073 720 02 00

Algemene voorwaarden

artikel 1 Algemeen

1. Snijders Advocaten B.V. is een besloten vennootschap. Snijders Advocaten B.V. is statutair gevestigd te ’s‑Hertogenbosch.

artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tussen Snijders Advocaten B.V. en een opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele nadere of aanvullende opdrachten van een opdrachtgever. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de directie, de advocaten, de werknemers en de hulppersonen van Snijders Advocaten B.V. Genoemde partijen kunnen derhalve allen een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

artikel 3 Opdracht

1. Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door Snijders Advocaten B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever mocht zijn dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Snijders Advocaten B.V. kan in elke stand van de opdracht een financieel voorschot vragen alvorens tot uitvoering van een opdracht over te gaan. Eerst na betaling van het voorschot zal alsdan verdere uitvoering worden gegeven aan de opdracht.
4. Snijders Advocaten B.V. is te allen tijde, daaronder begrepen in het geval van niet tijdige betaling van declaraties, gerechtigd de (verdere) uitvoering van een opdracht te staken.

artikel 4 Uitvoering van de opdracht

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht, daaronder mede begrepen het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis mocht voordoen die tot aansprakelijkheid van Snijders Advocaten B.V. mocht leiden, dan is deze steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Snijders Advocaten B.V. per gebeurtenis aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
2. In het geval de verzekeraar in voorkomend geval niet tot uitkering mocht overgaan of indien schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Snijders Advocaten B.V. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is – in afwijking van het bepaalde in lid 2 – de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

artikel 5 Opdrachtgever en vrijwaring

1. Snijders Advocaten B.V. voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.
2. Opdrachtgever zal Snijders Advocaten B.V. vrijwaren voor vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Snijders Advocaten B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3. Snijders Advocaten B.V. is niet gehouden tot het aanbrengen van een zaak dan wel het verschijnen in het geding/een procedure, indien opdrachtgever niet tijdig het verschuldigde griffierecht aan Snijders Advocaten B.V. voldoet. Voor de eventuele schade die hier het gevolg van is, is Snijders Advocaten B.V. op géén enkele wijze aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Snijders Advocaten B.V.

artikel 6 Hulppersonen

1. Een aan Snijders Advocaten B.V. gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om ter keuze van Snijders Advocaten B.V. hulppersonen in te schakelen, de kosten van deze hulppersonen aan de opdrachtgever in rekening te brengen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
2. Snijders Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Snijders Advocaten B.V.

artikel 7 Betaling

1. Declaraties van Snijders Advocaten B.V. zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan.
2. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
3. Indien de opdrachtgever griffierecht verschuldigd is wegens een procedure, dan dient hij er zorg voor te dragen dat dit verschuldigde bedrag na ontvangst van de betreffende nota terstond voldaan wordt. Bij gebreke van tijdige voldoening zal dit processuele consequenties hebben, die volledig voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de tussen Snijders Advocaten B.V. en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen uit welken hoofde ook, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever zich buiten Nederland mocht bevinden.
2. Geschillen tussen partijen, ook die uit onrechtmatige daad, worden uitsluitend beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van Snijders Advocaten B.V., tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

artikel 9 Strekking en interpretatie.

1. Indien deze voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden gesteld, is bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

artikel 10 Vindplaats en toepasselijke versie

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.

artikel 11 HR abonnement

1. Het HR abonnement staat in beginsel open voor alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, maar kan altijd zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Het HR abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt daarna steeds automatisch met één jaar verlengd.
2. Beide partijen kunnen het HR abonnement zonder opgaaf van redenen schriftelijk opzeggen, waarbij gedurende het eerste jaar een opzegtermijn van één maand in acht dient te worden genomen. Opzegging in het eerste jaar dient aldus plaats te vinden uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd. Indien het HR Abonnement overeenkomstig het bepaalde in lid 1 na het eerste jaar automatisch is verlengd, is ieder der partijen gerechtigd om het HR abonnement tussentijds schriftelijk op te zeggen per de eerste van de daarop volgende maand.
3. Betaling van het abonnementsgeld voor het HR abonnement geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling.
4. Voor de eerstelijnshulp geldt dat Snijders Advocaten B.V. uiterste zorgvuldigheid betracht. Aangezien daaraan geen uitgebreid dossier- of jurisprudentieonderzoek vooraf gaat, is eventuele aansprakelijkheid van Snijders Advocaten B.V., in afwijking van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, beperkt tot tweemaal de jaarlijkse kosten van het HR abonnement.
5. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het HR abonnement, behoudens voor zover daarvan in dit artikel wordt afgeweken, in welk geval het bepaalde in dit artikel prevaleert.

artikel 12 Intellectuele eigendom

1. De door Snijders Advocaten B.V. aan de opdrachtgever uitgebrachte nieuwsbrieven, notificaties, adviezen en uitkomsten van verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Snijders Advocaten B.V . komen uitsluitend aan Snijders Advocaten B.V. toe.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van Snijders Advocaten B.V. is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Snijders Advocaten B.V. te verspreiden, openbaar te maken, te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren, een en ander in de meest ruime zin des woords.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties