavige) nu juist ertoe degene die daarom verzoekt, in staat te stellen te beoordelen of het zinvol is een voorgenomen vordering in te stellen. (…).”
 
Volgens de Hoge Raad in de zaak Bencis/Van Oord was het gerechtshof ten onrechte vooruitgelopen op de eventuele vorderingen van Bencis of had het gerechtshof een onbegrijpelijke uitleg gegeven aan de gedingstukken van Bencis of had het gerechtshof te hoge eisen gesteld aan de stelplicht van Bencis. De Hoge Raad vernietigde dan ook het arrest van het gerechtshof.
 
Dus heeft u een geschil maar zit u met een bewijsprobleem, dan kan het zinvol zijn om een voorlopig getuigenverhoor te verzoeken. Doet zich een dergelijke situatie bij u voor en wilt u onderzoeken of een voorlopig getuigenverhoor voor u uitkomst zou kunnen bieden, dan kunt u uiteraard contact opnemen voor advies.
 
Jeroen Scheurink
Snijders Advocaten

Disclaimer - Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

Voorlopig getuigenverhoor

Nieuws - Archief