073 720 02 00

Nakoming vorderen

Bijgewerkt op Geen categorie

Wanneer partijen een (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst aangaan, gaan zij over en weer verplichtingen aan. Bij het sluiten van de overeenkomst gaan partijen (als het goed is) ervan uit dat de afspraken worden nagekomen. Als contractspartijen aan hun verplichtingen uit de overeenkomst voldoen, is er sprake van nakoming.

Helaas komt het in de praktijk regelmatig voor dat contractspartijen de overeenkomst niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomen. Als het niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van de overeenkomst de schuld is van een contractspartij of voor risico van een contractspartij komt, dan is er sprake van een wanprestatie (oftewel tekortkoming in de nakoming).

In beginsel is vereist dat de contractspartij dan alsnog in de gelegenheid gesteld dient te worden om op een deugdelijke wijze zijn verplichtingen na te komen. In de praktijk wordt daarom vaak een ingebrekestelling verzonden aan de in gebreke blijvende contractspartij en wordt deze verzocht en gesommeerd om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Op deze manier maakt de contractspartij kenbaar dat hij zich het recht op nakoming voorbehoudt. Indien de contractspartij niet reageert op de ingebrekestelling of kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is de contractspartij in verzuim ten aanzien van zijn verplichtingen.

In het geval van niet-nakoming van een overeenkomst, ben je als contractspartij bevoegd om nakoming te vorderen van de andere contractspartij. Een contractspartij kan verschillende belangen hebben om de andere contractspartij tot nakoming te verzoeken. Zo kan het zijn dat de contractspartij zijn verplichtingen wel is nagekomen en/of de prestatie van de andere contractspartij alleen door die contractspartij nagekomen kan worden. Nakoming vorderen kan op twee manieren, buitengerechtelijk en/of via de rechter.

Nakoming vorderen – buitengerechtelijk

Komt een van de contractspartijen de overeenkomst niet na, dan kan de andere contractspartij een schriftelijke ingebrekestelling versturen en sommeren om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Indien de contractspartij niet reageert op de ingebrekestelling of kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is de contractspartij in verzuim ten aanzien van zijn verplichtingen. Ook nadat een contractspartij in verzuim is geraakt, kan de andere contractspartij alsnog schriftelijk nakoming vorderen indien dit niet onmogelijk is geworden.

Nakoming vorderen – via de rechter

Artikel 3:296 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt:

‘Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld’.

Reageert de in gebreke blijvende contractspartij niet op de schriftelijke ingebrekestelling/sommatie of laat hij weten dat hij niet zal nakomen, dan is een gang naar de rechter mogelijk de aangewezen route om nakoming te vorderen.

Een contractspartij dwingen tot nakoming?

Wilt u een contractspartij aanspreken tot nakoming? Dan kan dit buitengerechtelijk en via de rechter.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties