073 720 02 00
Nieuws

Het kort geding: van aanspannen tot hoger beroep

Door Bijgewerkt op Nieuws

Een kort geding is korte en (relatief) snelle procedure. Een kort geding aanspannen doet men als er sprake is van een spoedeisende zaak en als de zaak zich voor een kort geding leent.

Hoe loopt een kort geding procedure?

De aanvraag van een kort geding wordt gedaan door aan de rechtbank met de conceptdagvaarding een datum voor het kort geding aan te vragen. In de dagvaarding wordt door de eiser zijn vordering toegelicht en daarin staat ook de datum van het kort geding. De dagvaarding wordt aan de gedaagde uitgebracht. De eiser en de gedaagde zullen vervolgens op de zittingsdatum een toelichting aan de rechter kunnen geven. De tegenpartij mag op de zitting op de dagvaarding reageren door het overleggen van een pleitnotitie. In beginsel mag dit ook voorafgaand aan de zitting maar meestal zal de wederpartij pas op de zitting zelf reageren. In tegenstelling tot een reguliere procedure is het dus een verrassing wat de wederpartij op de zitting naar voren zal brengen. Voor beide partijen geldt wel dat indien zij zich tijdens de zitting op bepaalde (schriftelijke) stukken willen beroepen, deze stukken minimaal 24 uur voorafgaand aan de zitting bij de rechtbank binnen moeten zijn.

Lees ook:

Afwijkende procedurele regels in kort geding

In een kort geding procedure gelden vervolgens andere regels dan in een reguliere procedure. Dat heeft natuurlijk met de spoedeisendheid van de zaak te maken. De regels van het reguliere bewijsrecht hoeft de rechter in kort geding niet toe te passen. Ook om die reden is er in een kort geding procedure geen ruimte om bijvoorbeeld getuigen te horen of deskundigen te benoemen. Dat gaat immers in tegen het karakter van het kort geding dat kort en snel dient te zijn.

De regels van het kort geding staan in een aparte titel in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarnaast zijn er in het procesreglement kort geding nadere regels vastgelegd voor de kort geding procedure ten behoeve van de rechtbanken. Voor het starten van een procedure in kort geding is griffierecht verschuldigd. De actuele hoogte van het griffierecht is op de website van de rechtspraak terug te vinden. Afhankelijk van de vraag of de zaak bij de kantonrechter in kort geding of de civiele rechter in kort geding in behandeling is, is de wederpartij ook griffierecht verschuldigd. Die partij mag gelet op de spoedeisendheid het griffierecht in kort geding later betalen dan in een gewone procedure gebruikelijk is. De partij die in het ongelijk wordt gesteld zal een deel van zijn proceskosten, waaronder het griffierecht in kort geding, op zijn wederpartij kunnen verhalen.

Uitspraak in kort geding

De uitspraak van de rechter in kort geding kan enkel veroordelend zijn, zoals een veroordeling tot betaling van een geldsom, of een veroordeling tot een verbod, zoals het verbieden dat een auto wordt verkocht. Dergelijke veroordelende vonnissen gaan vaak gepaard met het opleggen van een dwangsom als de partij die is veroordeeld zich niet aan die veroordeling houdt. De rechter in kort geding is niet bevoegd om een bepaalde rechtstoestand te wijzigen (zoals het ontbinden van een overeenkomst), of een verklaring voor recht afgeven (zoals het verklaren dat er sprake is van een koopovereenkomst tussen partijen).

Doorgaans zal een rechter in kort geding veertien dagen na de zitting uitspraak doen. Dit kan echter in (zeer) spoedeisende gevallen ook direct doen of eerder dan veertien dagen. Een snelle uitspraak kan ook in een verkort vonnis worden gewezen. De rechter geeft dan kort na de zitting (soms diezelfde dag nog) in een verkort vonnis aan wie de zaak heeft gewonnen. De motivering van de rechter volgt dan later in de volledige uitspraak.

Hoger beroep in kort geding

Tegen een vonnis in kort geding kan binnen vier weken na de uitspraak hoger beroep worden ingesteld. Ook in hoger beroep zal dan echter de spoedeisendheid aangetoond moeten worden. De behandeling van een kort geding in hoger beroep is echter allang niet meer zo snel.

De rechter in kort geding geeft slechts een voorlopig oordeel. Dit betekent dat partijen over hetzelfde geschil nog een bodemzaak kunnen starten waarin wel de regels van het bewijsrecht worden toegepast en waarin wel getuigen en deskundigen worden gehoord. Het alternatief voor het instellen van hoger beroep tegen een vonnis in kort geding, is dus het starten van een bodemprocedure.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties