073 720 02 00

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever: hoe? Door een verstoorde arbeidsrelatie in de hand te werken

Bijgewerkt op Geen categorie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan reden zijn voor ontslag. Als blijkt dat de werkgever heeft aangestuurd op en toegewerkt naar het ontslag, dan bestaat het risico dat de werkgever een billijke vergoeding moet betalen wegens ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Net als in de volgende recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden.

Wat was er aan de hand?

De werknemer was sinds juni 2021 in dienst als allround logistiek medewerker bij de werkgever. In september 2021 raakte de werknemer arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts had geoordeeld dat de ziekte mede was ontstaan door het werk. Kort daarna verslechterde de relatie tussen partijen en aan beide kanten raakten advocaten bij het proces betrokken. Uiteindelijk werd mediation opgestart en vonden twee mediationgesprekken plaats. Deze leidden niet tot herstel van de arbeidsrelatie. De werkgever vroeg vervolgens ontbinding op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, kent een transitievergoeding toe, maar wijst het verzoek van werknemer tot een billijke vergoeding van ruim € 43.000 bruto af. Daar was werknemer het niet mee eens en hij ging in hoger beroep.

Oordeel hof

Het hof oordeelt dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Volgens het hof heeft de werkgever de arbeidsrelatie disproportioneel onder druk gezet doordat de leidinggevende van werknemer e-mails heeft verstuurd waarmee hij bewust heeft aangestuurd op en toegewerkt naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever had aangevoerd dat er vrijwel direct na indiensttreding van de werknemer wrijving was ontstaan door zijn wijze van communiceren, houding en gedrag. Naar het oordeel van het hof ligt de kiem van de verstoorde arbeidsrelatie tussen partijen in het versturen van de e-mails door de werkgever, terwijl daar op dat moment geen noodzaak of rechtvaardiging voor was.

Daarnaast heeft de werkgever kort na het versturen van de e-mails direct aangestuurd op een mediationtraject. De werknemer vroeg om een onderbouwing van de verstoring in de arbeidsrelatie. De werkgever dreigde toen met een loonstop. De werkgever betichtte de werknemer vlak voor het tweede mediationgesprek nog van het doen van negatieve uitlatingen over de werkgever op social media en dat hij met nevenactiviteiten bezig zou zijn. De werkgever had hiervan stukken met de mediatior gedeeld. Deze opstelling van de werkgever, terwijl het mediationtraject nog liep, getuigt naar het oordeel van het hof niet van inzet voor en een oprechte bereidheid om te komen tot herstel van de inmiddels verstoorde arbeidsrelatie, maar juist van het verder doen escaleren daarvan.

Hoogte billijke vergoeding

Het hof betrekt bij zijn oordeel over de hoogte van de billijke vergoeding dat de werkgever een klein bedrijf is met weinig personeel. Geschat wordt dat een half jaar na werknemers (hypothetische) herstel ontbinding zou worden gevraagd en dat de werknemer dan nog aanspraak zou hebben op negen maanden salaris. Maar gelet op het (ernstige) verwijt dat werkgever kan worden gemaakt van de noodzakelijk geworden ontbinding en de stress die dat bij werknemer heeft veroorzaakt, alsook dat de billijke vergoeding er ook op gericht is dat dergelijk handelen door werkgever in de toekomst achterwege blijft, acht het hof een billijke vergoeding van € 10.816 bruto passend voor het ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever.

Algemeen advies

Dossieropbouw is van belang om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te kunnen komen, maar zorg ervoor dat dat geen doel op zich wordt en vlieg het zorgvuldig aan. Er zijn voldoende stappen die je als werkgever wel kunt maken, maar doe dit zorgvuldig en bedachtzaam.  Doe je dat niet, dan kan je dat als werkgever duur komen te staan. Reden te meer om – op tijd – juridisch advies in te winnen, zodat we samen het juiste plan van aanpak kunnen bepalen en je als werkgever het betalen van hoge vergoedingen kan worden bespaard. Heeft u een vergelijkbare casus aan de hand of een andere vraag over ontslag? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties