073 720 02 00

Geld lenen of een lening verstrekken? Laat altijd een contract voor een lening opstellen

Door Gepubliceerd op 20 mei 2022 Geen categorie

Indien u voornemens bent om een geldlening aan te gaan of juist een lening te verstrekken, is het van wezenlijk belang om hiervoor een contract op te stellen. Bij het opstellen van een contract voor een lening worden de tussen partijen gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd en is het helder onder welke precieze voorwaarden het geld geleend wordt. Logischerwijs wilt u de afspraken over de terugbetaling en eventuele rente expliciet vastleggen in een bindende geldleningsovereenkomst die zowel door de schuldeiser als de schuldenaar ondertekend is.

Juridische aspecten van een geldleningsovereenkomst

Het opstellen van een geldleningsovereenkomst is een juridische aangelegenheid omdat het in een dergelijk contract van belang is om juridische termen op te nemen. Enkel op deze wijze staat onomstreden vast welke rol partijen hebben en welke verplichtingen er op hen rusten. Zo staan er in een geldleningsovereenkomst vaak begrippen zoals bijvoorbeeld ‘schuld’, ‘schuldeiser’ en ‘schuldbekentenis’. Waarschijnlijk weet u wel ongeveer wat voornoemde begrippen betekenen maar de juridische betekenis van de begrippen kan echter toch anders luiden.

Contract voor een lening opstellen? De inhoud

In een juridisch waterdichte geldleningsovereenkomst zijn te allen tijde de volgende relevante aspecten van de geldlening opgenomen:

  • Welke (rechts)persoon is de schuldeiser en welke (rechts)persoon is de schuldenaar? Het is belangrijk om expliciet in de geldleningsovereenkomst op te nemen wie de partijen zijn die betrokken zijn bij de geldlening. Hierbij is het raadzaam om zoveel mogelijk (persoonlijke) gegevens van de partijen op te nemen. Voornoemde gegevens dient u uiteraard te verifiëren.
  • Het bedrag van de geldlening, ook wel de ‘hoofdsom’. Het precieze bedrag van de geldlening is logischerwijs een belangrijk gegeven. Dit geeft namelijk aan hoeveel geld u verschuldigd bent aan de schuldeiser dan wel hoe groot uw vordering is op de schuldenaar.
  • De aflossingen. Hierbij is van belang hoeveel en wanneer er precies afgelost gaat worden. Voor beide partijen is het belangrijk om te weten welke bedrag er wekelijks, maandelijks of jaarlijks afgelost zal gaan worden. Op deze wijze weten partijen precies waartoe zij periodiek verplicht zijn dan wel recht op hebben.
  • Het rentepercentage dat de schuldenaar dient te voldoen. Het rentepercentage van de geldlening behelst feitelijk gezien de kosten voor de schuldenaar van het geleende geld. Voor de schuldeiser behelst het rentepercentage de vergoeding waar hij recht op heeft als gevolg van het ter beschikking stellen van het geld aan de schuldenaar.
  • Onder welke omstandigheden de schuldenaar in gebreke is. Voor beide partijen bij de geldleningsovereenkomst is het relevant om te weten wanneer de schuldenaar in gebreke is. Zodra de schuldenaar in gebreke is als gevolg van het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen op basis van de geldleningsovereenkomst kan de schuldeiser hier rechtsgevolgen aan verbinden.
  • Zekerheden of onderpand; Het is mogelijk om bepaalde zekerheden of een onderpand op te nemen in de geldleningsovereenkomst. Op deze wijze beperkt de schuldeiser het financiële risico van de geldlening.
  • Wanneer de geldlening opeisbaar is. Op het moment dat de geldlening opeisbaar is kan de schuldeiser het volledige openstaande bedrag ineens opeisen. De schuldenaar verliest hierbij zijn recht om zijn schuld aan de schuldeiser in termijnen af te lossen. Dit kan derhalve vergaande gevolgen hebben voor de schuldenaar.

Waarom is een geldleningsovereenkomst van belang?

U kunt nimmer garanderen dat de wederpartij van de geldlening zijn afspraken volledig nakomt. Het zijn namelijk altijd verplichtingen die in de toekomst zijn gelegen en naarmate de tijd verstrijkt kan de wederpartij van de geldlening mogelijk in (financiële) problemen raken. Dientengevolge zal uw wederpartij niet meer in staat zijn de verplichtingen van het opgestelde leen contract na te komen.

Tevens is het denkbaar dat u in een (zakelijk) geschil raakt met uw wederpartij en laatstgenoemde daarom besluit de overeengekomen geldleningsovereenkomst niet meer na te komen. Met name wanneer het om substantiële bedragen gaat is het van wezenlijk belang om de gemaakte afspraken expliciet vast te leggen. Zonder een bindende geldleningsovereenkomst is het erg lastig te bewijzen welke afspraken er tussen partijen zijn gemaakt. Bewijstechnisch is een eventuele rechtszaak met betrekking tot de geldlening zonder een geldleningsovereenkomst dan ook niet erg kansrijk. Het doel van een geldleningsovereenkomst is derhalve het zoveel mogelijk uitsluiten van financiële risico’s.

Leen contract opstellen? Neem contact met ons op

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een contract voor een geldlening? Of heeft u te maken met een relatie die de overeengekomen geldleningsovereenkomst heeft geschonden? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties