073 720 02 00

Algemene voorwaarden

artikel 1 Algemeen

1. Snijders Advocaten B.V. is een besloten vennootschap. Snijders Advocaten B.V. is statutair gevestigd te ’s‑Hertogenbosch.

artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tussen Snijders Advocaten B.V. en een opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele nadere of aanvullende opdrachten van een opdrachtgever. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de directie, de advocaten, de werknemers en de hulppersonen van Snijders Advocaten B.V. Genoemde partijen kunnen derhalve allen een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

artikel 3 Opdracht

1. Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door Snijders Advocaten B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever mocht zijn dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Snijders Advocaten B.V. kan in elke stand van de opdracht een financieel voorschot vragen alvorens tot uitvoering van een opdracht over te gaan. Eerst na betaling van het voorschot zal alsdan verdere uitvoering worden gegeven aan de opdracht.
4. Snijders Advocaten B.V. is te allen tijde, daaronder begrepen in het geval van niet tijdige betaling van declaraties, gerechtigd de (verdere) uitvoering van een opdracht te staken.

artikel 4 Uitvoering van de opdracht

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht, daaronder mede begrepen het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis mocht voordoen die tot aansprakelijkheid van Snijders Advocaten B.V. mocht leiden, dan is deze steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Snijders Advocaten B.V. per gebeurtenis aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
2. In het geval de verzekeraar in voorkomend geval niet tot uitkering mocht overgaan of indien schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Snijders Advocaten B.V. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is – in afwijking van het bepaalde in lid 2 – de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

artikel 5 Opdrachtgever en vrijwaring

1. Snijders Advocaten B.V. voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.
2. Opdrachtgever zal Snijders Advocaten B.V. vrijwaren voor vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Snijders Advocaten B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3. Snijders Advocaten B.V. is niet gehouden tot het aanbrengen van een zaak dan wel het verschijnen in het geding/een procedure, indien opdrachtgever niet tijdig het verschuldigde griffierecht aan Snijders Advocaten B.V. voldoet. Voor de eventuele schade die hier het gevolg van is, is Snijders Advocaten B.V. op géén enkele wijze aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Snijders Advocaten B.V.

artikel 6 Hulppersonen

1. Een aan Snijders Advocaten B.V. gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om ter keuze van Snijders Advocaten B.V. hulppersonen in te schakelen, de kosten van deze hulppersonen aan de opdrachtgever in rekening te brengen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
2. Snijders Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Snijders Advocaten B.V.

artikel 7 Betaling

1. Declaraties van Snijders Advocaten B.V. zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan.
2. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
3. Indien de opdrachtgever griffierecht verschuldigd is wegens een procedure, dan dient hij er zorg voor te dragen dat dit verschuldigde bedrag na ontvangst van de betreffende nota terstond voldaan wordt. Bij gebreke van tijdige voldoening zal dit processuele consequenties hebben, die volledig voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de tussen Snijders Advocaten B.V. en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen uit welken hoofde ook, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever zich buiten Nederland mocht bevinden.
2. Geschillen tussen partijen, ook die uit onrechtmatige daad, worden uitsluitend beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van Snijders Advocaten B.V., tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

artikel 9 Strekking en interpretatie.

1. Indien deze voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden gesteld, is bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

artikel 10 Vindplaats en toepasselijke versie

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.

artikel 11 HR abonnement

1. Het HR abonnement staat in beginsel open voor alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, maar kan altijd zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Het HR abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt daarna steeds automatisch met één jaar verlengd.
2. Beide partijen kunnen het HR abonnement zonder opgaaf van redenen schriftelijk opzeggen, waarbij gedurende het eerste jaar een opzegtermijn van één maand in acht dient te worden genomen. Opzegging in het eerste jaar dient aldus plaats te vinden uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd. Indien het HR Abonnement overeenkomstig het bepaalde in lid 1 na het eerste jaar automatisch is verlengd, is ieder der partijen gerechtigd om het HR abonnement tussentijds schriftelijk op te zeggen per de eerste van de daarop volgende maand.
3. Betaling van het abonnementsgeld voor het HR abonnement geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling.
4. Voor de eerstelijnshulp geldt dat Snijders Advocaten B.V. uiterste zorgvuldigheid betracht. Aangezien daaraan geen uitgebreid dossier- of jurisprudentieonderzoek vooraf gaat, is eventuele aansprakelijkheid van Snijders Advocaten B.V., in afwijking van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, beperkt tot tweemaal de jaarlijkse kosten van het HR abonnement.
5. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het HR abonnement, behoudens voor zover daarvan in dit artikel wordt afgeweken, in welk geval het bepaalde in dit artikel prevaleert.

artikel 12 Intellectuele eigendom

1. De door Snijders Advocaten B.V. aan de opdrachtgever uitgebrachte nieuwsbrieven, notificaties, adviezen en uitkomsten van verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Snijders Advocaten B.V . komen uitsluitend aan Snijders Advocaten B.V. toe.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van Snijders Advocaten B.V. is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Snijders Advocaten B.V. te verspreiden, openbaar te maken, te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren, een en ander in de meest ruime zin des woords.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties