073 720 02 00

Ik heb een geschil, welke rechtbank is bevoegd?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Een geschil ontstaat tussen partijen die het niet eens zijn over een bepaald punt. Het geschilpunt. Of meerdere geschilpunten. Als er sprake is van een geschil waar partijen onderling niet uitkomen, zal een van de twee uiteindelijk de keus kunnen maken om het geschil aan een rechter voor te leggen. De rechter zal dan een beslissing nemen waar partijen zich aan moeten houden.

Bevoegde rechtbank

Niet alleen inhoudelijk zijn partijen het met elkaar oneens, maar ook op het gebied van de vraag over de bevoegde gerechtelijke instantie (zoals de rechtbank) en de zittingsplaats, wordt er heel wat af geprocedeerd. De eiser dient zowel uit te zoeken welke gerechtelijke instantie bevoegd is om over zijn zaak te beslissen als welke zittingsplaats van deze instantie bevoegd is. Een eiser kan kiezen uit de volgende gerechtelijke instanties voor de absolute competentie: de rechtbank (daarvan zijn er elf in Nederland), het gerechtshof (daarvan zijn er vier in Nederland), de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven of de Centrale Raad van Beroep (deze laatste instanties zijn uniek). Er zijn dus heel wat mogelijkheden met betrekking tot welke rechtbank of welke instantie bevoegd is.

Welke rechtbank is bevoegd om te oordelen over mijn geschil?

In de meeste gevallen zal de rechtbank in eerste instantie bevoegd zijn. In dat geval dient een eisende partij echter ook nog te controleren of zijn zaak valt onder de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter, zodat deze wordt behandeld door de kamer voor kantonzaken van de bevoegde rechter. Kantonzaken zijn zaken met een belang van minder dan € 25.000,- of zaken waarbij de hoogte van het belang onduidelijk is maar naar waarschijnlijkheid lager zal zijn dan € 25.000,-. Daarnaast behoren aardzaken tot de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter. Aardzaken zijn zaken die door de wet als zaken zijn bestempeld die, ongeacht de hoogte van de vordering, vanwege hun aard door de kantonrechter worden behandeld. Enkele voorbeelden zijn huurzaken en arbeidsrechtzaken.

Als eenmaal is bepaald dat een bepaalde gerechtelijke instantie bevoegd is, zal ook nog in veel gevallen bepaald moeten worden in welke plaats deze dan bevoegd is. Omdat er elf rechtbanken zijn en vier hoven, kan dit nogal een verschil maken. De wet zegt hierover dat de plaats van de gedaagde partij de relatieve bevoegdheid van de rechtbank bepaalt. De gedaagde partij zal dus in veel gevallen niet al te ver hoeven te reizen voor het bijwonen van een zitting op locatie.

De regels van de absolute en relatieve competentie (oftewel de bevoegdheid) van de rechter bieden soms veel ruimte voor discussie. Een partij die van mening is dat hij voor de verkeerde gerechtelijke instantie en/of zittingsplaats is gedaagd, kan zich daarover in een apart geschilpunt uitlaten. Dit geschilpunt dient door de rechter als eerst te worden behandeld. Dus nog voordat de rechter inhoudelijk over het geschilpunt oordeelt. Dit is ook logisch. Het zou nogal een tijdverspilling zijn als de rechter ook al een inhoudelijk oordeel zou vormen over de zaak en zich vervolgens onbevoegd dient te verklaren of de zaak dient door te verwijzen. Dan zou het werk aan het inhoudelijke oordeel immers voor niets zijn geweest.

Voor een gedaagde partij kunnen er meerdere redenen zijn om een verweer op te werpen tegen de absolute of relatieve competentie van de gerechtelijke instantie. Indien een rechtbank zich onbevoegd verklaart, is daarmee de rechtszaak geëindigd en zal de eiser opnieuw een rechtszaak moeten starten voor een bevoegde rechtbank. De zaak bij de niet bevoegde rechtbank heeft hem enkel veel tijd en moeite gekost. Dat is een gewonnen slag voor de gedaagde. Qua relatieve bevoegdheid kan het voor een gedaagde veel uitmaken of hij voor een rechtszitting naar Groningen of Maastricht af moet reizen, terwijl hij in de buurt van Maastricht woont. Niet alleen qua reistijd maar ook qua kosten die daaraan verbonden zijn. Zodoende is het duidelijk dat ook over dit processuele gedeelte van het recht, uitvoerig kan worden geprocedeerd door partijen.

Procesadvocaten bij iedere instantie

Ook voor uw vragen met betrekking tot welke instantie bevoegd is en in welke plaats u kunt procederen, kunt u terecht bij Snijders Litigation. Wij hebben veel ervaring met procesvoering bij iedere gerechtelijke instantie.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties