073 720 02 00
Nieuws

Doorstart (na faillissement)

Gepubliceerd op 13 juli 2020 Nieuws

Wat is een doorstart?

Soms is een faillissement niet meer te voorkomen. Een faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van schuldeisers of op ‘eigen aangifte’ omdat de onderneming niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit betekent echter niet altijd het einde van een onderneming. In sommige gevallen blijkt het mogelijk om een doorstart te maken. De term “doorstart” is niet wettelijk vastgelegd. Een doorstart is een voortzetting van de activiteiten van een onderneming, veelal in afgeslankte vorm, waarbij het bedrijfsproces en de financiële structuur worden gereorganiseerd. De voortzetting kan plaatsvinden in dezelfde onderneming, of worden ondergebracht in  een  andere,  onderneming. Er zijn verschillende varianten van een doorstart mogelijk. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de doorstart na een faillissement.

Na faillissement doorstarten

In veel gevallen is het niet mogelijk om zonder een faillissement een doorstart te realiseren. Het faillissement zorgt dat bij een doorstart dat slechts de gezonde onderdelen van de gefailleerde onderneming doorstarten. De curator is bevoegd de onderneming van de gefailleerde onderneming voort te zetten, mits dit in het belang van de boedel is. Dat wil zeggen dat voortzetting een bepaalde meerwaarde moet opleveren, bijvoorbeeld omdat daardoor een doorstart kan worden gerealiseerd. Bij een doorstart worden levensvatbare onderdelen van een (failliete) onderneming van de curator overgenomen door een geïnteresseerde koper. Dit gebeurt door middel van een activa-transactie.

Proces van doorstarten

In een gemiddeld faillissement met een actieve onderneming zal de curator inventaris, voorraden, werknemers, een orderportefeuille, een debiteurenportefeuille en een handelsnaam aantreffen. Nadat de curator alle activa en activiteiten in kaart heeft gebracht, benadert hij potentiële doorstartkopers. Zij brengen dan een (onvoorwaardelijk) bod uit en de curator zal verder onderhandelen met degene die het beste bod heeft uitgebracht. Als er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de over te nemen activa én de prijs, dan sluiten partijen een koopovereenkomst, waarna de doorstartkoper de onderneming overneemt. Hiermee is de doorstart een feit.

Voordeel faillissement

Het is daarom mogelijk om bij de doorstart als koper slechts de parels uit de onderneming te halen. Werknemers hoeven niet verplicht te worden overgenomen en ook de passiva (de schulden) kunnen worden achtergelaten in de failliete boedel. De koper bepaalt dus zelf welke onderdelen hij van de curator wenst over te nemen, terwijl de schulden achterblijven bij de failliete vennootschap. Daarmee kan een doorstart na een faillissement een aantrekkelijke manier zijn om een gezond bedrijfsonderdeel van een failliete onderneming over te nemen.

Nadelen faillissement

Het faillissement heeft als nadeel, dat een potentiële koper moet gaan onderhandelen met de curator. Die curator behartigt niet de belangen van de ondernemer, maar voornamelijk de belangen van de schuldeisers: hij wil zoveel mogelijk geld in de boedel krijgen. Curatoren zullen derhalve een reële overnamesom vragen.

Een ander groot nadeel van een doorstart is dat handelspartners en werknemers worden geraakt door het faillissement. Er bestaat een risico voor de doorstartende ondernemer dat werknemers en handelspartners niet mee over willen gaan in de doorstart. Als doorstartende ondernemer heb je geen garantie dat belangrijke overeenkomsten, waaronder arbeidsovereenkomsten en samenwerkingsverbanden, worden voortgezet.

Een ander nadeel van het faillissement is, dat de curator onderzoek doet naar de oorzaak van het faillissement. Het kan zo zijn, dat hij concludeert dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Dat kan grote (financiële) gevolgen hebben voor het zittende bestuur van de onderneming.

Andere nadelen kunnen nog zijn:

  • medewerking van de bank is vereist in geval van de door de onderneming verstrekte zekerheidsrechten;
  • de faillietverklaring is openbaar, zodat een risico bestaat op imagoschade of omzetverlies:
  • er is geen exclusiviteit in de onderhandelingen met de curator;
  • de curator verstrekt geen enkele garantie, risico’s op de activa rusten op de koper.

Verkeert uw onderneming in zwaar weer of heeft u op een andere manier advies nodig over de doorstart, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties