073 720 02 00

Wat is een voorlopig getuigenverhoor?

Maar wat is een voorlopig getuigenverhoor dan precies en wordt een dergelijk verzoek altijd gehonoreerd?

Bij een voorlopig getuigenverhoor worden de te horen getuigen door de rechter onder ede gehoord voordat u een procedure aanhangig maakt. Tijdens een lopende procedure is het evenwel ook mogelijk dat de rechter op verzoek van een partij een voorlopig getuigenverhoor beveelt. Dat laatste komt in de praktijk echter minder vaak voor.

Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan worden afgewezen indien:

  • van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel misbruik wordt gemaakt;
  • het verzoek strijdig is met een goede procesorde;
  • het verzoek afstuit op een ander, door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar;
  • indien de verzoeker bij toewijzing daarvan onvoldoende belang heeft.

In de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van de Hoge Raad van 22 december 2017 (Bencis/Van Oord) (Hoge Raad 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3250), was het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor afgewezen door zowel de rechtbank als het gerechtshof. De Hoge Raad stak daar in zijn arrest uiteindelijk een stokje voor en heeft in het arrest zijn vaste rechtspraak over wanneer een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan worden afgewezen nogmaals op een rij gezet. Zo overwoog de Hoge Raad in zijn arrest onder meer:

“4.2.1 Een voorlopig getuigenverhoor strekt onder meer ertoe belanghebbenden bij een eventueel naderhand bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken geding de gelegenheid te bieden vooraf opheldering te verkrijgen omtrent de feiten, teneinde hen in staat te stellen hun positie beter te beoordelen, met name ook ten aanzien van de vraag tegen wie het geding moet worden aangespannen (…).

4.2.2 De verzoeker tot een voorlopig getuigenverhoor dient ingevolge art. 187 lid 3, aanhef en onder a en b, Rv in zijn verzoekschrift de aard en het beloop van de vordering te vermelden, alsmede de feiten of rechten die hij wil bewijzen. (…). Niet is vereist dat de verzoeker al in het verzoekschrift nauwkeurig aangeeft welke feiten en stellingen hij aan zijn voorgenomen vordering ten grondslag wil leggen en omtrent welke feiten hij getuigen wil doen horen. (…)

Evenmin hoeft de verzoeker zich uit te laten over de precieze aard van de in te stellen vordering en, in voorkomend geval, de omvang van de geleden schade. Een voorlopig getuigenverhoor dient (in een geval als het onderhavige) nu juist ertoe degene die daarom verzoekt, in staat te stellen te beoordelen of het zinvol is een voorgenomen vordering in te stellen. (…).”

Volgens de Hoge Raad in de zaak Bencis/Van Oord was het gerechtshof ten onrechte vooruitgelopen op de eventuele vorderingen van Bencis of had het gerechtshof een onbegrijpelijke uitleg gegeven aan de gedingstukken van Bencis of had het gerechtshof te hoge eisen gesteld aan de stelplicht van Bencis. De Hoge Raad vernietigde dan ook het arrest van het gerechtshof.

Dus heeft u een geschil maar zit u met een bewijsprobleem, dan kan het zinvol zijn om een voorlopig getuigenverhoor te verzoeken. Doet zich een dergelijke situatie bij u voor en wilt u onderzoeken of een voorlopig getuigenverhoor voor u uitkomst zou kunnen bieden, dan kunt u uiteraard contact opnemen voor advies.

Disclaimer – Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties