073 720 02 00

Wat zijn de regels omtrent e-mail- en internetgebruik op de werkvloer?

Dit artikel omvat een korte uiteenzetting waar je als werkgever op moet letten bij het opstellen van de regels omtrent e-mail- en internetgebruik. Verder wordt ook ingegaan op de controlemogelijkheid van de werkgever.

Privégebruik toegestaan

Alhoewel de werkgever internet en e-mail aan de werknemers ter beschikking stelt ten behoeve van het verrichten van hun werkzaamheden, mogen werknemer deze – binnen redelijke grenzen- ook onder werktijd voor zichzelf gebruiken. Privé gebruik van internet en e-mail (onder werktijd) kan werknemers in beginsel niet volledig worden verboden.

Regels stellen

Werkgevers mogen echter wel regels stellen aan het onder werktijd gebruiken van internet en e-mail. Het is ook raadzaam om dat te doen, bijvoorbeeld in het personeelshandboek of een afzonderlijk protocol. Zorg ervoor dat deze regels ook bij de werknemers bekend zijn.

Vaak stellen werkgevers de regel dat internetpagina’s met ongepaste of illegale inhoud niet mogen worden bezocht en e-mails met een dergelijke inhoud niet mogen worden verstuurd. Onder “ongepaste of illegale inhoud” wordt door werkgever meestal verstaan “pornografisch” en “discriminerend”. Ook gedacht kan worden aan “op intellectuele eigendomsrechten inbreukmakend”.

Daarnaast doen werkgevers er goed aan werknemers erop te attenderen dat het internet een open infrastructuur is die voor iedereen toegankelijk is, waardoor extra voorzichtigheid is geboden als internet en e-mail worden gebruikt in combinatie met vertrouwelijke gegevens.

Controle

Werkgevers mogen controleren of de regels die door hem zijn gesteld worden nageleefd. De werkgever moet echter wel belang hebben bij die controle en die controle mag niet in strijd zijn met de privacyrechten van de werknemer, zoals opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien door werkgevers in strijd met die privacyrechten wordt gehandeld, kan dat grote boetes voor de werkgever tot gevolg hebben.

Wanneer mag de werkgever controleren?

Werkgevers mogen niet te allen tijde al het gebruik van internet en e-mail door werknemers controleren en de controlegegevens opslaan. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een algemene en een specifieke controle.

  • Algemene controle: Het is werkgevers toegestaan om het gebruik van internet en e-mail door werknemers op anonieme basis bij te houden en te controleren.
  • Specifieke controle: Pas als er een duidelijke aanwijzing is dat een werknemer zich niet aan het protocol houdt, mogen werkgevers gericht controleren en de controlegegevens opslaan. Werkgevers mogen daarin niet verder gaan dan nodig is om de overtreding van de regels door de werknemer vast te stellen. Wat werkgevers dan mogen, is afhankelijk van de specifieke situatie en moet dus telkens opnieuw worden vastgesteld.

Sancties

Als een werknemer zich niet aan de gestelde regels houdt, dan kunnen maatregelen worden getroffen. Het is raadzaam de mogelijke maatregelen bij de regels voor het gebruik van internet en e-mail aan de werknemers bekend te maken.

Maatregelen kunnen zijn: mondelinge waarschuwing, schriftelijke waarschuwing, berisping (schriftelijk), schorsing, beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslag wegens dringende redenen (“ontslag op staande voet”), betaling van een schadevergoeding en/of een boete (indien dat is overeengekomen met Werknemer).
Voor welke maatregel in geval van overtreding van de regels kan worden gekozen, is afhankelijk van de specifieke situatie en zal dus telkens opnieuw moeten worden vastgesteld.

Conclusie

Werkgevers doen er dus goed aan regels te stellen aan het gebruik van internet en e-mail. Het is raadzaam daarin in ieder geval het volgende op te nemen:

  • Regels met betrekking tot het gebruik van internet en e-mail;
  • Risico’s bij het gebruik van internet en e-mail;
  • Regels voor de controle;
  • Het belang van werkgever bij de regels en de controle;
  • Mogelijke sancties in geval van overtreding van de regels.

Als de werkgever deze regels heeft gesteld en deze regels aan de werknemers bekend heeft gemaakt, mag de werkgever het gebruik van internet en e-mail door werknemers ook controleren als zij daarbij belang heeft. Werkgever moet echter de privacy van de werknemer in acht nemen.

Zelf regels opstellen?

De advocaten van Snijders Advocaten helpen u graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties