073 720 02 00
Nieuws

Pensioen na scheiding

Bijgewerkt op Nieuws

Hoe zit het met mijn pensioen na een scheiding?

De beslissing om te gaan scheiden, is ingrijpend. Er moeten veel afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over de kinderen, het huis, de verdeling van bezittingen en misschien zelfs schulden. Waar vaak niet aan gedacht wordt, is dat ook over het pensioen dat gedurende het huwelijk is opgebouwd afspraken gemaakt moeten worden. Dit opgebouwde pensioen moet namelijk óók verdeeld worden. Hoewel de pensioenaanspraken pas daadwerkelijk verdeeld worden op het moment dat u met pensioen gaat, moet u in het kader van een echtscheiding over die verdeling dus wel al afspraken vastleggen, namelijk in een echtscheidingsconvenant.

Pensioen bij scheiding
Op het moment dat u de gevolgen van uw echtscheiding gaat bespreken, is het van belang dat u dus nagaat waar u ieder pensioen hebt opgebouwd, maar ook hoe veel dat is. Daarvoor kunt u inloggen op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/.

Het te verdelen pensioen is op te splitsen in ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Het basispensioen (uw AOW) hoeft u niet te delen met uw ex-partner. In deze blog wordt overigens enkel het ouderdomspensioen besproken.

Met betrekking tot het ouderdomspensioen geldt dat er géén recht op verdeling is indien het jaarlijks te ontvangen bedrag minder dan € 484,09 bedraagt. Dit “grensbedrag” wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Verdeling ouderdomspensioen
Met betrekking tot de verdeling van de (ouderdoms)pensioenaanspraken zijn de navolgende scenario’s mogelijk:

a)
Er worden geen afspraken gemaakt. In dat geval hebt u ieder recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode dat u getrouwd/geregistreerd partner was, of u ieder als partner was aangemeld bij de pensioenuitvoerder. In dat geval spreken we ook wel van “wettelijke verevening”;

b)
In het kader van de echtscheiding spreekt u met elkaar een andere verdeling af, bijvoorbeeld 70/30. Dergelijke afspraken dient u door te geven aan de pensioenuitvoerder(s), zodat die de afspraken kan (kunnen) verwerken. Daarvoor wordt het “Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding” gebruikt. Dit formulier is te downloaden via de website van de Belastingdienst;

c)
Het ouderdomspensioen kan gesplitst in plaats van verdeeld worden. Dit heet conversie. U heeft dan een eigen pensioenpotje ter hoogte van het deel van het ouderdomspensioen dat uw ex-partner heeft afgestaan. In het nieuwe wetsvoorstel “Wet verdeling pensioen bij scheiding 2021” is conversie overigens het uitgangspunt.

d)
Het ouderdomspensioen wordt niet verdeeld. U kunt dan later geen aanspraak meer maken op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. De afspraak om niet te verdelen moet schriftelijk worden vastgelegd.

Indien u andere afspraken wenst te maken, dan dient u dat binnen twee jaar na uw scheiding gedaan én aan uw pensioenuitvoerder(s) doorgegeven te hebben. Laat u dat na, dan zal uw ex-partner zelf een deel van het pensioen naar u moeten overmaken als hij/zij met pensioen gaat, en andersom zult u een deel naar uw ex-partner moeten overmaken. Dat kan tot problemen leiden, met name indien uw ex-partner daartoe niet overgaat.

Pensioen en scheiding; laat u goed adviseren en regel het!
Pensioen na scheiding wordt vaak niet voldoende besproken in het kader van een echtscheiding. Het niet maken van afspraken, of het niet voldoende overzien van de gevolgen van bepaalde afspraken kan tot vervelende situaties leiden.

Laat uzelf dus deugdelijk adviseren en maak goede afspraken. Snijders Familierecht helpt u daar graag bij.

Vragen?
Vragen over uw pensioen na scheiding? Neemt u gerust contact met ons op. Mevrouw Swinkels en mevrouw Verlijsdonk bespreken de verschillende mogelijkheden graag met u.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties