073 720 02 00
Nieuws

Bestuurdersaansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers (extern)

Door Gepubliceerd op 2 december 2019 Nieuws

Een bestuurder van een vennootschap kan op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk zijn jegens een individuele schuldeiser van de (failliete) vennootschap. Sinds jaar en dag geldt voor deze externe bestuurdersaansprakelijkheid de maatstaf uit het arrest Ontvanger / Roelofsen: Bij benadeling van een schuldeiser van de vennootschap, door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van zijn vordering, kan naast de vennootschap grond zijn voor aansprakelijkheid van degene die als bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt (ECLI:NL:HR:2006:AZ0758).

Voor de onder (i) bedoelde gevallen is in de rechtspraak de maatstaf aanvaard dat persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de vennootschap kan worden aangenomen wanneer deze bij het namens de vennootschap aangaan van verbintenissen wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden (HR 6 oktober 1989, NJ 1990 / 286 Beklamel).

De onder (i) bedoelde grond voor bestuurdersaansprakelijkheid heeft dus betrekking op het moment van contracteren c.q. het aangaan van de verplichting door de vennootschap. Als de bestuurder op dat moment weet of behoort te begrijpen dat de vennootschap de betreffende verplichting niet kan nakomen en daarvoor geen verhaal zal bieden, is de bestuurder (mogelijk) aansprakelijk.

HR Ontvanger / Roelofsen gevalstype (ii): bestuurdersaansprakelijkheid kan ook gegrond worden op feiten en omstandigheden na moment aangaan verplichting

Uit een recent arrest van de Hoge Raad (HR 15 februari 2019, NJ 2019 / 91) volgt dat de onder (ii) aangeduide grond, anders dan de onder (i) aangeduide grond, niet uitsluitend betrekking hoeft te hebben op het moment waarop de vennootschap de verplichting aangaat, maar ook op de periode daarna.

In de casus die aan het arrest van 15 februari 2019 ten grondslag ligt, gaat het om een verhuurder die bedrijfsruimten heeft verhuurd aan drie garagebedrijven, die op enig moment failleren. De huurovereenkomst voorziet in een schadevergoedingsbeding. Een derde heeft een huurgarantie afgegeven en wordt door de curator aangesproken onder deze garantie. De Hoge Raad heeft in een eerdere procedure geoordeeld dat het faillissement van de huurder en de opzegging van de huurovereenkomst geen verandering brengen in de verplichtingen uit die garantie (tenzij anders wordt bedongen). De garantiegever dient het schadevergoedingsbeding dan ook na te komen, maar laat dit na.

De verhuurder stelt de bestuurders van de garantiegever vervolgens persoonlijk aansprakelijk voor de niet-nakoming van de garantie door de garantiegever.

Naar de stelling van verhuurder bewerkstelligden de bestuurders, althans lieten zij toe dat de vennootschap als garantiegever haar verplichtingen uit de huurgarantie niet nakwam, ook in de periode na het moment waarop de garantiegever de huurgarantie gaf. Dit deden zij, aldus verhuurder, onder meer door het vermogen opzettelijk negatief te houden en selectief gelden binnen de groep van vennootschappen te verdelen.

Het hof Amsterdam had geen aansprakelijkheid van de bestuurders aangenomen, omdat het oordeelde dat de bestuurders onbekend waren met de rechtsregel uit het eerdere arrest over de reikwijdte van de garantie na de opzegging van de huurovereenkomst. De Hoge Raad casseert en vernietigt het arrest van het hof Amsterdam en wijst het geding naar het gerechtshof Den Haag voor verdere behandeling en beslissing. Het Hof Den Haag zal dus alsnog dienen te oordelen over de door de verhuurder na het moment van het aangaan van de huurgarantie aan de bestuurders verweten gedragingen.

Alle gedragingen / omstandigheden tot faillissement debiteur dus relevant voor vraag of bestuurder aansprakelijk is

Als uw debiteur failleert en u nog facturen betaald dient te krijgen, dient u zich dus niet alleen de vraag te stellen of uw debiteur op het moment van het contracteren met u al wist of hij niet aan zijn (betalings)verplichtingen kon voldoen, maar ook in hoeverre hij deze (betalings)verplichting nadien heeft gefrustreerd.

De advocaten van zijn Snijders Advocaten zijn gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid en helpen u graag bij het bepalen van uw rechtspositie, of dit nu is als schuldeiser of als bestuurder.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties