073 720 02 00

De ingebrekestelling

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Ondernemers hebben regelmatig te maken met klanten of relaties die hun afspraken niet nakomen. Vaak willen zij dan zo snel als mogelijk de overeenkomst ontbinden, zodat ze met een andere partij verder kunnen en/of willen zij de door hen geleden schade vergoed zien. Voordat men een dergelijke vordering kan instellen, dient die ene klant of relatie in verzuim te verkeren. Dit verzuim treedt in de meeste gevallen pas in nadat de andere partij in gebreke is gesteld en aan hem een laatste kans is geboden om binnen een redelijke termijn de overeenkomst alsnog correct na te komen.

In dit blog wordt uitgelegd wat een ingebrekestelling is, wanneer u iemand in gebreke moet stellen, aan welke vereisten een ingebrekestelling moet voldoen, wat wordt verstaan onder een redelijke termijn bij een ingebrekestelling en wat uw mogelijkheden zijn nadat u iemand in gebreke hebt gesteld.

Wanneer is een ingebrekestelling vereist?

De wet bepaalt dat men de partij die tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst doorgaans een tweede kans moet bieden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Dit doet u door middel van een schriftelijke ingebrekestelling.

Een ingebrekestelling is echter niet altijd vereist. Zo hoeft u geen ingebrekestelling te versturen als er een fatale termijn is afgesproken die wordt overschreden of als de wederpartij aangeeft dat hij de overeenkomst niet meer zal nakomen. Daarnaast zegt de wet dat bij een onrechtmatige daad of schadeclaim die voortvloeit uit een wanprestatie geen ingebrekestelling is vereist. Echter kan daar contractueel wel van worden afgeweken. In veel contracten of algemene voorwaarden is namelijk vaak opgenomen dat een ingebrekestelling is vereist voordat u de overeenkomst kunt ontbinden en een schadevergoeding kunt vorderen. U doet er dan ook verstandig aan om dat altijd even te controleren.

Vereisten ingebrekestelling

Voor een ingebrekestelling gelden een aantal vereisten:

  1. De ingebrekestelling moet schriftelijk aan de wederpartij worden gericht;
  2. Wijs de wederpartij op de tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst;
  3. Bied de wederpartij een duidelijke en redelijke termijn (wat redelijk is moet per geval worden beoordeeld) om de overeenkomst alsnog op een correcte wijze na te komen;
  4. En geef tenslotte duidelijk aan wat de gevolgen zijn van niet tijdige nakoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld dat u de overeenkomst ontbindt en/of de wederpartij aansprakelijk stelt voor de geleden schade.

Voldoet een ingebrekestelling niet aan de hierboven genoemde eisen, dan kan dat vergaande gevolgen hebben. Zo zou u bijvoorbeeld uw recht op schadevergoeding kunnen mislopen of zou u gebonden kunnen blijven aan uw verplichtingen uit de overeenkomst.

Mogelijkheden na een ingebrekestelling

Nadat u de wederpartij op een correcte wijze in gebreke hebt gesteld en de wederpartij komt dan alsnog zijn verplichtingen niet na, dan treedt de wederpartij in verzuim. In dat geval, kunt u overgaan tot het ontbinden van de overeenkomst en/of schadevergoeding vorderen.

Conclusie

Behoudend de hierboven genoemde uitzonderingen, is het dus vereist om een wederpartij in gebreke te stellen indien hij de overeenkomst niet nakomt. Dit is noodzakelijk om bij niet tijdige nakoming van de overeenkomst ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te kunnen vorderen.

Tip: ook al is een ingebrekestelling niet vereist, is het advies om dit toch altijd te doen.

Hebt u nog vragen over dit blog of hebt u te maken met een klant of relatie die bijvoorbeeld zijn factuur niet of niet op tijd betaalt? Of heb je hulp nodig nadat u iemand in gebreke hebt gesteld? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Eén van onze incasso advocaten denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties