073 720 02 00
Nieuws

Wat kost een scheiding gemiddeld?

Bijgewerkt op Nieuws

Eén van de meest gestelde vragen tijdens een eerste gesprek bij ons op kantoor is toch wel: “Wat kost scheiden mij nu eigenlijk?” Een begrijpelijke vraag, want een scheiding is ingrijpend en zorgt voor veel onzekerheid bij mensen: “Hoe gaat de toekomst eruit zien? Kan ik mijn huis nog wel betalen als ik er alleen voorsta?” Het is in dat opzicht prettig als men in ieder geval de kosten van de scheiding weet.

Kosten scheiding

Om vóóraf een inschatting van de kosten te kunnen maken, is allereerst van belang om na te gaan of iemand in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

In het bevestigende geval, kan men relatief “goedkoop” scheiden. De advocaat vraagt dan namelijk een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De kosten die de advocaat maakt, worden op basis van een toevoeging gedeeltelijk door die Raad vergoed. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gehanteerd. Gaat u voor meer informatie hierover naar de website van de Raad: https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html.

Komt u vanwege een hoog inkomen en/of vermogen niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zult u de advocaatkosten zelf moeten voldoen. Wat scheiden u dan gaat kosten, is van meerdere factoren afhankelijk.

Allereerst is uiteraard het uurtarief dat de betreffende advocaat hanteert relevant. Aangezien u vrij bent in het kiezen van uw advocaat, hebt u daarop invloed. Waar u geen invloed op hebt, is het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt indien er een procedure moet worden gevoerd. Een procedure moet in ieder geval gevoerd worden indien u getrouwd bent, omdat alleen de rechter de echtscheiding kan uitspreken. Het griffierecht bedraagt in 2019 € 297,00.

Ten tweede kan de mate waarin u en uw (aanstaande ex-)partner nog ‘on speaking terms’ zijn invloed hebben op de totale kosten. Wanneer u bijvoorbeeld in onderling overleg afspraken kunt maken over de kinderen, of de verdeling van uw inboedel, eventuele spaargelden, de woning, enzovoorts, zal uw advocaat die afspraken ‘slechts’ hoeven vast te leggen. Onderhandelen en/of procederen over die onderwerpen is dan niet nodig en dat bespaart uiteraard kosten.

Als u het over de afwikkeling, althans gevolgen van de scheiding met elkaar eens bent, kan – in geval van een huwelijk – de echtscheiding door middel van een gemeenschappelijk verzoekschrift worden aangevraagd. Het griffierecht wordt dan bij helfte gedeeld en de rechtbank spreekt de echtscheiding binnen enkele weken uit. Ook daarmee bespaart u kosten, omdat een zitting (waar u verplicht met een advocaat naartoe moet) achterwege kan blijven.

Slot

Een eenduidig antwoord op de vraag “wat kost scheiden?” is er helaas niet. Wilt u de kosten van de scheiding zo veel mogelijk beperken (en daarmee ook de duur van de procedure), dan is het aan te raden om, al dan niet onder begeleiding van een advocaat, in overleg met uw partner afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. U kunt ook kiezen voor mediation, waarbij een mediator u samen, als onpartijdige derde, begeleidt bij de totstandkoming van een regeling.

Als u door middel van onderling overleg overeenstemming bereikt over de afwikkeling, kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden uitgesproken en blijven de kosten van de procedure veelal beperkt.

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met ons kantoor.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties