073 720 02 00

Loondoorbetaling bij sport- en spelsituaties?

Bijgewerkt op Geen categorie

Wat als je werknemer niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten vanwege zijn/haar hobby in zijn/haar vrije tijd? Moet je dan loon doorbetalen? In dit artikel wordt ingegaan op de loonbetalingsverplichting van zieke werknemers wegens sport- en spelsituaties.

De bekende hoofdregel is dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van ten minste 70 procent van zijn/haar loon, tenzij de ziekte door opzet is veroorzaakt. Regelmatig krijgen wij de vraag of de ziekte/blessure wegens een gevaarlijke sportuitoefening valt onder de ‘opzet-situatie’.
Natuurlijk mag iedereen een eigen hobby hebben maar als dit vaker voorkomt bij eenzelfde werknemer heb je er als werkgever belang bij dat de werknemer met deze sport stopt. De werkgever kan dan verlangen dat hij of zij bijvoorbeeld minder risicovolle sporten zal uitoefenen. Hier hoeft de werknemer zonder meer niet mee in te stemmen, maar het is wel van belang om te bekijken of het verantwoord is voor de uitoefening van het beroep. Een fysiotherapeut heeft voor de uitoefening van zijn beroep bijvoorbeeld meer zijn fysiek nodig dan een directeur van een groot bedrijf. Los daarvan is elke werknemer verplicht om zich naar maatstaven van de redelijkheid in zijn vrije tijd te gedragen zodat je inzetbaar bent voor de werkzaamheden die je moet verrichten.

Zoals gezegd heeft de wetgever, gelet op de verstrekkende gevolgen die de uitsluiting van de loondoorbetaling tijdens ziekte heeft voor een werknemer, in de wet een zwaar criterium, te weten ‘’opzet’’, gehanteerd. Het enkele feit dat een werknemer zich bloot stelt aan een risicovolle activiteit en daarmee aan de reële kans om wegens ziekte arbeidsongeschikt te raken, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van opzet. Dat geldt niet bij sporten die worden uitgeoefend met het oogmerk om arbeidsongeschiktheid teweeg te brengen. Uit het voorgaande volgt dat slechts wanneer deze sporten zijn uitgeoefend met het oogmerk om arbeidsongeschiktheid teweeg te brengen, dit leidt tot verlies van het loon.

Krijgt je werknemer een ongeluk in zijn of haar vrije tijd door bijvoorbeeld het uitoefenen van een hobby en kan diegene hierdoor niet op het werk verschijnen, dan moet je als werkgever in principe het loon doorbetalen. Hoeveel er precies uitbetaald moet worden aan de werknemer, hangt af van de afspraken die in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Zoals bekend, geldt een minimale loondoorbetaling van 70% van het salaris zijn gedurende 104 weken. Het is belangrijk om in de arbeidsovereenkomst of CAO afwijkende afspraken hierover te maken.

Het is uiteraard van belang of de werknemer vaak geblesseerd raakt en hierdoor vaak zijn werk niet kan uitoefenen of dat het eenmalig voorkomt. Nu duidelijk is dat je als werkgever de doorbetaling van het loon niet kan stoppen met een beroep op de opzet van de werknemer, is er wel een mogelijkheid om je te beroepen op slecht werknemerschap. Goed werknemerschap speelt niet alleen een rol op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Dus ook in de privésfeer moet de werknemer zich als een goed werknemer en verantwoordelijk gedragen. Weliswaar heeft een werknemer recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en mag hij in zijn vrije tijd doen en laten wat hij wil, maar omdat de werkgever gehouden is om loon door te betalen als de werknemer ziek wordt, is een inbreuk op deze vrijheid geoorloofd.

Zoals besproken is het nu duidelijk dat het bijna onmogelijk is voor de werkgever om in eerste instantie de bovenwettelijke uitkering (boven de 70% van het salaris gedurende de eerste 104 weken) van de werknemer in te houden tijdens ziekte/afwezigheid. Dit hangt namelijk af van vele omstandigheden. Het is daarom van belang om hier afspraken over te maken in de arbeidsovereenkomst als je weet dat jouw werknemer een gevaarlijke en risicovolle sport beoefend.

Zo heb ik naast mijn werkzaamheden bij Snijders Advocaten als juridisch medewerkster een contract als speelster (topsport) van hockeyclub ’s-Hertogenbosch. In dit contract met de hockeyclub is er bijvoorbeeld opgenomen dat wij als speelsters niet mogen skiën in de winterstop. Dit heeft te maken met dat als je na de winterstop terug zou komen, niet je werkzaamheden zou kunnen uitvoeren. De hockeyclub probeert dus geblesseerde speelsters te kunnen voorkomen door in de arbeidsovereenkomst een soort clausule op te nemen.

Ontslag als werknemer niet wil meewerken

Wil de werknemer absoluut niet meewerken aan de oplossing van het probleem, dan kan de werkgever overwegen om over te gaan tot ontslag. Onder omstandigheden is dit zeker haalbaar.
Doet deze situatie zich bij u voor, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons kantoor op om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties