073 720 02 00

Het stuiten van een verjaring

Door Gepubliceerd op 22 april 2022 Geen categorie, Vordering

Indien u een geldvordering heeft op uw schuldenaar is het mogelijk dat deze vordering verjaart na het verstrijken van een bepaalde termijn. De kans dat u uw vordering dan nog voldaan krijgt is nihil. Daarom is het van groot belang dat schuldeisers verjaringstermijnen nauwlettend in de gaten houden en de verjaring van hun vordering(en) tijdig ‘stuiten’.

Wat is stuiting van een verjaring?

Met stuiten van verjaring wordt bedoeld dat een schuldeiser de verjaringstermijn onderbreekt en derhalve verlengd. In dit artikel zal ik kort en bondig uiteenzetten op welke wijze u verjaring succesvol kunt stuiten en welke mogelijkheden u voorstaan ingeval uw vordering reeds is verjaard.

Verjaringstermijn

De meeste vorderingen verjaren na het verstrijken van vijf dan wel twintig jaar. Er zijn echter uitzonderingen. Het is ook mogelijk dat er een kortere verjaringstermijn van toepassing is. Bij vorderingen op consumenten en particulieren geldt bijvoorbeeld een verjaringstermijn van twee jaar. Het betreft vorderingen met betrekking tot consumptiegoederen zoals levensmiddelen en wasmachines, maar ook gas en elektra. Ook een geldlening die is afgesloten voor de koop van een stoffelijke zaak kent een verjaringstermijn van twee jaar. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een geldlening ten behoeve van de aankoop van een auto voor privégebruik. Het type vordering dat u als schuldeiser op iemand heeft is bepalend voor de toepasselijke verjaringstermijn.

Het stuiten van vorderingen

Een vordering kan op verschillende manieren worden gestuit. De meest voorkomende manier om een rechtsvordering te stuiten is door het doen van een schriftelijke mededeling per aangetekende e-mail of brief. Als schuldeiser kunt u bij uw schuldenaar een expliciet (schriftelijk) beroep doen op nakoming van uw vordering. Op voornoemde wijze kunt u verjaring van uw vordering voorkomen. Indien u als schuldeiser een beroep op nakoming nalaat, kan uw schuldenaar succesvol een beroep doen op verjaring van uw vordering. Een schuldeiser moet kunnen aantonen dat hij de verjaringstermijn op tijd heeft gestuit ingeval zijn schuldenaar een beroep doet op verjaring van de vordering.

Een veel voorkomend bewijsmiddel is een betekende akte van een gerechtsdeurwaarder. Deze akte wordt een deurwaardersexploot genoemd en dit exploot heeft een dwingende bewijskracht. In het deurwaardersexploot is de exacte datum en tijd van de stuiting van verjaring opgenomen alsmede de hoogte van de openstaande vordering. Daarenboven is in het deurwaardersexploot ook opgenomen op welke wijze de stuiting van verjaring aan de schuldenaar kenbaar is gemaakt. Dit kan persoonlijk zijn maar bijvoorbeeld ook aan een huisgenoot. Tevens wordt aan de schuldenaar bekend gemaakt door welke gerechtsdeurwaarder de vordering is gestuit. Ingeval u als schuldeiser niet kan bewijzen dat de verjaring van uw vordering op tijd is gestuit, kunt u uw vordering onmogelijk afdwingen indien de schuldenaar zich gerechtvaardigd op verjaring beroept. Het afdwingen van uw vordering is dan zowel gerechtelijk als via een gerechtsdeurwaarder niet meer mogelijk. Dientengevolge is uw vordering dan niets meer waard.

Mogelijkheden bij een vordering die is verjaard

De omstandigheid dat uw vordering is verjaard, betekent nog niet dat u als schuldeiser niet meer kan proberen de vordering alsnog te incasseren. Het staat u vrij om een gerechtelijke procedure te starten voor een vordering die reeds is verjaard. Een rechter mag in een dergelijke procedure niet ambtshalve oordelen dat uw vordering is verjaard. Indien een schuldenaar zich niet expliciet beroept op verjaring mag een rechter hem daar ook niet op wijzen. De mogelijkheid bestaat dan dus dat uw schuldenaar niet reageert op de oproeping van de rechtbank om zijn grieven kenbaar te maken aan de (kanton)rechter. Uw schuldenaar laat dan verstek gaan en verliest hierbij zijn rechten in de procedure. Ook is het mogelijk dat uw schuldenaar zich niet bewust is van de verjaring en de vordering op inhoudelijke gronden gaat betwisten. In voornoemd geval kan er een discussie ontstaan over bijvoorbeeld de grondslag van uw vordering. Verjaring van de vordering is dan mogelijk geen punt van geschil. In het geval dat uw schuldenaar geen succesvol beroep doet op verjaring zal hij veroordeeld worden om uw vordering te voldoen en begint er een nieuwe verjaringstermijn te lopen van twintig jaar. Ook zonder het starten van een gerechtelijke procedure is het mogelijk dat u uw vordering voldaan krijgt. Indien uw schuldeiser tegen beter weten in toch een betalingshandeling verricht erkent hij rechtens de vordering en begint de verjaringstermijn van twee of vijf jaar opnieuw te lopen.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over het stuiten van een verjaring? Heeft u hulp nodig bij het verhalen van openstaande vorderingen? Of heeft u te maken met een klant die na veelvuldig te zijn herinnerd en aangemaand uw factuur niet betaald? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties