073 720 02 00
Nieuws

Het voorlopig deskundigenbericht

Door Gepubliceerd op 13 juli 2020 Nieuws

Het burgerlijk wetboek biedt de mogelijkheid om, voorafgaand aan het aanhangig maken van een zaak, te verzoeken om een bericht van deskundigen (het voorlopig deskundigenbericht).

Doel voorlopig deskundigenbericht: bewijsvergaring

Het voorlopig deskundigenbericht, een onderzoek en schriftelijk verslag door deskundigen, dient er toe zekerheid te verkrijgen over de relevante feiten in een bepaalde kwestie en om aldus beter te kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te starten c.q. een vordering jegens uw wederpartij in te stellen.

Iedere partij die belang heeft bij een onderzoek naar bepaalde (ter discussie staande) feiten kan de rechter dan ook verzoeken tot een voorlopig deskundigenbericht.

Een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht dient in beginsel te worden toegewezen

Het verzoek moet voldoende concreet zijn: aangegeven moet worden welke feiten met het deskundigenonderzoek bewezen zouden kunnen worden.

Als aan die eis is voldaan moet de rechter het verzoek in beginsel toewijzen. De rechter mag het verzoek alleen afwijzen als het in strijd is met de goede procesorde, er sprake is van misbruik van bevoegdheid of een ander zwaarwichtig geoordeeld bezwaar. Daarvan is niet al te snel sprake.

De verzoeker kan een bepaalde persoon als deskundige voordragen die naar zijn mening geschikt is om het verlangde onderzoek uit te voeren, maar de rechter gaat over de aanstelling / benoeming van de deskundige(n). De benoemde deskundige is wettelijk verplicht zijn onderzoek onpartijdig en naar beste weten uit te voeren en partijen dienen daaraan hun (volle) medewerking te verlenen.

Het verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenonderzoek kan in uiteenlopende kwesties aan de rechtbank worden voorgelegd. U kunt denken aan een onderzoek naar bouwkundige gebreken, taxatie van schade, financiële gegevens, medisch onderzoek, etc. Het verzoek kan letterlijk op ieder feitencomplex betrekking hebben.

Loopt u tegen een bewijsprobleem aan of wilt u bepaalde feiten boven water krijgen? Een voorlopig deskundigenbericht kan u mogelijk verder helpen.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties