073 720 02 00

Wat is het belemmeringsverbod?

Het belemmeringsverbod

Voor het antwoord op deze vraag moet worden gekeken in artikel 9a lid 1 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (“Waadi”). Daarin staat het belemmeringsverbod. Het belemmeringsverbod houdt in dat een uitlener de door hem ter beschikking gestelde werknemers niet mag belemmeren om na afloop van de terbeschikkingstelling bij de inlener waaraan hij ter beschikking was gesteld en onder wiens leiding en toezicht hij werkzaam was in dienst te treden. Dergelijke belemmeringen maken vaak onderdeel uit van concurrentie- en relatiebedingen.

Alleen na afloop

Het belemmeringsverbod geldt alleen ná afloop van de terbeschikkingstelling. Het mag de werknemer dus wel verboden worden om tijdens de terbeschikkingstelling in dienst te treden bij de inlener.

Alleen bij leiding en toezicht

Het belemmeringsverbod is verder alleen van toepassing indien de werkzaamheden bij de inlener onder diens leiding en toezicht worden verricht.

Nietig

Spreek je als uitlener in strijd met het belemmeringsverbod toch een belemmeringsbeding af, dan is dat beding nietig (niet geldig). De werkgever kan daar dan dus geen succesvol beroep op doen. Deze maand nog oordeelde de kantonrechter te Amersfoort (ECLI:NL:RBMNE:2016:5183) dat een relatiebeding dat de werknemer onder meer verbood om bij het bedrijf waar hij was gedetacheerd in dienst te treden, op grond van artikel 9a Waadi nietig was.

Kan de uitlener indiensttreding van de werknemer bij de inlener dan wel voorkomen?

De uitlener kan indiensttreding van de werknemer bij de inlener niet helemaal verbieden of op een andere manier belemmeren, maar mag op grond van artikel 9a lid 2 Waadi wel met de inlener afspreken dat de inlener aan hem een vergoeding is verschuldigd als hij de werknemer na afloop van de terbeschikkingstelling in dienst neemt. Die vergoeding moet een redelijke vergoeding zijn.

Wat is een redelijke vergoeding?

Wat een redelijke vergoeding is, is in de Waadi niet gedefinieerd. Maar uit de toelichting bij de wet volgt dat dit van verschillende factoren afhankelijk is, waaronder de markt, de kosten die door de uitlener zijn gemaakt en de duur van de terbeschikkingstelling. Derhalve zal dus telkens opnieuw moeten worden vastgesteld wat een redelijke vergoeding is. Let op: Ook als de vergoeding zo hoog is dat die niet redelijk is, is sprake van strijd met het belemmeringsverbod.

Maakt het uit of de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde of voor onbepaalde tijd?

In artikel 9a lid 1 Waadi en de uitzendrichtlijn waarop dit wetsartikel is gebaseerd, is niet duidelijk vastgelegd of dat het belemmeringsverbod in beide gevallen geldt. In de literatuur en de rechtspraak wordt er verschillend over gedacht. Sommige menen dat het belemmeringsverbod niet zou gelden voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De gedachte daarbij is dat de uitzendrichtlijn juist heeft bedoeld om uitzendkrachten een toegang tot vast werk te geven en werknemers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd al vast werk hebben. Anderen menen echter dat het belemmeringsverbod voor alle uitzendkrachten (ook die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst zijn) geldt. Zo ook de kantonrechter te Amersfoort in de voornoemde zaak. Een eenduidig antwoord is dus helaas niet te geven.

Mag dan helemaal geen concurrentie- of relatiebeding worden overeengekomen met de uitgeleende werknemer?

Als er een belemmeringsverbod geldt, mag de werkgever met de werknemer wel een concurrentiebeding overeenkomen dat de werknemer verbiedt om bij een concurrent in dienst te treden.Of een relatiebeding afspreken dat de werknemer verbiedt om werkzaam te zijn voor andere relaties van werkgever dan de relaties waar de werknemer onder leiding en toezicht van de relatie werkzaamheden heeft verricht. Let op: Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag dat alleen als sprake is van een zwaarwichtig bedrijfsbelang van de werkgever en dit belang ook bij het aangaan van het concurrentie- en/of relatiebeding daarbij is gemotiveerd.

Indien u vragen heeft over het vorenstaande of hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld het opstellen van een detacheringsovereenkomst of algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties