073 720 02 00

Naleven van regels binnen een VvE

Bijgewerkt op Geen categorie

Wat als de regels die gelden binnen een Vereniging van Eigenaars worden overtreden door een eigenaar? De vergadering van eigenaars is binnen een VvE bevoegd om besluiten te nemen. Dit kan bijvoorbeeld een besluit tot nakoming van een bepaling uit de splitsingsakte, het (model)reglement of de huishoudelijke regels zijn. Dit kan soms problematisch zijn. Een eigenaar van twee van in totaal vier appartementsrechten kan immers de helft van de stemmen uitbrengen indien op een vergadering over optreden tégen hem wordt gestemd. De stemmen zullen minstens staken en de VvE kan dan niet handhavend optreden. Een eigenaar kan in een dergelijk geval slechts de kantonrechter verzoeken om een op de vergadering genomen besluit te vernietigen of om een vervangende machtiging te verlenen zodat de eigenaar die zonder redelijke grond tegenstemt of zijn medewerking weigert, wordt gepasseerd (zie bijvoorbeeld: rechtbank Noord-Holland 23 juli 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:6132, r.o. 4.5.). Daarmee bewerkstelligt de eigenaar dat de VvE wordt gedwongen een bepaald besluit te nemen of een bepaalde actie te ondernemen. Meer mogelijkheden om de VvE te bewegen heeft deze eigenaar niet (dit heeft de rechtbank Amsterdam onlangs nog eens bevestigd, zie rechtbank Amsterdam 11 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:646, r.o. 12 (die verwijst naar voornoemde uitspraak).

Een andere, meer directe, mogelijkheid heeft eigenaar B door eigenaar A rechtstreeks, zonder tussenkomst van de VvE, aan te spreken op diens overtreding van de regels. Dat is niet per se voor de hand liggend omdat de binnen de VvE geldende regels zijn opgesteld door de VvE en de VvE in beginsel toeziet op nakoming van die regels door de eigenaars (artikel 5:126 lid 6 BW). De regels zijn dan ook in de verhouding VvE ten opzichte van een eigenaar geschreven en niet in de verhouding van eigenaars onderling. Toch kunnen eigenaars elkaar onderling ook aanspreken op nakoming van de regels van de VvE. Dat komt omdat de regels van de VvE zijn bedoeld om de belangen van de (overige) appartementseigenaren te beschermen (Hof Amsterdam 14 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2900, r.o. 3.7.) Op die manier hebben de regels rechtstreekse werking.

Waarom voor de route van de vervangende machtiging wordt gekozen kan een kostenoverweging zijn. Indien de VvE zelf handhavend optreedt, worden de (proces)kosten daarvan in beginsel door de VvE – en dus naar rato van iedere eigenaar – gedragen. Een nadeel van het handhavend laten optreden van de VvE is dat de VvE geen schadevergoeding namens een eigenaar kan vorderen omdat er geen sprake is van vertegenwoordiging; zij treedt immers in haar hoedanigheid als vereniging op en niet in naam van een specifieke eigenaar. Het is afhankelijk van de situatie welke route dient te worden bewandeld.

Samenvatting

Indien een eigenaar de regels die gelden binnen een Vereniging van Eigenaars, overtreedt, heeft een andere eigenaar de keus om ofwel naleving van de regels via de vergadering van eigenaars af te dwingen (eventueel met een vervangende machtiging van de rechter) ofwel de overtreder rechtstreeks aan te spreken. In het eerste geval beweegt de eigenaar de VvE om in haar hoedanigheid als vereniging op te treden, in het laatste geval doet hij dit in zijn eigen hoedanigheid. Het is afhankelijk van de situatie welke route dient te worden bewandeld. Beide routes hebben hun eigen voor- en nadelen. Snijders Advocaten adviseert u hierover (073 – 7200200 / ddubach@snijders-advocaten.nl).

Disclaimer – Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties