073 720 02 00
HR

Coronamaatregel NOW actueel

Bijgewerkt op HR, Nieuws

Twee weken geleden beloofde de overheid met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de ‘NOW’) bedrijven die het nu zwaar hebben tegemoet te komen. Het kabinet wil dat de bedrijven de lonen kunnen blijven betalen en trekt daar 10 tot 20 miljard euro voor uit (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open). Zojuist gaf de regering in een persconferentie meer informatie over wat we kunnen verwachten over de uitvoering van de NOW:

  • Binnen 2 tot 4 weken kunnen de eerste bedrijven een uitbetaling ontvangen.
  • Nieuwe aanvragen kunnen per 6 april 2020 worden ingediend.
  • De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
  • Lopende aanvragen (ingediend toen de regeling Werktijdverkorting (de ‘wtv’) nog van kracht was) moeten worden aangevuld met gegevens over omzetverlies.
  • De NOW geldt voor alle werknemers, dus ook voor flexkrachten (NB. voor uitzendkrachten gaat dit via de uitzendwerkgever).

Hoe werkt de NOW? Bij minimaal 20% omzetverlies is er een tegemoetkoming gedurende 3 maanden, verlenging is waarschijnlijk mogelijk.

De tegemoetkoming is 90% van de loonkosten en gerelateerd aan het omzetverlies:
100% omzetverlies; tegemoetkoming is 90% van de loonkosten
50% omzetverlies; tegemoetkoming is 45% van de loonkosten
25 % omzetverlies; tegemoetkoming is 22,5% van de loonkosten

Naast het loon worden werkgevers middels een forfaitaire opslag van 30% met de NOW ook tegemoetgekomen in de aanvullende werkgeverskosten zoals de werkgeverspremies voor sociale verzekeringen, de werkgeversbijdrage voor pensioen etc.

Berekenen van het omzetverlies en loonsom gaat als volgt:
Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is echter de uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. De loonsom in de tegemoetkomingsperiode van de NOW wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst.

Er geldt wel een maximum van € 9.538,- per werknemer per maand aan tegemoetkoming. De gedachte daarachter is dat mensen met hogere inkomens meer financiële armslag hebben om op te kunnen teren.

Bij voorbaat krijgen bedrijven een voorschot van 80% van de tegemoetkoming die zij verwachten nodig te hebben. Achteraf wordt berekend wat het daadwerkelijke omzetverlies was en welke tegemoetkoming in de loonkosten daarbij hoort. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Misschien moet u later dus terugbetalen, misschien krijgt u later een aanvulling.

Blijven werken? Blijf vooral zoveel mogelijk omzet draaien en laat uw werknemers werken als dat mogelijk is. Dat is ook toegestaan als gebruik wordt gemaakt van de NOW. Werkgevers krijgen geen straf of boete als zij hun werknemers laten werken als dat kan.

Geen werk geen loon? U moet uw werknemers gewoon het loon blijven betalen, of zij nu gewerkt hebben of niet. Die kosten (loonkosten) gelden als loonkosten bij de berekening van uw tegemoetkoming op grond van de NOW.

WTV vergunning gekregen? Alleen als u de WTV heeft aangevraagd EN ook al de vergunning daarvoor heeft gekregen, dan kunt u stoppen met het betalen van het loon en kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen. Dit geldt alleen voor WTV-vergunningen die al zijn afgegeven, de lopende aanvragen vallen onder de NOW.

Toch mensen ontslaan? Bedrijven die een tegemoetkoming hebben ontvangen op grond van de de NOW en toch werknemers ontslaan krijgen een boete. Zij moeten het volledige loon terugbetalen aan de overheid plus een boete van 50% over dat loon.

Dit artikel is geschreven door mr. Alberta Veen-Brom. Mocht u meer informatie over dit onderwerp wensen te ontvangen, kunt u met haar contact opnemen (e-mail: aveenbrom@snijders-advocaten.nl of telefonisch: 073-720 02 00).

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties