073 720 02 00

De ontbinding van een (koop)overeenkomst

Door Gepubliceerd op 23 september 2022 Geen categorie

Als een schuldenaar tekortschiet in de nakoming van een verbintenis die voortvloeit uit een wederkerige koopovereenkomst, kan haar wederpartij deze koopovereenkomst in beginsel ontbinden op grond van art. 6:265 lid 1 BW. Door ontbinding eindigt de overeenkomst en ontstaan er voor contractspartijen de verplichtingen om de koopovereenkomst ongedaan te maken. Wat partijen op grond van de koopovereenkomst hebben ontvangen, moet worden teruggegeven.

Bevoegdheid tot ontbinding en verzuim

Indien je wederpartij nog de mogelijkheid heeft om zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst tijdig na te komen, dient hij eerst in ‘verzuim’ te verkeren voordat je bevoegd bent om tot ontbinding over te gaan. Je wederpartij raakt in verzuim zodra je een ingebrekestelling hebt verstuurd, deze de wederpartij heeft bereikt en de in de ingebrekestelling gestelde termijn tot nakoming is verstreken.

Een ingebrekestelling is dus de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de in de ingebrekestelling gestelde termijn verstrijkt zonder dat de schuldenaar de prestatie heeft verricht, treedt het verzuim daadwerkelijk in. Het is belangrijk om te weten dat er juridische uitzonderingen zijn waarbij een schuldenaar in verzuim treedt zonder ingebrekestelling, echter ga ik hier nu niet verder op in.

Hoe kan ik een koopovereenkomst ontbinden?

Als je eenmaal hebt vastgesteld dat je bevoegd bent om de gesloten koopovereenkomst te ontbinden, is de volgende vraag hoe je dat precies doet. Het is van wezenlijk belang dat je eerst kijkt naar wat jullie hebben afgesproken. Bijvoorbeeld in de koopovereenkomst zelf of in de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Het kan zijn dat er specifieke afspraken zijn gemaakt omtrent de ontbinding van de overeenkomst. Indien partijen geen specifieke afspraken hebben gemaakt geldt de wettelijke regeling van ontbinding.

Het ontbinden van de (koop)overeenkomst doe je door middel van het versturen van een schriftelijke ontbindingsverklaring. De ontbindingsverklaring kan zowel per brief als per e-mail worden verstuurd naar de wederpartij. De ontbinding vindt plaats op het moment dat de ontbindingsverklaring de andere partij bereikt. Ontbinding gaat derhalve niet automatisch. Als de koopovereenkomst digitaal tot stand is gekomen, kan je die ook digitaal ontbinden. Dat kan met een digitale verklaring zoals een e-mail of via een formulier op de website van de verkoper. Voor ontbinding is niet vereist dat de wederpartij nog eerst reageert op de ontbindingsverklaring of daarmee akkoord gaat. Indien je niet bevoegd bent om de koopovereenkomst te ontbinden (er is bijvoorbeeld geen tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt), dan heeft een ontbindingsverklaring geen enkel juridisch gevolg. De overeenkomst en alle wederzijdse verplichtingen van partijen blijven dan gewoon voortbestaan.

De ontbindingsverklaring

In de ontbindingsverklaring geef je expliciet aan dat je de koopovereenkomst wenst te ontbinden. Het is raadzaam om in de ontbindingsverklaring tevens duidelijk aan te geven wat je precies wilt dat er gebeurt. Bijvoorbeeld dat je het aankoopbedrag terug wilt ontvangen en dat voornoemd bedrag moet worden teruggestort op een door jou aangegeven bankrekeningnummer. Het is niet vereist om in de ontbindingsverklaring jouw motivering voor de ontbinding te noemen. Echter, het is raadzaam om dat wel te doen en om tevens duidelijk te omschrijven waarom je de koopovereenkomst ontbindt. Op deze wijze minimaliseer je de kans dat de wederpartij het niet eens zal zijn met de ontbinding van de overeenkomst. Een consument mag een koopovereenkomst die via elektronische weg is gesloten altijd zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen 14 kalenderdagen.

Oneens met ontbinding

Het komt dikwijls voor dat een wederpartij het niet eens is met de ontbinding van de overeenkomst. Immers, er kunnen substantiële (financiële) gevolgen verbonden zijn aan het ontbinden van een koopovereenkomst. Het is tevens goed denkbaar dat er sprake is van een twijfelgeval waarbij partijen het simpelweg niet eens zullen worden. Indien partijen er samen niet uit komen, zal er uiteindelijk een rechter aan te pas moeten komen. De rechter heeft namelijk de bevoegdheid om de ontbinding van de koopovereenkomst uit te spreken of te verklaren dat de eerdere ontbindingsverklaring rechtmatig is gedaan en de koopovereenkomst op dat specifieke moment dus is ontbonden.

Neem contact met ons op

Hebt u hulp nodig bij het ontbinden van een overeenkomst of het instellen van een vordering? Of hebt u te maken met een wederpartij die het oneens is met de ontbinding van de koopovereenkomst? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties