073 720 02 00

Grensarbeid en arbeidsongeschiktheid

Bijgewerkt op Geen categorie

Werkgevers in Nederland hebben steeds vaker buitenlandse werknemers in dienst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs of medewerkers in de scheepvaart of de technische sector. Deze werknemers wonen in veel gevallen in Nederland, maar kunnen ook in hun eigen land blijven wonen, terwijl zij voor een Nederlandse werkgever werkzaam zijn.

Wist u, dat deze werknemers in het geval van ziekte onder de sociale verzekeringswetgeving van het werkland vallen en dat u als werkgever ook voor deze werknemers alle inspanningen moet leveren, die in de Wet verbetering Poortwachter staan omschreven? Het UWV maakt bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen geen onderscheid tussen Nederlandse of buitenlandse werknemers en kan u een loonsanctie opleggen als uw re-integratie inspanningen onvoldoende blijken.

Wist u, dat u als Nederlandse werkgever ook bij zieke buitenlandse werknemers een financieel risico loopt van 12 jaar? Dit risico doet zich voor als uw zieke buitenlandse werknemer van het UWV een ZW- of WGA-uitkering ontvangt. Het maakt daarbij overigens niet uit of uw werknemer vanuit een vast of tijdelijk dienstverband ziek is geworden.
Veel werkgevers weten niet goed hoe zij de begeleiding en re-integratie van deze werknemers bij ziekte aan moeten pakken. Onderstaand geef ik u daarom een paar tips:

  • De medische verzuimbegeleiding gedurende de loondoorbetalingsverplichting dient in principe in het woonland plaats te vinden. Werknemers, die in het buitenland wonen zijn dus niet verplicht om op het spreekuur van de bedrijfsarts in Nederland te komen. De medische verzuimbegeleiding zal in veel gevallen door de huisarts in de woonplaats van de werknemer worden verricht. Het is overigens wel mogelijk om een Nederlandse bedrijfsarts naar het betreffende land te sturen. Dit is echter vaak kostentechnisch niet haalbaar. Ook is het mogelijk dat u met uw werknemer bij het in dienst treden contractueel afspraken maakt over de medische verzuimbegeleiding. .
  • Net zoals bij Nederlandse werknemers die ziek worden bent u ook bij zieke buitenlandse werknemers verantwoordelijk voor hun verzuimbegeleiding. In dat kader dient minimaal iedere 6 weken een contactmoment tussen werknemer en werkgever plaats te vinden. De werknemer is echter veelal ver weg en vaak is er ook sprake van een taalbarrière, waardoor de drempel om elkaar te bellen steeds groter wordt. Zorgt u er dus voor dat u een contactpersoon inzet, die goed met uw werknemer kan communiceren en zo nodig uw buitenlandse werknemer op zijn buitenlandse huisadres kan bezoeken. Mijn ervaring is dat hierdoor veel dingen boven tafel komen, die anders misschien over het hoofd worden gezien. Het vertrouwen van werknemers in de begeleiding tijdens ziekte wordt bovendien vergroot en dit zal over het algemeen tot meer medewerking en betere re-integratieresultaten leiden.
  • Uiterlijk in het kader van de eerstejaarsevaluatie dient u in kaart te brengen of het nog voldoende aannemelijk is dat uw werknemer zijn eigen (eventueel aangepaste) werkzaamheden kan hervatten of dat (ook) binnen of buiten uw bedrijf gezocht moet worden naar ander passend werk. Hiervoor schakelt u een arbeidsdeskundige in. Probeert u dan vooral een arbeidsdeskundige te vinden, die uw werknemer in diens moedertaal persoonlijk spreekt (bij voorkeur tijdens een huisbezoek in het woonland). Dit levert u veel concrete informatie op, verstevigt het contact met de werknemer en het kan bevorderlijk werken voor de uiteindelijke re-integratie van uw werknemer.
  • In veel gevallen kan de werknemer niet meer terugkeren in de eigen functie of in een andere functie binnen uw bedrijf en is hij aangewezen op re-integratie bij een andere werkgever. Het UWV acht een reistijd van maximaal 1,5 uur enkele reis naar een nieuwe werkplek acceptabel voor werknemers. Veelal geldt voor zieke buitenlandse werknemers, die in het buitenland verblijven, dat de reisduur te lang is en er bij zijn eigen Nederlandse werkgever geen passende arbeidsmogelijkheden bestaan. Hierdoor zal de werknemer in de meeste gevallen aangewezen zijn op re-integratie-inspanningen in zijn woonland. Het UWV verlangt in dergelijke gevallen dat de re-integratie wordt gericht op passende arbeid bij een werkgever in het woonland.
  • De wetgeving op het gebied van Sociale zekerheid verschilt binnen de landen van de Europese Unie aanzienlijk van elkaar. Het zal dan ook in veel gevallen lastig zijn om een tegenhanger te vinden voor de commerciële re-integratiebedrijven, die Nederland kent. In Duitsland bijvoorbeeld kunt u proberen een traject te organiseren via de Integrationsfachdiensten, instellingen die zonder winstoogmerk proberen mensen met een beperking weer aan het werk te helpen. De werkwijze van deze instellingen is vergelijkbaar met die van een re-integratiebureau in Nederland. Ook de kosten van een dergelijk traject zijn vergelijkbaar met de kosten in Nederland. In Tsjechië verloopt de re-integratie bijvoorbeeld via het arbeidsbureau aldaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moet echter eerst aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. En zo kent ieder land binnen de EU zijn eigen wegen, die u kunt bewandelen om uw zieke werknemer te re-integreren. Mogelijk kunt u uw werknemer tot het einde van uw loondoorbetalingsverplichting bij een werkgever in het woonland detacheren of kan er eerst een proefplaatsing worden geregeld. Het is van belang dat u hiervoor de juiste juridische kaders hanteert. Laat u ook op dit vlak goed adviseren.
  • Zorgt u er in ieder geval voor dat uw zieke werknemer zich als werkzoekende inschrijft bij de plaatselijke tegenhanger van het UWV werkbedrijf. Die inschrijving is over het algemeen gratis en kan vaak online worden geregeld, eventueel gevolgd door gesprekken met een medewerker aldaar. En blijf minstens iedere 6 weken contact houden met uw werknemer over de voortgang van zijn re-integratie inspanningen. Help uw zieke werknemer aan het einde van het traject vervolgens ook met het invullen van de WIA-aanvraag. Mocht uw werknemer namelijk een onvolledig re-integratie dossier bij het UWV opleveren, dan kan het UWV u een loonsanctie opleggen.

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsartikel nog vragen hebben dan kunt u gerust contact met ons opnemen. (Auteur Kirsten Janssen, arbeidsdeskundige. Partner van Snijders Advocaten)

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties