073 720 02 00

Op welke wijze worden minderjarige kinderen betrokken bij een procedure?

Bijgewerkt op Geen categorie

“Mijn kinderen zijn ouder dan 12, dus zij mogen toch kiezen bij wie ze willen wonen?”

Die vraag/opmerking horen familierecht advocaten regelmatig. Dat een kind tussen 12 en 18 jaar mag “kiezen”, althans dat zijn mening doorslaggevend is, is echter niet juist. Maar hoe worden kinderen dan wél betrokken bij procedures die over hun toekomst gaan?

Kindgesprek rechter

Op het moment dat ouders van minderjarige kinderen een conflict met elkaar hebben over de kinderen, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg, en zij daar in onderling overleg geen oplossing voor vinden, kan de rechtbank worden verzocht een beslissing te nemen.

Als de betreffende kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud zijn, zal de rechter de kinderen willen horen voordat hij een beslissing neemt. Hij nodigt de kinderen in dat geval uit voor een kindgesprek. Als een kind liever niet naar de rechtbank gaat (bijvoorbeeld omdat hij/zij dat te spannend vindt), dan mag hij zijn mening ook via een brief kenbaar maken.

Hoewel de mening van kinderen door de rechter bij de beoordeling betrokken wordt, is die mening niet doorslaggevend. De rechter weegt uiteindelijk alle belangen af en neemt vervolgens die beslissing die hij (het meest) juist vindt onder de gegeven omstandigheden.

Een kindgesprek is overigens niet verplicht. Kinderen hebben het recht om gehoord te worden, zo is vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (“IVRK”). Zij hoeven van dat recht geen gebruik te maken.

“Kind in proces”

Onlangs heeft de Universiteit van Leiden een onderzoek uitgevoerd, genaamd “Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie”. De hoofdvraag van het onderzoek was of het mogelijk dan wel wenselijk is om de formele procespositie en het hoorrecht van minderjarigen uit te breiden en, zo ja, op welke wijze.

De uitkomst van dit onderzoek is, dat in plaats van dat er alleen óver kinderen beslist wordt in rechtszaken, zij beter betrokken moeten worden bij die zaken en een grotere stem moeten krijgen in wat er besloten wordt over hun toekomst. Ook pleit het rapport voor een verruiming van het hoorrecht voor kinderen, in die zin dat kinderen vanaf 8 jaar hun mening kenbaar zouden moeten kunnen maken. “Kunnen”, want het blijft een recht/keuze van het kind. De meest vergaande conclusie van het onderzoek luidt dat minderjarigen van 12 jaar en ouder zelfstandig procedures zouden moeten kunnen starten en hoger beroep moeten kunnen instellen. Daarvoor is echter een wetswijziging nodig.

Overigens hebben verschillende rechtbanken de afgelopen jaren al diverse initiatieven genomen om minderjarige kinderen méér te betrekken in procedures. Zo heeft de rechtbank Amsterdam in een aantal familie- en jeugbeschermingszaken een lagere leeftijdsgrens gekozen voor het horen van kinderen. Ook worden uitspraken soms al op het niveau van kinderen geschreven en zijn er kindvriendelijke gespreksruimtes ingericht binnen rechtbanken in plaats van de kinderen te horen in een rechtszaal. Het beleid binnen rechtbanken is echter nog té verschillend; daar valt dus nog winst te behalen.

Slot

Wilt u meer weten over het kindgesprek, of heeft u vragen over deze blog? Neem dan vrijblijvend contact op. Jitka of Rianne staat u graag te woord.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties