073 720 02 00
Nieuws

De volmacht

Door Bijgewerkt op Nieuws

Wat is een volmacht?

Een volmacht is een bevoegdheid die persoon A (de volmachtgever) verleent aan persoon B (de gevolmachtigde), zodat persoon B in naam van persoon A rechtshandelingen kan verrichten. Een rechtshandeling is een handeling met een op een gerichte wil gebaseerd rechtsgevolg. De rechtshandeling is aldus een handeling met een beoogd rechtsgevolg.

De volmacht wordt beschreven in artikel 3:60 lid 1 BW:

Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

Een volmacht is bedoeld om de zaken te regelen voor een eventuele latere periode van wilsonbekwaamheid of voor een periode waarin iemand (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar eigen zaken te regelen. Er zijn verschillende soorten volmachten. In de volmacht kan worden vastgelegd wat de gevolmachtigde allemaal voor de volmachtgever mag regelen. Het geven van een volmacht is dan ook een zaak van vertrouwen. De volmachtgever moet bij het geven van een volmacht aan de gevolmachtigde erop kunnen vertrouwen dat de volmacht goed wordt gebruikt. De gevolmachtigde mag namens de volmachtgever handelen, maar de volmachtgever blijft daarnaast altijd zelf bevoegd om de handelingen te verrichten. Indien de volmachtgever geen vertrouwen meer heeft in de gevolmachtigde, kan de volmachtgever de volmacht intrekken. Hierdoor vervalt de bevoegdheid voor de gevolmachtigde om namens de volmachtgever rechtshandelingen te verrichten.

Algemene volmacht

Bij de algemene volmacht verleent de volmachtgever aan de gevolmachtigde het recht om alle rechtshandelingen in diens naam te verrichten. Een voorbeeld van een algemene volmacht is een levenstestament. Een algemene volmacht wordt dan ook vaak gemaakt voor het geval iemand niet meer zelf zijn wil kan verklaren, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. Zo kan de gevolmachtigde de volmachtgever vertegenwoordigen bij diverse instanties, zoals de Belastingdienst of de verzekeringsmaatschappij, of bij de verkoop van onroerend goed. Vaak wordt een algemene volmacht notarieel vastgelegd, in verband met de bewijskracht tegen derden en de controle van de wilsbekwaamheid van de volmachtgever ten tijde van het tekenen van de akte.

Notariële volmacht

Een volmacht kan bij notariële akte en bij onderhandse akte verleend worden. Soms zijn zaken ingewikkeld en gaat de beslissingsbevoegdheid van de gevolmachtigde erg ver. Dan is het aan te raden een volmacht bij de notaris op te laten maken. Ingeval van een notariële volmacht blijft de gevolmachtigde bevoegd, óók als de volmachtgever later niet meer wilsbekwaam is. Daarom staan er vaak regels in de volmacht over het afleggen van rekening en verantwoording door de gevolmachtigde en kan er een toezichthouder worden benoemd. Zo blijft er toezicht op het handelen van de gevolmachtigde, ook in het geval de volmachtgever daartoe niet meer in staat is.

Onderhandse volmacht

Eenvoudige zaken kan men gemakkelijk regelen met een onderhandse akte. De onderhandse akte kan iedereen opstellen, echter zijn de bevoegdheden van de gevolmachtigde beperkter dan bij een volmacht die bij notariële akte is vastgelegd. De gevolmachtigde kan met een onderhandse akte bijvoorbeeld namens de volmachtgever op diens huis geen hypotheek vestigen.

Bankvolmacht

Een bankmachtiging is een bijzondere onderhandse volmacht. Een bankvolmacht is beperkt tot het beschikken over bankrekeningen. In de praktijk stelt de bank de bankvolmacht zelf op. Een bankvolmacht is een bijzondere volmacht, specifiek verleend voor het doen van betalingen van een bepaalde rekening of het opnemen van geld van die rekening.

Indien u een volmacht wilt geven aan iemand of vragen heeft over een volmacht, neemt u dan contact met ons op!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties