073 720 02 00

Non-conformiteit bij een consumentenkoop

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Indien u besluit om een tweedehands auto aan te schaffen, loopt u gegarandeerd meer risico op verborgen gebreken dan dat u een gloednieuwe auto aanschaft bij bijvoorbeeld een officiële autodealer. Ingeval de koper van een tweedehands auto kan bewijzen dat er al op het moment van de koop gebreken aanwezig waren, is er sprake van ‘non-conformiteit’. Mogelijke gevolgen van non-conformiteit zijn ontbinding van de koopovereenkomst door de koper of een vordering tot herstel van de gebreken. Op het moment dat de verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de koper een particulier is, wordt laatstgenoemde wettelijk beschermd met betrekking tot het leveren van het bewijs.

Non-conformiteit

Wanneer u een product hebt gekocht en dit vervolgens niet voldoet aan de gesloten overeenkomst, wordt dit in juridische termen ook wel non-conform genoemd. In het Burgerlijk Wetboek staat dat een zaak aan de overeenkomst moet voldoen die tussen de koper en de verkoper is gesloten. Er is echter wel een belangrijk juridisch verschil in soorten koopovereenkomsten. Juridisch wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten van koop, namelijk de consumentenkoop en een koopovereenkomst die tussen twee of meer bedrijven wordt gesloten. Het verschil tussen deze twee soorten van koop is belangrijk omdat de consument via de consumentenkoop extra bescherming geniet op grond van de wet.

Consumentenkoop

Veel wettelijke bepalingen die gaan over de koopovereenkomst zijn van toepassing op de consumentenkoop. De definitie van consumentenkoop is in het Burgerlijk Wetboek geregeld. In artikel 5 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat: ‘In deze titel wordt verstaan onder consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.’

De wet stelt derhalve aan consumentenkoop een aantal voorwaarden:

  1. het betreft de koop van een roerende zaak;
  2. die wordt gesloten door een verkoper die handelt vanuit zijn beroep of bedrijf;
  3. en een koper die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Ondernemers kunnen derhalve in beginsel geen beroep doen op de bepalingen met betrekking tot de consumentenkoop.

Voorbeeld: Tweedehands Mercedes

Het voorbeeld dat volgt geeft goed weer dat consumenten een (verhoogde) wettelijke bescherming genieten ingeval van non-conformiteit.

Een autohandelaar verkocht in juli 2009 een Mercedes uit 1998 aan een consument. De koper betaalde een bedrag van € 7.500,- voor de auto. Verkoper gaf op de Mercedes geen garantie, gaf aan niet in te staan voor juistheid van de kilometerstand en de koper tekende voor de auto “zoals gezien, bereden en akkoord bevonden“. Al snel begon de Mercedes gebreken te vertonen. Op 22 augustus 2009 is er een breuk ontstaan in het motorblok waardoor de auto niet meer kon rijden. De koper heeft om die reden ontbinding van de koopovereenkomst gevorderd. De rechtbank heeft die vordering toegewezen en verkoper veroordeeld in de proceskosten van de particuliere koper.

De autoverkoper is vervolgens in hoger beroep gegaan. De autoverkoper stelt dat de auto zonder garantie is verkocht, dat het gebrek in de motor op het moment van verkoop niet aanwezig was en dat de koper er in ieder geval niet in is geslaagd dat te bewijzen. Volgens de advocaat van de autohandelaar rust de bewijslast daarvan namelijk op de koper. Het hof gaat daar echter niet in mee, en stelt voorop dat er sprake is van een consumentenkoop tussen een particuliere koper en een professionele autoverkoper. Als er met betrekking tot een auto (of een andere zaak) een koopovereenkomst wordt gesloten, dan moet het geleverde aan de overeenkomst beantwoorden. Dat wil zeggen dat het verkochte de eigenschappen moet bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het hof komt tot de conclusie dat sprake is van non-conformiteit. De gebreken hebben zich binnen zes maanden geopenbaard en verhinderen een normaal gebruik van de auto. Het is aan de verkoper om bewijs te leveren van het tegendeel. Dat kan laatstgenoemde enkel doen door aan te tonen dat de auto op het moment van verkoop geen gebreken had, anders dan de gebreken die van een auto van dit merk en type en van die leeftijd kon worden verwacht.

Neem contact met ons op

Heeft u hulp nodig bij het ontbinden van een koopovereenkomst of het instellen van een vordering? Of heeft u te maken met een verkoper die u onjuiste informatie heeft verstrekt? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties