073 720 02 00
Nieuws

Evenement afgelast?

Bijgewerkt op Nieuws

Het is een woelige tijd. Scholen zijn dicht, winkels en cafés gesloten en evenementen zijn afgelast. Het zijn ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus beheersbaar te houden. Voor bedrijven en ZZP-ers die omzet mislopen, heeft het Rijk steunmaatregelen afgekondigd. Maar hoe zit het met organisatoren van evenementen die schade lijden omdat de gemeente hun evenement heeft verboden? Kunnen zij de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen?

Juridisch kader

Alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben een Noodverordening afgekondigd. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en rampenbestrijding.

De veiligheidsregio’s hebben samen besloten eenzelfde Noodverordening voor het gehele grondgebied van Nederland af te kondigen. Op grond van deze verordening is het verboden om cafés, sportclubs, sauna’s etc. geopend te hebben. Deze Noodverordening vormt tevens de juridische grondslag voor het verbieden van evenementen met meer dan 100 bezoekers.

Overheidsaansprakelijkheid

Kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de schade die door organisaties van evenementen wordt geleden, wanneer hun evenement is verboden?

Kort gezegd kan een overheid op twee manieren aansprakelijk zijn voor besluiten die ze neemt:

  • Onrechtmatige daad / onrechtmatig besluit
    Wanneer een besluit door de bestuursrechter is vernietigd, wordt gesproken van een ‘onrechtmatig besluit’ en ligt schadevergoeding vaak in de rede. In dit geval is de Noodverordening de basis voor het verbieden van het evenement. Een verordening kan echter niet via de bestuursrechter worden aangevochten. Dit kan enkel via de civiele rechter. Dat is een lange procedure, waarvan ik in dit geval niet zou adviseren deze op te starten.
  • Nadeelcompensatie
    Bij nadeelcompensatie gaat het om vergoeding van schade die is ontstaan door een rechtmatig besluit. Deze vergoeding bestaat uit het compenseren van onevenredige schade die wordt geleden door een beperkte groep mensen en die buiten het normale maatschappelijk risico valt. Het is voorstelbaar dat de overheid organisaties van evenementen een compensatie voor de geleden schade kan toekennen omdat er sprake is van een situatie die buiten het gewone maatschappelijk risico valt. Omdat we nooit eerder een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt, is er nog geen jurisprudentie op dit vlak.

Evenement afgelast, wat nu?

De meeste mensen en ook organisatoren van evenementen hebben begrip voor de maatregelen die nu worden genomen. Toch is het verstandig om je als organisatie goed te laten informeren over stappen die je kunt nemen om een compensatie of schadevergoeding te kunnen krijgen voor misgelopen inkomsten.

Het is verstandig te volgende stappen te zetten:

  • Verzoek tot nadeelcompensatie bij gemeente die vergunning verleende
    Om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie moet u een verzoek daarvoor indienen bij de gemeente die eerder de vergunning voor het evenement verleende. Ook in het bestuursrecht geldt ‘wie stelt, moet bewijzen’. U zult dus in de aanvraag moeten aangeven en onderbouwen hoe groot de schade is die u lijdt en welke tegemoetkoming u vraagt. Wij hebben ervaring met nadeelcompensatie. Bel ons voor advies.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties