073 720 02 00

Advocaat kiezen bij rechtsbijstandverzekering (vrije advocaatkeuze)

Bijgewerkt op Geen categorie

Een rechtsbijstandsverzekeraar lost juridische vraagstukken en/of geschillen op voor haar verzekerden. Bij de rechtsbijstandsverzekeraar zijn er juristen (en soms ook advocaten) werkzaam die de juridische zaken van de verzekerden behandelen. In bepaalde gevallen hebben verzekerden het recht op een vrije advocaatkeuze.

Dit houdt in dat u als verzekerde niet verplicht bent om een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar in te schakelen om uw juridische zaak te laten behandelen. U bent als verzekerde niet gebonden aan een interne behandelaar van de rechtsbijstandsverzekeraar wanneer u liever een externe behandelaar wenst in te schakelen. U mag in dat geval zelf een advocaat kiezen die dus niet werkzaam is bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Het Europese Hof van Justitie en de geschillencommissie van de Kifid hebben hierover meerdere uitspraken gedaan.

Advocaat via rechtsbijstandsverzekeraar bij gerechtelijke/administratieve procedures

Op 7 november 2013 bepaalde de hoogste rechter in Europa, het Europese Hof van Justitie, dat iemand met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een vrije advocaatkeuze indien er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure, waarvoor het inschakelen van een advocaat niet wettelijk verplicht is.

Vóór deze uitspraak gaven rechtsbijstandsverzekeraars de voorkeur aan het behandelen van zaken door interne juristen en/of advocaten, mede vanwege het kostenplaatje. In het geval een verzekerde voor een externe advocaat wilde kiezen, kon dit volgens de polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverzekeraar niet, of slechts onder strikte voorwaarden. Zo waren rechtsbijstandsverzekeraars van mening dat de kosten voor een externe advocaat slechts werden vergoed indien zij van mening waren dat de behandeling van de zaak aan een externe advocaat moet worden uitbesteed. In gevallen waarin de rechtsbijstandsverzekeraars van mening waren dat de zaak niet door een externe advocaat mag worden behandeld, was er dus geen vrije keuze voor een advocaat op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. De verzekerde was dan gebonden aan interne juristen en/of advocaten van de rechtsbijstandsverzekeraar, ook wanneer hij of zij liever een externe advocaat wenst in te schakelen. Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2013 zijn dergelijke polisvoorwaarden echter niet meer toegestaan.

Stel dat u een juridische zaak heeft en het komt tot een gerechtelijke/administratieve procedure waarbij een advocaat niet verplicht is, dan mag u zich bij deze procedure laten bijstaan door een advocaat naar eigen keus. De verzekeraar is verplicht deze kosten vergoeden.

Advocaat via rechtsbijstandsverzekeraar bij buitengerechtelijke procedures

Geldt de vrije advocaatkeuze ook in buitengerechtelijke procedures?

Het Europese Hof van Justitie heeft op 14 mei 2020 beslist dat de vrije advocaatkeuze niet alleen voor gerechtelijke of administratieve procedures geldt maar ook vóórdat sprake is van zo’n procedure. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet volgens het Hof worden geacht onder het begrip gerechtelijke procedure te vallen. Dus ook in de buitengerechtelijke fase heeft een verzekerde recht op vrije advocaatkeuze. Er moet dan wel sprake zijn van bemiddeling of buitengerechtelijke onderhandelingen over een oplossing.

Vorengenoemde is op 31 maart 2021 bevestigd door de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een geschillencommissie dat op verzoek van partijen bindende uitspraken kan doen. De verzekerde had een rechtsbijstandverzekering afgesloten en heeft bij haar verzekeraar een verzoek ingediend om de kosten van haar externe belangenbehartiger te laten vergoeden, waarbij zij een beroep op de vrije advocaatkeuze heeft gedaan. De verzekeraar heeft dit verzoek echter afgewezen. Volgens de verzekeraar was immers geen sprake van een procedure, maar van buitengerechtelijke werkzaamheden. Deze werkzaamheden zouden niet vallen onder de definitie van gerechtelijke procedure.

Het Kifid was het hier niet mee eens en heeft op basis van de uitspraak van het Europese Hof d.d. 14 mei 2020, geoordeeld dat een verzekerde ook in geval (nog) geen sprake is van een gerechtelijke procedure recht heeft op een vrije advocaatkeuze. Het Kifid ziet voldoende aanknopingspunten om de uitleg van het Europese Hof ook toe te passen op de Nederlandse markt. Het Kifid vond dat iedere fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, onder het begrip gerechtelijke procedure valt. De verzekeraar is het niet eens met de uitspraak van het Kifid en heeft beroep ingesteld.

Zelf een advocaat kiezen?

Dus ook indien er (nog) geen sprake is van een gerechtelijke procedure, heeft u op basis van uw rechtsbijstandverzekering recht op een vrije advocaatkeuze. Volgens de uitspraak van het Kifid kunt u dan, conform de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering, aanspraak maken op externe rechtshulp.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties