073 720 02 00

Hoe lang duurt een gemiddelde scheiding?

Bijgewerkt op Geen categorie

Veel mensen denken dat een echtscheidingsprocedure langer duurt naarmate het huwelijk langer heeft geduurd. Dat is niet het geval. Het ontbinden van een langdurig huwelijk verloopt op dezelfde manier als een huwelijk dat slechts enkele maanden heeft geduurd. Wel kan het zo zijn dat de verdeling van uw huwelijksgoederengemeenschap meer tijd nodig heeft indien u langer getrouwd bent geweest. Vaak zijn er dan immers meer zaken die verdeeld moeten worden.

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Wat ook een relevante factor is om te bepalen hoe lang een gemiddelde scheiding duurt, is de onderlinge verstandhouding. Als de echtscheiding door middel van een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt aangevraagd, duurt een procedure slechts enkele weken. Dit is mogelijk als u het over de gevolgen van uw echtscheiding eens bent en dus dezelfde wensen heeft.

De rechtbank toetst bij ontvangst van het verzoekschrift of dit aan alle vereisten voldoet en of de benodigde gegevens zijn overgelegd. Bij benodigde gegevens moet u onder andere denken aan een (origineel) afschrift van uw huwelijksakte, eventueel een kopie van huwelijkse voorwaarden en, in geval van kinderen, een ouderschapsplan dat door u beiden ondertekend is. Als het verzoekschrift (juridisch bezien) klopt en van de juiste bijlagen is voorzien, wordt de echtscheiding uitgesproken. Een zitting blijft in deze gevallen veelal achterwege.

Eenzijdig verzoekschrift

Verzoekt slechts één van de echtgenoten de echtscheiding (een eenzijdig verzoekschrift), dan duurt de procedure aanzienlijk langer. Zodra het verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank, krijgt de andere echtgenoot zes weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Daarin kan die echtgenoot zijn standpunten naar voren brengen, bijvoorbeeld indien hij of zij het niet eens is met de (hoogte van de) verzochte alimentatie of de verzochte verdeling van bepaalde bezittingen. Ook het verweerschrift kan enkel door tussenkomst van een advocaat worden ingediend. De termijn kan worden verlengd met vier weken.

Als de rechtbank een verweerschrift heeft ontvangen, wordt er een zitting gepland. Dit kan, gelet op de drukte bij de rechtbanken, vaak enkele weken (en soms zelfs maanden) duren. Als er eenmaal een zitting gepland is, inventariseert de rechter eerst of partijen openstaan voor mediation, zodat er wellicht alsnog overeenstemming kan worden bereikt over de afwikkeling. Staan partijen daarvoor niet open of slaagt mediation niet, dan zal de rechter een beslissing nemen over de geschilpunten. In de meeste gevallen spreekt de rechtbank binnen vier weken na de zitting de echtscheiding uit.

De duur van de procedure beperkt houden

Wilt u de duur van de procedure beperkt houden? Probeer dan, al dan niet onder begeleiding van een advocaat, in overleg met uw partner afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. U kunt ook kiezen voor mediation, waarbij een mediator u samen, als onpartijdige derde, begeleidt bij de totstandkoming van een regeling. Als u door middel van onderling overleg of mediation overeenstemming bereikt over de afwikkeling, dan kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden uitgesproken en blijft de duur van de procedure dus beperkt tot enkele weken.

Meer weten? Neemt u contact op met Snijders Familierecht.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties