Nieuws

HR tip #7 Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

07 juni 2017

Wet DBA ....  hoe zit het ook alweer?
Een korte samenvatting om uw geheugen op te frissen: Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze overgang is niet bepaald soepel verlopen. Opdrachtgevers zijn door de invoering van de wet DBA namelijk niet langer gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als er achteraf toch sprake blijkt te zijn van loondienst. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten voortaan zelf beoordelen of hun arbeidsrelatie een dienstbetrekking is. Achteraf kan de Belastingdienst de arbeidsrelatie eveneens beoordelen en als de Belastingdienst dan de situaties anders beoordeelt, kunnen boetes en naheffingen volgen. Dat beoordelen van de arbeidsrelatie blijkt erg lastig te zijn. Criteria als ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ zorgen voor veel onduidelijkheid. De wet DBA zorgt dus voor onrust en onzekerheid.

Handhaving opgeschort
Omdat de criteria zo onduidelijk zijn, heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat hij nieuwe criteria gaat vaststellen. In de tussentijd heeft hij de handhaving van de Wet DBA uitgesteld. In eerste instantie tot 1 januari 2018. Maar de handhaving is nu uitgesteld tot 1 juli 2018. Dit betekent dat er door de Belastingdienst tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen worden opgelegd, behalve bij 'kwaadwillenden'. Dat zijn opdrachtnemers en opdrachtgevers die overduidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben, en dus opzettelijk geen belasting en premies betalen.

Stuurgroep, 10 mogelijke varianten Een stuurgroep van ambtenaren van verschillende ministeries heeft tien mogelijke varianten bedacht voor aanpassingen van de Wet DBA. Het is aan het nieuwe kabinet om te beoordelen welke keuzes gemaakt moeten worden en hoe het vervolg van het dossier-DBA eruit ziet. Het rapport is ook aangeboden aan de informateur, zodat het in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt. De toekomst gaat uitwijzen of één of meerdere van deze oplossingen gekozen worden.

Mogelijke aanpassingen stuurgroep
Enkele aanpassingen die de stuurgroep voorstelt:

  1. Overgaan tot handhaven van de wet per 1 januari 2018. De stuurgroep noemt dit een ‘nuloptie’. Bij dit scenario verandert er niets aan de regelgeving.
  2. Een instrument ontwikkelen waarmee de status van de arbeidsrelatie wordt bepaald, zodat opdrachtgevers rechtszekerheid kunnen verkrijgen. Als voorbeeld wordt een webmodule genoemd die door de opdrachtgever wordt ingevuld, zoals ook al in Engeland wordt gebruikt.
  3. Opstellen van criteria die bepalen wanneer sprake is van een dienstbetrekking. Daarin staan bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst, het tarief en de vraag of er sprake is van kernactiviteiten.
  4. Opstellen van criteria die bepalen wanneer er geen sprake is van een dienstbetrekking. Ook hier bestaan de criteria dan ook zaken als tarief, duur van de overeenkomst en wel of geen kernactiviteiten.
  5. Maatwerkoplossingen bedenken voor werkenden die op grond van de huidige criteria buiten de arbeidsovereenkomst vallen maar waarvan het maatschappelijk wenselijk wordt geacht dat zij wel een arbeidsovereenkomst hebben. Dit geldt momenteel in het wegvervoer en tot op zekere hoogte in de postsector.
  6. Een opt-out uit dienstbetrekking voor de bovenkant van de arbeidsmarkt op basis van de binaire criteria duur en tarief. Hiervoor moet bekend zijn hoeveel uren iemand werkt en dat stuksprijzen kunnen worden omgerekend naar uurtarieven.
  7. Een ondernemersverklaring opstellen voor een selectieve groep opdrachtnemers die op basis van een aantal strikte criteria vrijwel zeker ondernemer is. Door deze verklaring heeft de opdrachtgever de verzekering dat hij geen risico loopt op boetes of naheffingen. Het verschil met de VAR is dat de toets vooraf plaatsvindt. De stuurgroep laat wel weten dat de Belastingdienst de uitvoering van deze variant problematisch noemt.
Lees voor een uitgebreide toelichting per aanpassing met daarbij ook voor- en nadelen het ‘Rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ [ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/22/rapport-varianten-kwalificatie-arbeidsrelatie]

In de tussentijd?
Blijf in ieder geval niet stilzitten. Onze adviezen waarover we in eerdere nieuwsbrieven schreven blijven onverkort gelden. Benut u deze periode om uw arbeidsrelaties en werkwijzen te inventariseren. Hiermee laat u als opdrachtgever zien dat u bezig bent met de implementatiefase van de Wet DBA en laat u uw goede wil zien. Kijk kritisch naar uw werkwijze en pas deze zo nodig aan om een dienstbetrekking uit te sluiten.

Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp belt u ons dan gerust.

Nathalie, Lydia, Nina en Maud

HR tip #7 Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Nieuws - Archief