073 720 02 00

Als werkgever aansprakelijk voor schade werknemer: ja dat kan, dus let op!

Bijgewerkt op Geen categorie

Veel ondernemers drijven hun onderneming vanuit een rechtspersoon, veelal een BV. Een belangrijke reden om dat te doen is om niet persoonlijk aansprakelijk te zijn voor schulden van het bedrijf. Een bestuurder kan echter in verschillende situaties toch zelf, in privé, aansprakelijk zijn.

Als bestuurder kun je van meerdere kanten persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld binnen de onderneming door de aandeelhouders op grond van onbehoorlijk bestuur; art. 2:9 BW. Of bij faillissement van de vennootschap door de curator, als het faillissement is veroorzaakt door onbehoorlijke taakvervulling.

Persoonlijk ernstig verwijt

Ook derden kunnen jou, als bestuurder, in privé aansprakelijk stellen. Overigens is er niet meteen reden voor paniek. Je bent namelijk ten opzichte van derden pas persoonlijk aansprakelijk als jou een ernstig persoonlijk verwijt te maken valt. Dat is een behoorlijk hoge drempel die erop neerkomt dat je het behoorlijk bont moet hebben gemaakt.

Een bekende situatie waarin bestuurders een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, is als ze hebben bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt of kan nakomen. Denk aan een situatie waarbij je namens de BV allerlei schulden aangaat, terwijl je weet of redelijkerwijs hoort te weten dat de BV niet meer te redden valt en op faillissement afstevent.

Zaak rechtbank Overijssel

Helaas is er geen vast lijstje van situaties waarin je als bestuurder bedacht moet zijn op het risico van persoonlijke aansprakelijkheid. Onder aan de streep is het telkens afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de omstandigheden van het geval.

In een zaak die in maart 2023 diende bij de rechtbank Overijssel ging het mis voor de bestuurder. Een werknemer van het bedrijf (bouwonderneming) was onder een grote kist terechtgekomen. Die hing aan een kraan, maar was naar beneden gevallen doordat de schroeven uit de bekisting waren getrokken. De werknemer liep diverse breuken op in zijn ruggenwervels en ribben. Herhaaldelijk drong de gemachtigde van de werknemer er bij de werkgever op aan het ongeval te melden bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). De bestuurder liet dat na. Ook liet het bedrijf na de premies van de AVB te betalen. De verzekeraar beëindigde daarom de polis. Pas maanden later, na faillissement van het bedrijf, meldt de curator het ongeval bij de verzekeraar. Dan is het echter al te laat: de verzekeraar wijst de dekking af.

De rechter is glashelder: dat de bestuurder niet de (kleine) moeite heeft willen nemen om de schade te melden en daarin willens en wetens heeft volhard, wordt hem ernstig aangerekend. De werkgever is daarom persoonlijk aansprakelijk voor schade bij de werknemer. Uit de uitspraak komt naar voren dat de bestuurder het letsel van de werknemer in twijfel trok; wie weet had hij het in zijn vrije tijd opgelopen? Dat soort argwaan is echter – uiteraard – geen reden om geen melding te doen.

Let op: niet alleen risico voor formele bestuurders

Belangrijk om je te realiseren is dat niet alleen de statutair bestuurders van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade werknemer. Je titel of zelfs formele juridische positie doet er niet wezenlijk toe. Het gaat erom of je feitelijk de lakens uitdeelt. Kortom, stel dat de bestuurder in de hier besproken zaak ‘slechts’ directeur-werknemer was geweest, dan was hij waarschijnlijk net zo goed persoonlijk aansprakelijk geweest.

Ben je bestuurder of feitelijk leidinggevende en zit je met vragen over persoonlijke aansprakelijkheid? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrecht specialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties