073 720 02 00

Een incassotraject vs. het behoud van de klantrelatie

Door Gepubliceerd op 11 maart 2022 Geen categorie, Vordering

Het komt regelmatig voor dat schuldeisers er tegenop zien om hun vordering uit handen te geven ter incasso. Logischerwijs willen schuldeisers hun facturen voldaan zien indien zij producten of diensten hebben geleverd. Maar het behouden van een goede klantrelatie weerhoudt menig schuldeiser dikwijls om de vordering daadwerkelijk uit handen te geven. Echter, het uit handen geven van een vordering staat niet garant aan het verslechteren van uw klantrelatie.

Een aantal omstandigheden met betrekking tot het incassotraject draagt bij aan het behouden van een goede klantrelatie. Aspecten zoals de inleiding van het incassotraject, duidelijke communicatie en afspraken tussen partijen zijn cruciaal voor het behouden van een goede relatie tussen u en uw klant/debiteur. In dit artikel zal ik kort en bondig uiteenzetten op welke wijze u openstaande vorderingen kunt incasseren zonder uw klantrelatie hierbij te schaden.

1. Duidelijke communicatie

Heldere communicatie is van cruciaal belang voor iedere zakelijke relatie, met name een incassotraject. U dient uw klant/debiteur vanaf het begin volledig en eerlijk te informeren met betrekking tot de voorwaarden die verbonden zijn aan het uit handen geven van de vordering en het starten van het incassotraject. Enkel op deze wijze creëer je een goede verstandhouding gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Het is belangrijk dat u middels heldere communicatie bewerkstelligt dat de betalingscondities volstrekt helder zijn bij uw klant. Het aanwijzen van een directe contactpersoon werkt vaak bevorderend voor een heldere communicatie.

2. Verstuur aanmaningen

Indien uw klant de facturen niet voldoet binnen de overeengekomen betalingstermijn is het belangrijk om hier adequaat op te reageren. Hiertoe kan u zelf op regelmatige momenten, bijvoorbeeld wekelijks, een overzicht sturen met alle op dat moment openstaande facturen. Een consequente werkwijze is altijd effectief. Een eerste aanmaning verstuurt u dan ook de dag volgend op de vervaldatum van de facturen. De eerste aanmaning of betalingsherinnering is vaak niet dwingend van toon maar meer een vriendelijke ‘heads up’ aan uw klant om de openstaande facturen te voldoen. Indien u op een eerste aanmaning of betalingsherinnering geen reactie ontvangt dan wel betaling van de facturen uitblijft dient u uw handelswijze te wijzigen. De tweede aanmaning is dwingend van toon en hierin is een duidelijke (nieuwe) betalingstermijn opgenomen. Het is van belang om in de tweede aanmaning gevolgen te verbinden aan het uitblijven van betaling door uw klant. Door op voorhand duidelijk en ondubbelzinnig kenbaar te maken aan uw klant wat de gevolgen zijn van het uitblijven van betaling kan hier later geen discussie meer over ontstaan. Dit is goed voor het behoud van de klantrelatie.

3. Telefonisch contact

Ingeval betaling van de openstaande facturen ondanks diverse aanmaningen uitblijft is het raadzaam om telefonisch contact op te nemen met uw klant. Door middel van telefonisch onderhoud wordt er op een directe wijze gecommuniceerd met uw klant, wat bevorderlijk werkt voor de spoedige betaling van de openstaande facturen. Daarenboven is het mogelijk om via een telefonisch contact te achterhalen welke redenen ten grondslag liggen aan het uitblijven van betaling. Het schriftelijk vastleggen van een telefonisch onderhoud is hierbij aan te raden. Op deze manier voorkom je discussie omtrent wat er besproken is.

4. Uit handen geven vordering

Indien uw klant de openstaande facturen ondanks de verstuurde aanmaningen en het telefonisch contact weigert te voldoen is het tijd om woord bij daad te voegen. Immers, u heeft op voorhand duidelijk en ondubbelzinnig gevolgen verbonden aan het uitblijven van betaling. U heeft dan de mogelijkheid om uw vordering uit handen te geven aan Snijders Incasso. Wij zullen u vervolgens totaal ontlasten met betrekking tot het verhalen van de openstaande facturen. De klant zal door ons worden aangemaand, per aangetekende brief, per e-mail en telefonisch. Ingeval de betaling na het doorlopen van het incassotraject uitblijft kunnen we samen kijken naar eventuele juridische vervolgstappen zoals het starten van een civiele procedure of het aanvragen van het faillissement van uw klant.

Neem contact met ons op

Hebt u hulp nodig bij het verhalen van openstaande facturen? Of hebt u te maken met een klant die na veelvuldig te zijn herinnerd en aangemaand uw factuur niet betaald? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties