073 720 02 00

Hoe strikt is de betalingstermijn op een factuur?

Door Gepubliceerd op 15 juli 2022 Geen categorie

Ben ik verplicht om de ontvangen factuur binnen 14 dagen te voldoen? Hoe zit het precies met de betaling van het pakketje van Bol.com? Is het mogelijk om 30 dagen te wachten met de betaling van de factuur? Deze vragen zijn vast en zeker weleens in u opgekomen nadat u bepaalde facturen heeft ontvangen. Voor zowel bedrijven als particulieren is het vaak niet helemaal duidelijk hoe het nu precies zit met de betalingstermijn van een factuur en op welk moment een debiteur zijn betalingsverplichting heeft geschonden. In dit artikel zal ik kort en bondig uiteenzetten hoe strikt de betalingstermijn op een factuur werkelijk is.

Allereerst is het van belang om een helder overzicht te maken met betrekking tot de betalingstermijnen, aangezien de wettelijke betalingstermijnen per categorie verschillend zijn. Dientengevolge is het voor bedrijven en particulieren dikwijls niet duidelijk aan welke betalingstermijn voor de factuur zij gebonden zijn. Zonder al te diep in te gaan op de wettelijke betalingstermijnen zal ik hieronder kort weergeven welke verschillende betalingstermijnen verbonden zijn aan bepaalde categorieën overeenkomsten.

1.       Consumentenovereenkomsten

Een consumentenovereenkomst is een overeenkomst waarbij een consument voor privédoeleinden een dienst afneemt of een product koopt van een bedrijf. Bij een consumentenovereenkomst wordt dikwijls een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Het is voor bedrijven toegestaan om de betalingstermijnen zelf te bepalen, mits dit een redelijke termijn is voor een consument om tot betaling van de factuur over te gaan. In de praktijk komt dit neer op een betalingstermijn van de factuur van 14 dagen.

2.       Overeenkomsten tussen bedrijven

Een overeenkomst gesloten tussen twee bedrijven kent een andere betalingstermijn. De Wet Betalingstermijnen hanteert bij overeenkomsten tussen bedrijven een betalingstermijn van 30 dagen. Voornoemde betalingstermijn is de wettelijke betalingstermijn die van kracht is op het moment dat er in de overeenkomst geen andere betalingstermijn is overeengekomen. De regeling uit de Wet Betalingstermijnen is geen dwingend recht. Dit betekent dat er in iedere overeenkomst tussen bedrijven ruimte is om een andere betalingstermijn overeen te komen. Hierbij geldt een maximale betalingstermijn van 60 dagen.

3.       Overeenkomsten met de overheid

Overeenkomsten met de overheid hebben dezelfde betalingstermijn als overeenkomsten tussen bedrijven. Betalingen tussen bedrijven en overheden kennen dus ook een redelijke betalingstermijn van 30 dagen. Een groot verschil met de overeenkomsten tussen bedrijven zijn de algemene voorwaarden die de Rijksoverheid hanteert. De wettelijk vastgelegde Algemene Rijksvoorwaarden hanteren bij het sluiten van overeenkomsten met de overheid een betalingstermijn van 30 dagen. Afwijking is bij overeenkomsten met de overheid hierdoor dus vrijwel niet mogelijk.

Betalingstermijn vermelden op facturen

Een misverstand dat vaak voorkomt is dat vermelding van een bepaalde betalingstermijn op de factuur rechtsgeldig zou zijn. Dat is niet het geval. Weliswaar is de vermelding op de factuur van de vervaldag erg duidelijk, echter kan dit niet juridisch worden afgedwongen. De redenering hierachter is dat een betalingstermijn niet achteraf kan worden opgelegd. Het product of dienst is dan namelijk al geleverd respectievelijk uitgevoerd. Bij lopende handelsrelaties is dit anders. Door middel van de laatst gestuurde factuur wordt dan namelijk alsnog de betreffende betalingstermijn van kracht. In voornoemde situatie ontstaat er een probleem op het moment dat uw opdrachtgever in zijn algemene voorwaarden een andere betalingstermijn hanteert. U bent in dat geval niet gebonden aan die algemene voorwaarden, mits u hiermee niet expliciet instemt. Het is daarom van groot belang om in uw contract of offerte expliciet uw betalingstermijn te vermelden, zodat u zich daarop te allen tijde succesvol kunt beroepen. Het beste alternatief is om de door u gehanteerde betalingstermijn in de algemene voorwaarden op te nemen. Bewerkstellig vervolgens dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en uitdrukkelijk worden geaccepteerd.

Aanmaningen

Wanneer de betalingstermijn expliciet is overeengekomen, maar de factuur vervolgens niet wordt voldaan door de debiteur, geldt voor alle categorieën dat er een aanmaning verstuurd kan worden. Middels deze aanmaning geeft u de debiteur nogmaals de mogelijkheid om de factuur te voldoen. Indien de verstuurde aanmaningen niet leiden tot betaling van de factuur kunt u een laatste dwingende aanmaning versturen. Het is tevens raadzaam om uw debiteur dan telefonisch te benaderen. Na het versturen van een laatste aanmaning inhoudende een aankondiging tot het nemen van incassomaatregelen is het raadzaam om de vordering over te dragen. Snijders Incasso zal de incasso dan diezelfde dag nog oppakken.

Neem contact met ons op

Hebt u hulp nodig bij het opstellen van algemene voorwaarden? Of hebt u te maken met een klant die de betalingstermijn van uw factuur heeft geschonden? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties