073 720 02 00
Transitievergoeding

Dient een door de rechter vastgestelde transitievergoeding te worden terugbetaald, indien een raadsheer van het hof in hoger beroep de arbeidsovereenkomst hersteld?

Bijgewerkt op Transitievergoeding

Een transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag. Anderzijds is de vergoeding bedoeld om de transitie van werknemers naar een andere baan te vergemakkelijken. Als een werknemer onrechtmatig is ontslagen en het dienstverband wordt hersteld, is er gevoelsmatig geen reden om een transitievergoeding in stand te houden. In een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 25 januari 2019 wordt antwoord gegeven op de vraag of er in deze situatie wel of geen reden is om de transitievergoeding terug te betalen.

Feiten

In deze zaak had de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een werknemer met ingang van 1 januari 2017 ontbonden wegens ongeschiktheid van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten (beter bekend als de d-grond). De kantonrechter kende aan de werknemer een vergoeding toe ter hoogte van € 8.308,00 bruto.

De werknemer verzocht het hof in hoger beroep om de arbeidsovereenkomst te herstellen omdat hij het niet eens was met het ontslag en het oordeel van de kantonrechter dat sprake was van disfunctioneren. Het hof ging hierin mee en oordeelde dat de arbeidsovereenkomst per 1 november 2017 moest worden hersteld. Het hof koos onder andere niet voor herstel van het dienstverband met terugwerkende kracht, aangezien de werknemer na ontbinding een WW-uitkering had ontvangen van het UWV. Het hof oordeelde verder dat de aan de werknemer uitbetaalde transitievergoeding van € 8.308,00 bruto aan de werkgever diende te worden terugbetaald.

De werknemer ging tegen dit laatste oordeel in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens de werknemer brengt het enkele feit dat de arbeidsovereenkomst zal worden hersteld, niet mee dat de werknemer verplicht is de transitievergoeding terug te betalen.

Juridisch kader

De Hoge Raad overweegt dat de wet niet bepaalt dat een werknemer een door hem ontvangen transitievergoeding moet terugbetalen indien de arbeidsovereenkomst wordt hersteld. Uit de parlementaire behandeling van de Wwz blijkt dat de rechter moet bepalen of een aan de werknemer toegekende transitievergoeding moet worden terugbetaald. Het enkele feit dat het hof de werkgever veroordeelt de arbeidsovereenkomst te herstellen, doet volgens de Hoge Raad geen terugbetalingsverplichting ontstaan.

Dit zou conform de parlementaire geschiedenis van de Wwz enkel anders zijn indien een kantonrechter de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vernietigt, waardoor de arbeidsovereenkomst rechtens nooit geëindigd, zodat er geen rechtsgrond meer bestaat voor de betaling van de transitievergoeding. In die situatie moet een uitgekeerde transitievergoeding dus door de werknemer uit hoofde van onverschuldigde betaling worden terugbetaald.

Conclusie

Bij herstel van de arbeidsovereenkomst ligt dit volgens de Hoge Raad dus anders. Wanneer de rechter in hoger beroep van oordeel is dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ten onrechte heeft ontbonden, kan de rechter de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen. De rechter komt een zekere mate van vrijheid toe, maar moet zijn afwegingen motiveren. De vraag of, en zo ja, in hoeverre de transitievergoeding moet worden terugbetaald, moet beantwoord worden tegen de volgende achtergrond:
Een veroordeling van de werknemer tot terugbetaling van de transitievergoeding moet worden aangemerkt als een voorziening omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 7:682 lid 6 BW. Het geheel van voorzieningen als bedoeld in art. 7:682 lid 6 BW heeft tot doel dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het nadeel veroorzaakt door de onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer heeft in dit geval nadeel ondervonden, aangezien de onderbreking van de arbeidsovereenkomst meer dan zes maanden heeft geduurd waardoor deze periode niet meer meetelt voor de berekening van een toekomstige transitievergoeding. In dit geval kwam de Hoge Raad derhalve tot haar oordeel dat de transitievergoeding niet hoeft te worden terugbetaald.

Tot slot

Voorgaande zaak is de werkgever duur komen te staan. Een ontslag is soms snel gegeven, terwijl er feitelijk gezien te weinig redenen zijn om een werknemer te ontslaan. Wanneer u denkt aan ontslag, schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen en geheel vrijblijvend te sparren met een van onze collega’s.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties