073 720 02 00

Lekkage in kelder: kan opdrachtgever de eindfactuur van de aannemer opschorten of verrekenen?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Een particuliere opdrachtgever laat een woning bouwen aan de Loosdrechtse Plas. Voor een onder deze woning te bouwen kelder schakelt hij een lokale aannemer in. Deze aannemer doet op 29 januari 2007 een prijsopgave voor de aanleg van de kelder, die door de opdrachtgever wordt aanvaard. De kelder zou worden gebouwd met behulp van prefab betonwanden. Na voltooiing van de kelder is in januari 2010 lekkage opgetreden. Na onderzoek is als de oorzaak van de lekkage aangewezen scheurvorming bij een kabeldoorvoer in een van de kelderwanden. De opdrachtgever houdt de aannemer voor de lekkage aansprakelijk en laat een bedrag van ruim € 37.000,- onbetaald. Partijen stellen over en weer vorderingen in. De opdrachtgever vordert (i) een verklaring voor recht dat de aannemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de aannemingsovereenkomst, de schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en (ii) betaling van een voorschot op schadevergoeding. De aannemer vordert betaling van zijn eindfactuur zijnde het bedrag van ruim € 37.000,-. De opdrachtgever verweert zich tegen de vordering van de aannemer door een beroep te doen op opschorting en verrekening. De rechtbank oordeelt in een tussenvonnis dat de geldvordering van de aannemer (zijn eindfactuur) in beginsel toewijsbaar is, omdat het beroep op opschorting of verrekening van de opdrachtgever niet opgaat. Het hof bekrachtigt dit tussenvonnis van de rechtbank.

In het incidenteel cassatieberoep staat onder meer het beroep op opschorting en verrekening van de opdrachtgever centraal. Ten aanzien van het beroep op opschorting overweegt de Hoge Raad dat de vordering van de aannemer (zijn eindfactuur) geen betrekking heeft op de bouw van de kelder maar op de bouw van houten (aanleg)steigers rondom de woning. De opdrachtgever stelt echter dat alle door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden betrekking hebben op een en hetzelfde project en dat binnen dat project als meerwerk ook de aanleg van de steigers rond de woning is opgedragen. Om deze reden zouden de verbintenissen over en weer voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding (artikel 6:52 lid 2 BW). De aannemer betwist echter dat sprake is van meerwerk, omdat de bouw van de steigers een aparte opdracht betreft. Het hof heeft op basis van deze betwisting niet aanvaard dat er sprake is van meerwerk en overwogen dat opdrachtgever voor het overige onvoldoende heeft toegelicht waaruit de samenhang bestaat tussen de vorderingen. De Hoge Raad laat dit oordeel, dat is verweven met waarderingen van feitelijke aard, in stand. Het beroep op opschorting faalt dus.

Het beroep op verrekening is in feitelijke instanties kort en goed afgewezen op grond van artikel 6:136 BW: er diende ten tijde van het tussenvonnis van de rechtbank en ten tijde van het arrest van het hof, nog bewijslevering plaats te vinden en daarom kon niet gezegd worden dat de te verrekenen vordering eenvoudig is vast te stellen, zodat geen verrekening kan plaatsvinden. De Hoge Raad kan zich hiermee echter niet verenigen. Hij overweegt dat, nu de rechtbank heeft overwogen dat zij de reconventionele vordering van de aannemer pas bij eindvonnis zal toewijzen, zij rekening had behoren te houden met de mogelijkheid dat de opdrachtgever na bewijslevering in conventie in het gelijk gesteld zal worden en dat enig bedrag aan voorschot op de hem toekomende schadevergoeding wordt toegewezen. In dat geval zou aan verrekening niet meer in de weg staan dat de vordering van de opdrachtgever ten tijde van het tussenvonnis van de rechtbank en het arrest van het hof niet meer op eenvoudige wijze was vast te stellen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties