073 720 02 00
HR

De rol van een recruiter bij een ontslag

Bijgewerkt op HR

Met regelmaat wordt voor de werving en selectie van een nieuwe werknemer een recruitmentbureau ingeschakeld. Aan de hand van een functieprofiel gaat het recruitmentbureau dan op zoek naar een geschikte kandidaat. Dat een goed doordacht plan van essentieel belang is, blijkt wel uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 24 augustus 2018. Een mismatch tussen werkgever en werknemer kwam de werkgever in deze zaak duur te staan. Werkgever moest aan werknemer een billijke vergoeding betalen van € 102.600,00 na een dienstverband van 11 maanden! In dit artikel bespreken wij de uitspraak en staan we stil bij de werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Casus

Allereerst een toelichting op de casus. In deze zaak ging het om uitzendorganisatie die vanwege groei en overnames op zoek was naar een ‘Chief Financial Officer’. Voor de werving en selectie werd een recruitmentbureau ingeschakeld. In de propositie was opgenomen dat de uitzendorganisatie op zoek was naar iemand die zorgde voor continuïteit binnen de onderneming en die een belangrijke rol kon spelen in de winstgevende groeistrategie in een turbulente en dynamische markt. Het recruitmentbureau ging aan de slag en vond uiteindelijk een geschikte kandidaat.
Echter, vrij snel na de indiensttreding werd duidelijk dat er geen ‘match’ was tussen werknemer en de rest van het bestuur. Er ontstond een verschil van inzicht over de invulling van de functie. Zelfs het recruitmentbureau bemoeide zich ermee en legde een verklaring af. Het recruitmentbureau concludeerde dat het cultuurverschil zich in deze situatie had gewroken en dat er in de huidige setting sprake was van een minder goede match.

Uitspraak rechter

De stroeve samenwerking tussen werkgever en werknemer resulteerde uiteindelijk in een ontbindingsverzoek bij de rechtbank. De rechter ging echter niet mee in de verzochte ontbinding. Volgens de rechter komen eventuele fouten bij de werving door het recruitmentbureau voor rekening van de werkgever. Immers, werkgever heeft het recruitmentbureau gevraagd om een nieuwe kandidaat te werven en de propositie is in overleg tussen werkgever en het recruitmentbureau tot stand gekomen. Een van die propositie afwijkende werkelijke verhouding kan dan niet in de schoenen van de werknemer worden geschoven.

Bovendien oordeelde de rechter dat het handelen van de werkgever getuigt van slecht werkgeverschap en dat is naar het oordeel van de rechter te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen. Immers, de werkgever heeft ervoor gezorgd dat een terugkeer van werknemer binnen de organisatie feitelijk onmogelijk is en heeft de verhouding met de werknemer doelbewust verstoord. Kortom, de rechter komt tot het oordeel dat werkgever aan werknemer een billijke vergoeding moet betalen van € 102.600,00.

Conclusie

De les uit deze uitspraak is dat een goede selectie aan de poort een belangrijke stap is in de werving en selectie van een nieuwe kandidaat. Ook de rol van een recruiter mag hierbij niet worden onderschat. Immers, een mismatch tussen werkgever en werknemer is een omstandigheid die voor rekening van werkgever komt. Het inschakelen van een recruitmentbureau neemt deze risico’s voor een werkgever niet weg. Is er sprake van een mismatch en wilt u weten wat de opties zijn om afscheid van elkaar te nemen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties