073 720 02 00
Nieuws

Alles over nadeelcompensatie

Bijgewerkt op Nieuws

Als u als particulier of ondernemer schade lijdt door het handelen van de overheid, dan kunt u de provincie of gemeente op verschillende manieren aansprakelijk stellen. Hierbij gaat het om nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad. 

Onrechtmatige overheidsdaad

U kunt de overheid aansprakelijk stellen als er sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad. Een onrechtmatige overheidsdaad kan zich op twee manieren voordoen: door een onrechtmatig besluit of door onrechtmatig feitelijk handelen. Een onrechtmatig besluit is een door de bestuursrechter vernietigd besluit. Deze worden geacht onrechtmatig te zijn en deze onrechtmatigheid is toerekenbaar aan de overheid die het besluit nam, bijvoorbeeld de gemeente. Als hierdoor schade ontstaat, dan moet die worden vergoed. Onrechtmatig feitelijk handelen door de overheid bestaat meestal uit nalatigheid (bijvoorbeeld falend toezicht) of onzorgvuldigheid, maar ook het afbreken van onderhandelingen in een zeer vergevorderd stadium kan onrechtmatig zijn en tot een schadevergoeding leiden.

Rechtmatige overheidsdaad: nadeelcompensatie

Vanzelfsprekend kan de overheid aansprakelijk gesteld worden bij onrechtmatig handelen. Maar wat veel mensen niet weten is dat de overheid ook aansprakelijk kan zijn, wanneer deze rechtmatig handelt. Dat noemen we nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie is dus schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het afsluiten van een weg of het veranderen van regelgeving.

In sommige gevallen moet de schade die iemand lijdt door een rechtmatig overheidsbesluit worden vergoed. Dat vloeit voort uit het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten ofwel het égalitébeginsel. Uit de jurisprudentie blijkt dat de hoogte van de nadeelcompensatie redelijk moet zijn. De vergoeding dekt dus niet de volledige schade. Een deel van de schade blijft geheel of gedeeltelijk voor uw eigen rekening. Dit hangt af van de omvang van het normaal maatschappelijk risico of het ondernemersrisico.

Wet Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is op dit moment een ‘buitenwettelijk schadevergoedingsstelsel’. Dit betekent dat nadeelcompensatie nog niet in een formele wet is opgenomen. Al lange tijd wordt gewacht op de inwerkingtreding van de ‘Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’. Deze wettelijke regeling wordt ingevoegd als titel 4.5 (Nadeelcompensatie) van de Algemene wet bestuursrecht. Zeer waarschijnlijk treedt deze Wet Nadeelcompensatie tegelijk met de nieuwe Omgevingswet in werking op 1 januari 2021.

Nadeelcompensatie Awb

In artikel 4:126 Awb wordt het recht op nadeelcompensatie vastgelegd. Het eerste lid luidt namelijk:

“Indien een bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid of taak schade veroorzaakt die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, kent het bestuursorgaan de benadeelde desgevraagd een vergoeding toe”.

De overheid heeft geen verplichting tot vergoeding van de volledige schade, maar enkel de schade die onevenredig is. De hoogte van de schade moet dus uitstijgen boven het normale maatschappelijke risico.

De overheid hoeft ook niet elke schade te vergoeden. Schade blijft in ieder geval voor rekening van de burger of het bedrijf dat schade lijdt als:

  • het risico van het ontstaan van de schade is aanvaard;
  • de schade had kunnen worden beperken door binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van de schade hadden kunnen leiden;
  • de schade anderszins het gevolg is van een omstandigheid die aan de aanvrager kan worden toegerekend of
  • de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd.

Nadeelcompensatie gemeente

Als u schade lijdt door het handelen van de gemeente, dan komt u wellicht in aanmerking voor nadeelcompensatie. U moet daarvoor een aanvraag doen. In de aanvraag moet de schadeveroorzakende gebeurtenis worden benoemd. Ook moet een gespecificeerde opgave van de geleden of te lijden schade worden meegestuurd. Er zijn gemeenten die een beleidsregel over nadeelcompensatie hebben vastgesteld. Daar staan aanvullende voorwaarden in waaraan u moet voldoen.

Advies?

Bent u particulier of ondernemer en lijdt u schade voor handelen van de gemeente of provincie? Lijdt u bijvoorbeeld schade door de werkzaamheden aan de N65? Neem contact op met mr. Annemarie Posset. Zij staat meerdere cliënten bij die hun gemeente aansprakelijk hebben gesteld.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties