073 720 02 00
HR

Dient een door de rechter vastgestelde transitievergoeding te worden terugbetaald, indien een raadsheer van het hof in hoger beroep de arbeidsovereenkomst hersteld?

Bijgewerkt op

Een transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag. Anderzijds is de vergoeding bedoeld om de transitie van werknemers naar een andere baan te vergemakkelijken. Als een werknemer onrechtmatig is ontslagen en het dienstverband wordt hersteld, is er gevoelsmatig geen reden om een transitievergoeding in stand te houden. In een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 25 januari 2019 wordt antwoord gegeven op de vraag of er in deze situatie wel of geen reden is om de transitievergoeding terug te betalen.

Feiten

In deze zaak had de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een werknemer met ingang van 1 januari 2017 ontbonden wegens ongeschiktheid van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten (beter bekend als de d-grond). De kantonrechter kende aan de werknemer een vergoeding toe ter hoogte van € 8.308,00 bruto.

De werknemer verzocht het hof in hoger beroep om de arbeidsovereenkomst te herstellen omdat hij het niet eens was met het ontslag en het oordeel van de kantonrechter dat sprake was van disfunctioneren. Het hof ging hierin mee en oordeelde dat de arbeidsovereenkomst per 1 november 2017 moest worden hersteld. Het hof koos onder andere niet voor herstel van het dienstverband met terugwerkende kracht, aangezien de werknemer na ontbinding een WW-uitkering had ontvangen van het UWV. Het hof oordeelde verder dat de aan de werknemer uitbetaalde transitievergoeding van € 8.308,00 bruto aan de werkgever diende te worden terugbetaald.

De werknemer ging tegen dit laatste oordeel in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens de werknemer brengt het enkele feit dat de arbeidsovereenkomst zal worden hersteld, niet mee dat de werknemer verplicht is de transitievergoeding terug te betalen.

Juridisch kader

De Hoge Raad overweegt dat de wet niet bepaalt dat een werknemer een door hem ontvangen transitievergoeding moet terugbetalen indien de arbeidsovereenkomst wordt hersteld. Uit de parlementaire behandeling van de Wwz blijkt dat de rechter moet bepalen of een aan de werknemer toegekende transitievergoeding moet worden terugbetaald. Het enkele feit dat het hof de werkgever veroordeelt de arbeidsovereenkomst te herstellen, doet volgens de Hoge Raad geen terugbetalingsverplichting ontstaan.

Dit zou conform de parlementaire geschiedenis van de Wwz enkel anders zijn indien een kantonrechter de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vernietigt, waardoor de arbeidsovereenkomst rechtens nooit geëindigd, zodat er geen rechtsgrond meer bestaat voor de betaling van de transitievergoeding. In die situatie moet een uitgekeerde transitievergoeding dus door de werknemer uit hoofde van onverschuldigde betaling worden terugbetaald.

Conclusie

Bij herstel van de arbeidsovereenkomst ligt dit volgens de Hoge Raad dus anders. Wanneer de rechter in hoger beroep van oordeel is dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ten onrechte heeft ontbonden, kan de rechter de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen. De rechter komt een zekere mate van vrijheid toe, maar moet zijn afwegingen motiveren. De vraag of, en zo ja, in hoeverre de transitievergoeding moet worden terugbetaald, moet beantwoord worden tegen de volgende achtergrond:
Een veroordeling van de werknemer tot terugbetaling van de transitievergoeding moet worden aangemerkt als een voorziening omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 7:682 lid 6 BW. Het geheel van voorzieningen als bedoeld in art. 7:682 lid 6 BW heeft tot doel dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het nadeel veroorzaakt door de onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer heeft in dit geval nadeel ondervonden, aangezien de onderbreking van de arbeidsovereenkomst meer dan zes maanden heeft geduurd waardoor deze periode niet meer meetelt voor de berekening van een toekomstige transitievergoeding. In dit geval kwam de Hoge Raad derhalve tot haar oordeel dat de transitievergoeding niet hoeft te worden terugbetaald.

Tot slot

Voorgaande zaak is de werkgever duur komen te staan. Een ontslag is soms snel gegeven, terwijl er feitelijk gezien te weinig redenen zijn om een werknemer te ontslaan. Wanneer u denkt aan ontslag, schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen en geheel vrijblijvend te sparren met een van onze collega’s.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,7 op basis van 27 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,7 op basis van 27 referenties