073 720 02 00

Kan een franchisenemer gebonden zijn aan geldige besluiten van de franchisevereniging?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Bij veel (grote) franchiseketens zijn de franchisenemers verenigd in een franchisenemersvereniging. Een franchisenemersvereniging kan meerdere doelen dienen. De vereniging kan fungeren als een overlegorgaan voor franchisenemers onderling, maar zij kan ook als gesprekspartner voor de franchisegever fungeren waarbij aan de vereniging bepaalde instemmings- of adviesrechten kunnen worden toegekend.

Vaak is in de franchiseovereenkomst opgenomen dat de franchisenemer lid dient te zijn van de franchisenemersvereniging. In de praktijk komt het nog al eens voor dat de franchisenemersvereniging een op zichzelf geldig (gekwalificeerd) meerderheidsbesluit neemt en op basis daarvan ten opzichte van de franchisegever, mede ten laste van haar leden, een bepaalde verplichting aangaat. De vraag die opkomt is of een individuele franchisenemer, die zich hiermee niet kan verenigingen, toch aan deze nieuwe verplichting / afspraak is gebonden?

Anders dan wel eens gedacht wordt, is dit niet automatisch het geval. Voor het antwoord op de vraag is het bepaalde in de statuten van de vereniging en de franchiseovereenkomst van belang.

In een gebondenheid van de leden aan besluiten van de vereniging zal de franchiseovereenkomst moeten voorzien. Een veelvoorkomende bepaling in dit kader luidt als volgt: “De franchisenemer zal geldige besluiten van de franchisenemersvereniging respecteren en als eigen verplichting jegens de franchisegever naleven.”

Indien de franchiseovereenkomst niet in een dergelijk beding voorziet (en op dit punt ook een statutaire bepaling ontbreekt), is het uitgangspunt dat de individuele franchisenemer niet jegens de franchisegever gebonden is aan het geldige meerderheidsbesluit van de franchisenemersvereniging. Dit volgt onder meer uit het arrest van het hof Amsterdam van 4 februari 2014 (Spare Rib Express) (ECLI:NL:GHAMS:2014:429). In die zaak werd door de franchisenemersvereniging een meerderheidsbesluit genomen inhoudende dat een – niet in het franchisecontract opgenomen – marketingbijdrage van 1% nog een jaar zou worden verlengd, maar het hof achtte de franchisenemer die daarmee niet had ingestemd niet jegens de franchisegever gebonden, o.a. omdat de franchiseovereenkomst niet in een dergelijke gebondenheid voorziet.

Naast een eventuele contractuele regeling is relevant hetgeen in de statuten van de vereniging is bepaald. Een vereniging kan namelijk verplichtingen aangaan namens haar leden ‘voor zover dit in de statuten uitdrukkelijk is bepaald’ (artikel 2:46 BW). Gelet op het recht op zelfbeschikking moeten de verplichtingen die de vereniging namens haar leden mag aangaan wel voldoende concreet in de statuten zijn omschreven (Gerechtshof Amsterdam, 8 november 1996, JOR 1996 / 134). Als dit niet het geval is – en de statuten slechts voorzien in een algemeen geredigeerde bepaling over het aangaan van verplichtingen door de vereniging ten laste van de leden – zal de niet-instemmende franchisenemer niet gebonden zijn.

Bij een onwelgevallig besluit van de franchisevereniging doet u er als franchisenemer dus verstandig aan uw franchisecontract en de statuten van de franchisevereniging te laten toetsen door een advocaat. Snijders Advocaten kan u hierbij helpen.

Neem contact op met Arno Fuijkschot.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties